Frågor och svar Elförsäljning

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi möts av från våra kunder. Saknar du svar på din fråga? Kontakta oss gärna! Frågorna uppdateras löpande.

Att bli och vara kund

Varför ska jag välja HEMAB elförsäljning som elleverantör?

  • Vi levererar 100 % lokalproducerad el från förnybara källor.
  • Vi finns nära och tillhands på ett enkelt sätt om du skulle ha några frågor eller funderingar.
  • Du får alla kostnader samlade på en faktura - enkelt och smidigt!
  • Vi engagerar oss aktivt i lokalsamhället och ger tillbaka till Härnösand i form av bland annat sponsring.
  • Vi jobbar för ett hållbart Härnösand nu och i framtiden.
  • Du äger HEMAB Elförsäljning

Vad menar vi när vi säger att du äger HEMAB Elförsäljning AB?

HEMAB Elförsäljning är ett dotterbolag till Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB). HEMAB ägs till 100 procent av Härnösands kommun. Så indirekt är du som innevånare i Härnösand som äger oss. Detta förhållande gör att vi alltid anstränger oss det där lilla extra för att du ska bli nöjd med oss och känna stolthet inför det vi bidrar med. För det vill vi ju verkligen.

Vad ingår i elpriset?

Elpriset till dig som kund är marknadsmässigt prissatt och ska vara konkurrenskraftigt. Följande delar ingår i elpriset:

Kraftpris – denna post utgör den största delen av elpriset. Elkraft köps i stora portioner på elmarknaden, exempelvis elbörsen Nordpool eller direkt från producenter av el. Den minsta produkten är 1 MW (1 MW under ett år blir 8765 MWh). HEMAB har egen produktion av el från vindkraftverk och det biobränsleeldade Kraftvärmeverket vilken används av HEMAB Elförsäljning AB.

Elcertifikatavgift – Elcertifikat ska stimulera att nya produktionsanläggningar för förnybar el byggs. Företag som bygger förnybara energikällor får elcertifikat som motsvarar den el de producerar. Som kund behöver du köpa elcertifikat för en viss procentuell del av din elförbrukning. Detta inköp hanteras av din elleverantör. Detta kallas kvotplikt, något som förändras varje år, och som Energimyndigheten beslutat om. Vi som elleverantör inkluderar kostnad för elcertifikat i ditt elpris. Kostnaden motsvarar cirka 2-4 öre/kWh och beror av marknadspriserna på elcertifikat.

Balanskraft – Din elförbrukning är inköpt baserad på din angivna årsenergiförbrukning och din uttagsprofil, timme för timme, eller månad för månad. När ditt uttag av el (volym och/eller profil) avviker från det i förväg kända eller antagna uppstår en kostnad för att handla el så att balans uppstår mellan inköpt el och av dig förbrukad el. Sådan så kallad balanskraft är dyrare än den i förväg inköpta elen. Som elhandelsföretag behöver HEMAB Elförsäljning ta höjd för denna kostnad på några, i normallfallet, tiondels öre/kWh.

Ursprungsmärkning förnyelsebar el – Systemet med ursprungsmärkning av el går att likna eller jämföra med ursprungsmärkning av andra konsumentprodukter; exempelvis mjölk, kött, möbler, kläder eller saker där innehållet garanteras komma från en särskild produktionskälla som har vissa i förväg uppsatta kriterier, eller garantier för att den inte innehåller något oönskat. Exempel på produkter där ursprungsmärkning finns kan vara möbler av trä (skövlad regnskog), kläder och mattor (barnarbete), livsmedel såsom kött, fisk eller mejeriprodukter (garanterat svenskt eller fritt från kemikalier). HEMAB har i koncernen egen produktion av ursprungsmärkt vindkraft och biobränslekraft. Det innebär att alla HEMABs elkund har ursprungsmärkt vindkraft och biokraft. Kostnaden för ursprungsmärkning är i normalfallet några tiondels öre och ingår i elpriset.

Elområdesjustering – I vissa lägen är det billigare respektive dyrare att köpa el i olika delar av Sverige. Det är en följd av utbud och efterfrågan på el och de fysiska begränsningar som finns i elnätsystemet för överföring av el mellan olika geografiska områden. Detta fenomen finns eftersom el är en produkt som produceras och konsumeras i samma ögonblick, det vill säga det måste råda en balans (jämför med balanskraft ovan). För det mesta är det billigare att köpa el i de två nordliga elområdena i Sverige jämfört med de två sydligare elområdena. Eventuell kostnad för elområdesjustering. Härnösand ligger i elområde Sundsvall, nr 2.

Avgifter till Svenska Kraftnät – avgift för förbrukningsenergi och avgift för att hålla effektreserv i svenska elsystemet. Dessa avgifter uppgår till cirka 0,5 öre/kWh i normalfallet.

Omkostnader för HEMAB - En del av priset ska täcka HEMABs kostnader för IT-system, administration, marknadsföring, samhällsengagemang, webb, lönekostnader med mera. Detta utgör några öre/kWh och ingår också i elpriset.

Vad innebär ett öres prisskillnad för mig som kund?

Ibland är vi billigare, ibland är vi inte det, men vi ska alltid hålla konkurrenskraftiga, marknadsmässiga priser.

Det korta svaret är att ett öres prisskillnad motsvarar ungefär en kvällstidning i månaden eller ett halvt Happy meal.

Det lite längre svaret är att har du en bostad med 15 000 kWh i årlig förbrukning innebär 1 öre/kWh en kostnad av 150 kr per år, eller motsvarande 12,50 kr per månad. Bor du i lägenhet innebär 1 öres prisskillnad 2-3 kr i kostnad per månad, uppåt eller nedåt.

Så om du står inför ett val av elleverantör och det föreligger en prisskillnad kan du tänka så här; för 12,50 extra i månaden får du en 100% lokalproducerad, förnybar elprodukt. Men inte bara det. Du får även tillgång till en lokalt närvarande och lättillgänglig kundservice och du blir delaktig i ett lokalt samhällsengagemang utöver det vanliga. Läs gärna mer om det under våra sponsringsexempel.

Lokal närvaro, grön el som produceras från vind och biobränslen i anläggningar du själv kan se i Härnösand och ett stort lokalt samhällsengagemang. Det är alltså vad vi erbjuder dig som kund till HEMAB Elförsäljning. Och enkelhet. Alla elkostnader samlade på en och samma faktura (om du bor i Härnösand).

Vi hoppas och tror att det kan väga upp en eventuell prisskillnad på något enstaka öre. Skulle vi vid just din jämförelse av olika erbjudanden vara ett öre/kWh dyrare hoppas vi att du tycker att fördelarna med att vara kund hos oss uppvägs av de mervärden vi erbjuder. En förhållandevis liten skillnad för dig blir till en stor skillnad för Härnösand. 

Jag är bunden av ett avtal med en annan leverantör – hur gör jag för att bli kund hos er?

Skulle du bryta ditt avtal hos din nuvarande leverantör i förtid medför det en kostnad för dig som kund. För att undvika detta rekommenderar vi att du tecknar avtal med oss i god tid innan ditt elavtal förfaller, men så att leveransstart sammanfaller med då din avtalstid löpt ut.

Varför skiljer sig priset för samma typ av elavtal, exempelvis Fast pris 1 år, beroende på vem som vill teckna avtal?

Priset på el i Sverige och hela Norden sätts på en elbörs som heter Nordpool. Att köpa in el så att det motsvarar den förbrukningsprofil varje enskild kund har innebär att det vid olika tider på dygnet och över året behövs olika mycket elinköp för att motsvara just din förbrukningsprofil som kund. Och el kostar olika mycket att köpa beroende på när den förbrukas.

Exempelvis har en kund med fjärrvärme som uppvärmningsform ett relativt sett mindre behov av el kalla vinterdagar än en kund som har en annan uppvärmningsform där el finns med i bilden. Enkelt beskrivet kostar det då mer för oss på HEMAB Elförsäljning att köpa in el till den kund som har ett visst elberoende i sin uppvärmning jämfört med en kund som inte har el som en del i sin uppvärmning. Det är en av anledningarna till varför priset på ett elavtal kan skilja sig åt för olika kunder även om elavtal tecknas vid samma tidpunkt.

Vad är elcertifikatsavgift och hur betalar jag det?

Elcertifikat är en egen typ av "produkt" som syftar till att stimulera företag och andra intressenter att bygga nya produktionsanläggningar för förnybar el. Det betyder att ett företag som bygger ett nytt vindkraftverk får en extra intäkt från försäljning av elcertifikat förutom försäljningen av själva elenergin som produceras i vindkraftverket. Pengen som företaget får för dessa elcertifikat (1 elcertifikat erhålls för varje 1000 kWh) tas ut som en kostnad från alla kunder som förbrukar elenergi, genom att varje kund ska köpa elcertifikat för en viss andel av sin förbrukning. Hur stor denna andel är varierar mellan åren och bestäms av Energimyndigheten.

Ditt elhandelsföretag är den som debiterar dig för din så kallade kvotplikt, det vill säga den andel elcertifikat du behöver för din förbrukning. Så man kan säga att ditt elhandelsföretag hjälper dig att fullgöra din skyldighet att köpa elcertifikat i rätt mängd för din förbrukning. För våra kunder i HEMAB Elförsäljning ingår alltid kostnaden för elcertifikat i vårt elpris som vi kommit överens om med dig som kund. För riktigt stora elförbrukare finns möjligheten att själv hantera sin kvotplikt, det vill säga att köpa elcertifikat i den mängd man behöver för sin förbrukning av el. Detta är dock ovanligt. Det vanliga är att detta ombesörjs av företagen som säljer el, exempelvis HEMAB Elförsäljning AB.

Hur stor andel av min totala elkostnad utgörs av elpriset?

Elpriset består av tre delar:

1. Elnätavgift

2. Energiskatt, moms och myndighetsavgifter

3. Elpris

Hur stor andel dessa tre delar utgör av din totala kostnad varierar beroende på var du bor i Sverige. Dels eftersom  elnätavgiften varierar hos olika elnätägare och dels för att energiskatten är lägre i vissa inlandskommuner i Norrland (normal energiskatt 32,5 öre/kWh). Men grovt och generellt uttryckt kan man säga att dessa tre delar är ungefär lika stora.

Jag bor inte i Härnösand – kan jag ändå bli kund hos HEMAB Elförsäljning AB och köpa förnybar el från Härnösand?

Svaret är ja!

Var du än bor i Sverige kan du teckna elavtal med oss och därigenom köpa el producerad av biomassa och vind lokalt i Härnösand. Det spelar ingen roll om du bor i Kramfors, Sollefteå, Timrå eller Stockholm, eller någon annanstans i Sverige. Det skulle betyda mycket för oss om du vill ge oss förtroendet att bli din elleverantör. Varmt välkommen att kontakta oss, eller teckna elavtal direkt här på vår webb. Det tycker vi skulle vara roligt!

Vår el

Varifrån kommer den lokalproducerade elen?

Elen kommer från HEMABs tre vindkraftverk på Vårdkasen, två vindkraftverk på Spjutåsberget och från vårt biobränsleeldade Kraftvärmeverk vid Murbergsviken i Härnösand. All producerad energi märks via ett avräkningssystem och får en så kallad ursprungsgaranti, vilket gör det möjligt för HEMAB Elförsäljning AB att sälja motsvarande mängd.

Vad innebär "ursprungsgaranti"?

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier och garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el.

Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån och utfärdas endast i elektronisk form. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja.

När elleverantören har köpt ursprungsgarantierna och sålt elen till sina elkunder, ska ursprungsgarantierna annulleras. Annulleringen säkerställer att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

För den vetgirige! Mera om "ursprungsgarantier"

En elleverantör som vill sälja exempelvis el från vindkraft kan göra det på två sätt:

- genom att annullera ursprungsgarantier från egna vindkraftverk

eller

- genom att köpa in ursprungsgarantier från en vindelsproducent och annullera dessa i samband med att leverantören säljer elen till slutkunden.

Vilken myndighet gör vad?

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät är de myndigheter som ansvarar för systemet med ursprungsgarantier.

Det här gör Energimyndigheten:

- prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier

- utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier

- ger löpande information om ursprungsgarantier

Det här gör Svenska Kraftnät:

- utfärdar ursprungsgarantier

- tilldelar ursprungsgarantikonto i CESAR (systemstöd) till de aktörer som inte har det

- publicerar löpande information om antalet utfärdade, omsatta och annullerade ursprungsgarantier

Räcker verkligen HEMABs egen produktion till alla effekttoppar?

Systemet med ursprungsgarantier bygger på energi, det vill säga att man tillför lika mycket lokalproducerad energi som man förbrukar på årsbasis. Effektmässigt, på timbasis, kommer vi ibland att ha för lite och ibland för hög egen produktion. Det vi då producerar för mycket "lagras" så att vi sedan kan ta tillbaka det när vi behöver det. Med andra ord handlar det om en administrativ hantering som säkerställer att rätt mängd elenergi finns för att motsvara alla kunders elförbrukning över tid.

Varför kan vi inte producera all el som behövs själva?

Vi producerar totalt sett cirka 40 GWh förnybar elenergi. Sett till den totala energi vi behöver för att sälja vidare till våra elkunder kommer vi att klara av det. Riktigt kalla vinterdagar kan förbrukningen vid vissa tillfällen vara högre än vad som just för stunden produceras och då kan man säga att vi ”lånar” energi från elnätet som kommer från andra energikällor för att leveransen ska klaras av just för stunden, men i efterhand kommer förbrukningen hos våra kunder att avräknas mot vår egen lokalproducerade el.

Vad planerar HEMAB göra för den eventuella vinst som elförsäljningen genererar?

Vår affärsverksamhet bygger inte på att göra stora vinster på bekostnad av våra kunder, utan vi har för avsikt att leverera bra produkter till marknadsmässiga priser. Vår ambition är också att detta ska ske utan risktagande för HEMAB Elförsäljning AB som bolag.

Vår prognos är att vi efter tre år ska nå upp till ett nollresultat och efter den tidpunkten ska elförsäljningsverksamheten bidra positivt till koncernen och i förlängningen härnösandsborna. Den vinst som elförsäljningen kommer att generera återinvesterar vi nämligen delar av i lokalsamhället. Vi bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, inte minst ur det sociala perspektivet. Det innebär att vi exempelvis stöttar olika integrationsprojekt och det lokala föreningslivet genom vårt arbete med sponsring.

Samarbetet med Mälarenergi AB

Vad är Mälarenergi AB för företag?

Mälarenergi AB är ett affärsdrivande företag som levererar el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla och snabba kommunikationslösningar, framför allt i Mälardalsregionen. Dessutom säljer företaget el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor. Företaget verkar i Mälardalen och har sitt huvudkontor i Västerås, men har sedan tidigare flera samarbetspartner runt om i Sverige.

Varför samarbetar HEMAB med Mälarenergi AB?

Samverkan skapar effektiva samordningslösningar kring elhandelsförsäljning där Mälarenergi kan erbjuda kunskap och erfarenhet. Det skapar möjlighet till bättre service och ytterligare tjänster utan alltför stora investeringar. Ett viktigt sätt att rusta för kundernas allt högre krav.

Mälarenergi har lång erfarenhet av elhandelsförsäljning, flexibla lösningar kring partnerskap och av vad det innebär att vara en lokal aktör. De har ett färdigt koncept med tillgång till en erfaren inköpsorganisation med personlig service

På vilket sätt kommer jag som kund märka att HEMAB Elförsäljning AB samarbetar med Mälarenergi AB?

Du som elkonsument kommer inte märka någonting. Du får dina fakturor från Härnösand Energi & Miljö AB som fakturerar på uppdrag av HEMAB Elförsäljning AB. Vi hoppas att kunna paketera bra elavtal tillsammans med Mälarenergi AB och vi hoppas också att vi tillsammans med våra kunder kan utvecklas.

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan Mälarenergi AB och HEMAB?

Ansvarsfördelningen mellan Mälarenergi AB och HEMAB Elförsäljning AB är väldigt enkel: Mälarenergi AB handlar med el och sätter utifrån detta samman de elavtal som HEMAB önskar köpa. Avtalen är självklart baserade på den el Härnösand Energi & Miljö AB själva producerar lokalt i Härnösand, förnybar elproduktion till 100 procent. HEMAB Elförsäljning AB paketerar sedan avtalen och hanterar all försäljning.

Sponsring och föreningsliv

Hur kommer pengar till föreningslivet såsom HEMAB Elförsäljning utlovar?

Vi arbetar aktivt med sponsring genom att föra en dialog med olika föreningar om vilka samarbeten vi kan tänkas ha. Ibland har vi själva en idé om vad vi skulle kunna bidra med, men det vanligaste är att en förening kommer till oss och har en tanke om ett samarbete. Resultatet brukar kunna bli ett evenemang eller en satsning som innebär att vi tillsammans genomför en familjedag för våra kunder eller bidrar med utställningsmaterial vid en tävling som föreningen arrangerar.

HEMAB Elförsäljnings insats handlar om ekonomisk ersättning och vår personals engagemang för möjliggörande av en aktivitet. Målgruppen för de aktiviteter som genomförs är oftast Härnösandsborna eller de utövare som föreningen bjuder in till sin verksamhet. Målet är alltid att det ska bli ett uppskattat evenemang eller en aktivitet som barn och vuxna med olika bakgrund ska känna glädje av. Vi sponsrar årligen mellan 20-30 olika föreningar och aktiviteter och välkomnar alltid en dialog kring bra ideer.

Vad menas med jämförpris?

Jämförpris är till för att du som konsument på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika elavtal. De regler som gäller för jämförpris för elavtal står i Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation Länk till annan webbplats..

  • Jämförpris ska grunda sig på den totala kostnad som konsumenten ska betala till elförsäljaren för sin elkonsumtion.
  • Jämförpris för el ska anges i öre per kWh, vid en årlig förbrukning av 2000, 5000 och 20 000 kWh.