Frågor och svar Återvinning

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om återvinning. Har du någon annan fråga? Kontakta oss Länk till annan webbplats. gärna!

När töms avfallskärlen?

Var fjortonde dag även om en helgdag infaller under arbetsveckan. Flerfackskärl 1 töms var fjärde vecka.

Under vilken period töms avfallskärlen vid fritidshusen?

Från 1 maj till 30 september. Vill du söka dispens kontakta Samhällsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats., Härnösands kommun.

Återvinns allt sorterat material?

Ja, allt material återvinns. Vi är måna om att inget försvinner. Ibland samlastar vi materialet för att spara på transporter, därefter separeras materialet vid våra återvinningsanläggningar.

Var kan jag lämna farligt avfall och vad kostar det?

Hushållen kan lämna farligt avfall på Härnösands Kretsloppspark och på Älands återvinningsanläggning. För hushåll är detta kostnadsfritt, medan företag är välkommen att teckna avtal med oss alternativt betala vid varje tillfälle.

Var kan jag lämna grovavfall?

Grovavfall lämnas vid Älands återvinningsanläggning och Härnösands Kretsloppspark. Både hushåll och företag är välkomna. Varje vår och höst arrangerar vi även grovavfallskampanjer (information publiceras här på vår webbsida).

Vad har jag som kund för skyldigheter?

 • Kärl ska placeras inom 1,6 meter från hämtningsfordonets stopp-plats senast kl. 06:00 på hämtningsdagen. Ställ gärna ut kärlen dagen innan.
 • Vintertid är fastighetsägaren skyldig att skotta och sanda väg till hämtningsplatsen samt runt denna. Annars riskeras att kärlen inte töms och det tillkommer en avgift för budningshämtning på 300 kronor per gång och kärl. Det är också fastighetsägarens ansvar att avfallet inte är fastfruset i kärlet vid tömning.
 • Avfallskärl får inte fyllas mer än att de kan tillslutas. Vid överfyllt kärl har HEMAB rätt att ändra kundens kärlvolym eller kärlantal.

 • För kärl som inte ställs ut på hämtningsdagen och därför hämtas enskilt, debiteras en budnings­avgift på 300 kronor per gång och kärl.

 • Matavfall och brännbart avfall skall paketeras. Matavfallet ska vara lagt i matavfallspåse som tillhandahålls av HEMAB. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfallet ska vara paketerat så att olägenheter eller arbetsmiljöproblem inte uppstår.

 • Farligt avfall, elektronik, tyngre avfall, som byggnadsavfall, sten, jord, grus, glas, metaller och dylikt får ej läggas i kärlen för hushållsavfall. Detta lämnas istället på en återvinningscentral. Glas och metall i form av förpackningar får slängas i flerfackskärlen.

 • Med stöd av Miljöbalken 1998:808. 27 § 4-6 skall avgift enligt denna taxa erläggas till HEMAB. Avgiftsskyldig är den kund, som står för abonnemang, beställning eller särskilt avtal. Vid obestånd faller betalningsansvaret slutligen på fastighetsägaren.

 • Rengöring av avfallsutrymmen och upptagning av avfall från golv eller markplan, ingår inte i hämtningspersonalens åligganden. Fastighetsägaren är skyldig att från HEMAB beställa tillräckligt antal avfallskärl för att täcka fastighetens behov.

 • Vid övergång till annan ägare ska den kund, som är fastighetsägare, snarast anmäla till HEMAB ny ägare samt det datum från vilken den nya ägaren skall debiteras grund- och hämtningsavgift.

 • Om inget annat anmäles eller framgår av omständigheterna, betraktas fastighetsägaren som abonnent.

 • Övriga bestämmelser finns i kommunens renhållningsordning.

Återvinningscentralerna

Vad kan jag lämna i Kretsloppsparken?

I stort sett allt utom asbest, vilket måste lämnas, väl inplastad, vid Älands återvinningsanläggning. Uttjänta bildäck ska lämnas till en däckverkstad, demonterade från fälgen. Grenar och sly hänvisar vi även fortsättningsvis till Kraftvärmeverket, då vi gärna omvandlar detta till fjärrvärme till våra kunder. Även detta är en del av kretsloppstanken.

Vad händer med det jag lämnar på återvinningscentralerna?

Det som lämnas i Återbruket hämtas av Erikshjälpen och säljs i första hand i deras butik i Härnösand. Material som går att återvinna skickas vidare. Allt material återvinns. Vi är måna om att inget försvinner. Avfall som inte går att återvinna går till förbränning.

Vad ska jag tänka på inför mitt besök i Härnösands Kretsloppspark?

Tänk på att packa det du ska lämna i samma ordning som Härnösands Kretsloppspark är organiserad . Det vill säga – packa det du ska lämna sist först, och det du ska lämna först sist. Ta gärna hjälp av listan under rubriken Packa smart på den här webbsidan.

Tänk också på att höra av dig till oss innan ditt besök, ifall du vet att du behöver hjälp med att lyfta tunga saker. Inga arbetsfordon rör sig i det område våra kunder befinner sig. Därför kan vi tyvärr inte hjälpa till med lyft som kräver maskinell hjälp. Om vi inte har möjlighet att hjälpa dig måste vi hänvisa dig till Älands återvinningsanläggning.

Föräldrar har ansvar för sina barn under besöket i Härnösands Kretsloppspark. Trots att området är fritt från arbetsfordon rekommenderar vi av säkerhetsskäl att barn stannar i bilen.

Kostar det något att lämna material i Härnösands Kretsloppspark?

Alla hushåll i Härnösand kan lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad. Det ingår i renhållningstaxan. Asbest hänvisar vi till Älands återvinningsanläggning och fakturerar enligt gällande prislista. Även byggavfall på släpvagn debiteras enligt gällande prislista. Vi kan endast ta emot personbilar med eller utan släp vid Härnösands Kretsloppspark. Företag betalar för flertalet avfallsslag utifrån vad och hur mycket som lämnas. Företag uppmanas att betala via företagskort för enklast möjliga fakturering. Kontakta Kundservice på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se, så får du veta mer!

Vilka arbetar på Kretsloppsparken?

Härnösands Kretsloppspark är en så kallad Arena, där arbetslösa vuxna och ungdomar samt människor med särskilda behov kan få sysselsättning. Personalen är anställd av Härnösands kommun. Ett avtal som reglerar ansvar, arbetsfördelning och service tecknades under våren 2013 mellan HEMAB och Arbetslivsförvaltningen.

Slamtömning

Hur ofta kommer slambilen och tömmer?

Tömningsintervallen är beroende av om det är en tank eller en brunn samt om man bor permanent eller om det är ett fritidsboende.

 • Slam från en sluten tank töms efter beställning från kund.
 • Slam från slamavskiljare/trekammarbrunn hos permanentboende töms minst en gång per år.
 • Slam från slamavskiljare/trekammarbrunn hos fritidsboende töms minst en gång vartannat år.

Kraven på tömning är reglerade och finns i renhållningsordningen med avfallsplan och lokala föreskrifter. Det är Samhällsförvaltningen som beslutar kring eventuella avvikelser.

Hur ska vägen fram till tank/avskiljare se ut?

Vägen ska hålla en minsta bredd på 4 meter och ha en fri höjd på 4 meter utmed vägens bredd samt medge vändmöjlighet för tömningsfordonet. Då våra slamsugningsfordon väger cirka 17 ton utan last så måste våra chaufförer avgöra om vägen är farbar samt hur långt de kan köra och backa för att inte köra sönder eller köra fast.

Hur tungt får mitt brunnslock vara?

Brunnslocket bör vara av ett lätt material, exempelvis plast, glasfiber eller plåt. Väger locket mer än 15 kilo tillkommer av arbetsmiljöskäl en avgift på 400 kronor. Av säkerhetsskäl ska locket vara utrustat med en anordning som försvårar för barn att öppna det.

Vad gäller vid lång slangdragning?

Slangdragning vid slamtömning är tungt och något vi vill undvika av arbetsmiljöskäl. Långa dragsträckor med slang eller slangdragning i sluttande terräng kan åtgärdas med lös eller nedgrävd slang som kan kopplas på vid tömning.

Det tillkommer en kostnad på 258 kronor per varje 10 meter utöver de 20 första metrarna slangdragning.

Måste jag göra något innan ni ska tömma brunnen?

Inga fordon får stå i vägen för slambilen och det ska vara fri väg på tomten fram till brunnen. Se till att brunnslocket inte är övertäckt och röj bort eventuell växtlighet runt brunnen. Märk gärna ut den med en käpp eller liknande så blir det lättare för våra chaufförer att hitta brunnen.

Matavfall

Jag har så lite matavfall. Måste jag verkligen sortera ut det?

Det är bra att du har lite matavfall, men ja, alla måste sortera ut sitt matavfall. Både hushåll och verksamheter. Även lite matavfall kan komma till nytta. En papperspåse med matavfall ger energi så att du kan köra 2,5 km med en biogasbil. Många bäckar små…

Vad är matavfall?

Matavfall är sådant som blir över då du lagat mat eller har ätit.

Exempel på sådant som SKA sorteras som matavfall

 • Grönsaker, frukt
 • Kött och fisk, även ben
 • Ägg och äggskal
 • Kaffe (även filter)
 • Te (även påsar)
 • Matrester, både tillagade och råa
 • Bröd och kakor
 • Godis som blivit gammalt

Servetter och hushållspapper går också bra att sortera som matavfall.

Exempel på sådant som INTE sorteras som matavfall

OBS att INGEN typ av plast får följa med matavfallspåsen, varken i eller omkring den. Detta gäller även så kallad "miljöplats" eller komposterbar plast. INGEN plast får följa med matavfallet.

 • Tuggummi
 • Cigarettfimpar och snus
 • Blommor, jord och trädgårdsavfall
 • Tandpetare
 • Kapsyler
 • Grillkol och aska

Hur funkar kompostering och rötning?

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Exakt hur den komplicerade mikrobiologiska nedbrytningen går till har vi fortfarande begränsad kunskap om. Vad vi vet är att olika mikroorganismer samverkar och avlöser varandra under olika skeden i nedbrytningen. Vid kompostering utvecklas värme, som mest 60-70 grader.

Kompost är ett långtidsverkande gödselmedel och används därför oftast som jordförbättring i trädgårdar, parker och vid markanläggningar.

Rötning

Rötning sker till skillnad från kompostering utan tillgång till syre. Vid rötning blandas ofta matavfall med gödsel och avfall från slakterier och livsmedelsindustrin. Först värms avfallet för att döda eventuella smittämnen, så kallad hygienisering. Därefter pumpas det in i en rötningstank utan tillgång till syre, där det ligger omkring 20 dagar. Under den perioden bryts avfallet ner av mikroorganismer och samtidigt bildas biogas.

Biogas

Biogasen består huvudsakligen av metan och koldioxid. Gasen kan renas från koldioxid, uppgraderas, och kan då användas som fordonsbränsle. Jämfört med fossila bränslen ger biogas betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Andra användningsområden för biogas är el- och värmeproduktion.

Biogödsel

Det som är kvar i tanken sedan man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande flytande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel inom jordbruket.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet behandlas biologiskt vilket betyder att det komposteras eller rötas. I Härnösand gör vi biogas av matavfallet i vår biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning. Gasen uppgraderas till fordonsgas och avsätts i vår tankstation vid E4 norra utfart i Härnösand.

Läs gärna mer om den klimatsmarta biogasenpå vår sida om Fordonsgas och biogas.

Hur slipper jag larverna i sopkärlet?

 • Ställ sopkärlet på en skuggig plats.
 • Stäng påsen ordentligt så att inget löst matavfall hamnar i kärlet. Löst matavfall elller en dåligt stängd påse gör att flugor kan komma åt att lägga ägg i matavfallet, vilket ger fluglarver i kärlet.
 • Skölj ur kärlet med jämna mellanrum.
 • Lägg tidningspapper i botten av kärlet . 
 • Spraya lite ättika runt kärlets kanter och på botten, för att hålla flugorna  borta.  

Kan jag använda andra komposterbara påsar till matavfallet?

Nej. Använd endast de papperspåsar som vi delar ut. De är anpassade för  matavfall och kan brytas ned i processen då matavfallet ska bli biogas. Andra påsar kan istället störa processen och orsaka stopp.

Hur får jag tag på fler matavfallspåsar?

Nya matavfallspåsar finns på matvarubutiker runt om i Härnösand samt hos HEMAB, både på huvudkontoret och Härnsands  Kretsloppspark.

Påsarna ingår i abonnemanget och kostar alltså inget extra.

Kärlen

Hur ofta töms kärlen?

Kärl med brännbart och matavfall töms varannan vecka. Flerfackskärl 1 töms var fjärde vecka.

Vad är brännbart avfall?

Avfall som inte går att återvinna, så som blöjor, tandborstar, trasiga plastsaker (leksaker, trädgårdsredskap etc).

Kan jag dela kärl med grannen?

Du kan ansöka om dispens att få dela kärl med närliggande granne. Dispens söks hos Samhällsförvaltningen Länk till annan webbplats., Härnösands kommun.

Återvinning av förpackningar och tidningar

Är det verkligen bra för miljön att diska förpackningarna innan återvinning?

Ja, det är motiverat att skölja ut förpackningarna med kallt vatten. Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena, det räcker med att ta bort det värsta för hygiens skull.

Varför ska jag sortera förpackningar och tidningar?

Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det sparar både energi och material.

Det finns en lag om producentansvar för både förpackningar och tidningar och som konsument är du enligt lag skyldig att sortera ut dina förpackningar. Lagen syftar till att alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera och återvinna förpackningar och tidningar.

Jag har hört att allt ändå blandas och bränns. Stämmer det?

Detta är en seglivad myt som inte stämmer. Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. De som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar måste lämna avfallet rent och väl sorterat för att de ska få betalt.

Varför måste jag sortera ofärgat och färgat glas var för sig?

Efterfrågan från glasindustrin på återvunnet ofärgat glas är mycket stor, det finns alltså en önskan från marknaden att hålla det ofärgade från det färgade.

Är det verkligen miljömässigt att transportera avfall hit och dit?

I regeringsutredningen ”Resurs i retur” SOU 2001:102 konstateras att återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparas både energi och material.

Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås. Slutsatserna grundas på sju olika livscykelanalyser som genomfördes 1998-2001. I samma regeringsutredning konstaterades även att återvinning av tidningar är miljömässigt bra, slutsatserna grundas på tre olika forskningsrapporter som genomförts 1999-2001.

Även en sammanställning av 18 forskningsstudier som gjordes av KTH 2007 visar att återvinning leder till minskad energianvändning jämfört med om man bränner avfallet för att få energi.

Varför ska jag peta bort vekhållaren från värmeljusen

Ja, vekhållaren är gjord av järn, medan själva koppen är av aluminium. Om vekhållaren inte lossas innan den läggs i återvinningen fastnar hela koppen i magneten, där järn sorteras bort. Aluminiumet brinner då upp i smältverket istället för att unna återvinnas till nytt material. Värmsljuskoppar sorteras som metallskrot.

Varför kan jag inte lägga kuvert i pappersåtervinningen?

Limmet i kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet elelr i värsta fall makulering. Samma sak gäller Post It-lappar. Genom att lägga kuvertet och liknande i soppåsen kan det istället energiåtervinnas.

Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen?

Dricksglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar. Blandas glaskvalitéerna försämras möjligheterna att återvinna glaset. Dessutom är det bara förpackningar av glas som omfattas av producentansvaret för förpackningar.

Dricksglas lämnas istället till någon av återvinningscentralerna, Härnösands Kretsloppspark eller Älands avfallsanläggning

En påse som är blank på insidan - är den gjord av plast eller metall?

Knyckla ihop påsen till en boll. Vecklar den ut sig består den mest av plast men behåller den formen av en boll så består den mest av metall. Påsar av den här typen är vanligtvis en plastförpackning.