Slamtömning

Vi tömmer trekammarbrunnar vid permanentboende minst en gång per år och trekammarbrunnar vid fritidsboende minst vartannat år. Slam i sluten tank töms efter beställning från kund. Observera att brunnen ska vara väl uppmärkt med till exempel en käpp, annars kommer brunnen inte tömmas av säkerhetsskäl.

En slamavskiljare/trekammarbrunn är en del av ett avloppssystem som inte är kopplat till ett kommunalt reningsverk.

En slamavskiljare kan bestå av 1, 2 eller 3 kammare som skall tömmas på slam. Av miljöskäl håller 1- och 2-kammar­brunnar på att fasas ut för att ersättas med trekammar­brunnar som har bättre rening och mindre miljöpåverkan.

Är läget akut?

För brunnar och slutna tankar är prisintervallet brett, beroende på om tömningen sker utifrån den planerade turlistan eller är akut. För att du ska spara pengar är det bra om du har svar på dessa frågor innan du ringer och beställer en akut tömning av din brunn. Kanske är läget inte lika akut som du först kan tro.

  • Rinner vattnet undan vid tappställena; handfat, dusch, golvbrunnar?
  • Går det att spola i toaletten utan att det stiger vatten någonstans?
  • Har du lyft på brunnslocket och tittat ner i brunnen?
  • Är in- och utloppsrör synliga i brunnen?
  • Ligger utloppsrören under eller över vattennivån i brunnen?
  • Kommer det vatten genom utloppsröret ut i brunnen då du spolar inne i huset?

Om problemet kvarstår är du välkommen att kontakta oss.

När tömmer ni hos mig?

Verksamhetsområdet är indelat i olika distrikt som har olika tömningsperioder (se tabell nedan). Observera att perioderna inte är helt fasta, utan kan överlappa varandra. Det kan alltså stå till exempel juni som tömningsperiod, men tömning kan även ske sent i maj eller tidigt i juli. Ett SMS skickas till kunden inför tömning och efter att tömningen är slutförd. Om du har tömning två gånger per år så sker tömning i april/maj och oktober/november. Här hittar du mer detaljerad information om vilka adresser som hör till vilket område. Pdf, 83 kB.

Härnön

augusti

Fröland

maj

Byåker

juli

Häggdånger - Barsviken, Sjö

maj

Häggdånger - Antjärn, Tjärnsjö, Otteböle, Dalund, Hästviken, Rogsta, Rödhålsmalen

juni

Häggdånger - Häggsjöviken, Kammartjärn, Malviken, Nynäs, Sörantjärn

juli

Häggdånger - Granliden, Gåsnäs, Hov, Häggsjöviken, Högsnäs, Muggärd,

Lindom, Skedom, Skällom, Torrom

augusti

Häggdånger - By, Byviken, Dal, Klappnäs, Lindomsböle

september

Häggdånger - Muggärdsviken, Sandsten

maj-september

Näs, Bondsjöby

augusti

Stigsjö södra - Billsta, Dala, Dunderkläpp, Grofäll, Hanaberg, Hållänge, Hårsta, Hällenyland, Kullarmark, Landtjärn, Lenånger, Lockeby, Mark, Nyland, Näggärd, Skjollsta, Spillböle, Stigsjö Prästbol, Sunne, Sörmark, Ultrå, Vike, Västerbrån, Älgsjö, Öje, Österbrån

juni

Stigsjö norra - Boda, Brunne, Bölen, Hamre, Lillroten, Nygård, Risnäs, Roten, Smöråker, Solberg, Uland, Vike 276, Vikeroten

juli

Gussjö, Viksjö

juli

Älandsbro

augusti

Utansjö, Högsjö

september

Hemsön - Nordanö

maj

Hemsön - Hultom

juni

Hemsön - Prästhushamn, Sågsand, Utanö

juli

Hemsön - Dalom, Varglund

augusti

Hemsön - Botorp, Dravle, Granudden, Kojbacken, Korvhamn, Sanna

september

Hur går slamtömningen till?

Innan vi kommer till dig får du ett SMS om att vi ska tömma. Du får även ett bekräftande SMS när tömningen är genomförd.

Anläggningen töms normalt minst en gång per år, men den kan behöva tömmas oftare beroende på belastning. Det slamavskilda vattnet renas oftast i en markbädd/infiltration.

Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar så blir den fylld med avloppsvatten men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland även att vatten rinner från infiltrationen tillbaks in i brunnen.

Hur fungerar en slambrunn?

En trekammarbrunn är den vanligaste versionen av slambrunn. Den separerar först slam från vattnet, det vill säga botten- och flytslam filtreras bort i en kammare. I nästa kammare sker samma process och vattnet renas ännu mer. I den sista kammaren leds det renade vattnet vidare till infiltration och markbädd där vattnet filtreras genom marken.

För att en infiltration skall fungera är det mycket viktigt att infiltrationen inte sätts igen av exempelvis slam vid slamflykt från slamavskiljaren. Tillgången på syre måste också vara konstant annars dör biofilmen. Vid anaerob process (för lite syre) börjar infiltrationen lukta, vid igensättningar stiger vattennivån, då vattnet inte hinner infiltrera.

Hur ska vägen fram till tank/avskiljare se ut?

Vägen ska vara minst 4 meter bred och ha en fri höjd på 4 meter utmed vägens bredd. Nedhängande grenar ska tas bort och tömningsfordonet måste kunna vända.

Hur tungt får mitt brunnslock vara?

Brunnslocket bör vara av ett lätt material, exempelvis plast, glasfiber eller plåt.
Av säkerhetsskäl ska locket vara utrustat med en anordning som försvårar för barn att öppna det. Det får inte heller stå saker uppe på eller runt brunnslocket.

Vad gäller vid lång slangdragning?

Slangdragning vid slamtömning är tungt och något vi vill undvika av arbetsmiljöskäl. Långa dragsträckor med slang eller slangdragning i sluttande terräng kan åtgärdas med lös eller nedgrävd slang som kan kopplas på vid tömning.

Hämtning hushållsavfall

Vi hämtar ditt avfall och ser till att det återvinns.


Container och flak

Om du bygger om eller av annan anledning har mycket avfall kan du beställa container eller flak.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Latrin

Har du fritidshus? Vi hämtar latrinkärl som du hämtat på Härnösands kretsloppspark.