Företaget HEMAB

Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett 100 procent kommunägt företag med cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 300 Mkr.

Vår vision är: Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.

Affärsidé

HEMAB ägs av Härnösands kommun och ägardirektivet beslutas av Kommunfullmäktige. Bolaget ska bedrivas affärsmässigt, men inte vinstmaximerande. Låga priser prioriteras före avkastning. Bolaget är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen. Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället.

Strategiska målområden

Ur visionen kan vi i korthet bryta ut våra strategiska målområden till följande:

  • Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där en trivsam och säker arbetsmiljö prioriteras genom att arbeta hälsofrämjande och sträva efter mångfald och jämställdhet.
  • Vi ska utmana invanda mönster, vara nytänkande och kreativa samt lära av och lära ut till varandra i nära samverkan med skolor och universitet.
  • Vi ska bidra till ett attraktivt Härnösand genom att skapa goda förutsättningar för inflyttande och företagande, skapa trygg och framtidssäkrad boende- och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser samt bidra till att utveckla kunskapen kring våra "gröna" besöksmål.
  • Vi ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Härnösand. Det gör vi genom att ta ansvar för en sund ekonomi i bolaget, genom att satsa på förnyelsebara energilösningar och bidra positivt till miljön lokalt och globalt, samt genom att finnas nära våra kunder och intressenter, arbeta för mångfald och ha ett stort samhällsengagemang.

Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är personligt ansvarstagande, lokal närvaro och samverkan, vilket ska leda till kostnadseffektivitet, långsiktighet och störningsfria leveranser.

Personligt ansvarstagande innebär för oss mod, delaktighet och målinriktning.

Ägarandelar i andra företag

HEMAB äger följande andelar:

  • 100 % i Härnösand Elnät AB
  • 95 % i HEMAB Elförsäljning AB
  • 40 % i Kommunbränslen i Ådalen AB (KBAB)
  • 16,5 % i ServaNet AB
  • 11 % i Norrsken AB

Kontakta oss

Vår Kundservice och våra säljare hjälper dig gärna!

Om oss

Välkommen till ditt kommunala energi- och miljötjänstbolag!