Frågor och svar Elnät

Här finner du svar på några frågor som rör Elnätet. Har du någon annan fråga? Kontakta oss gärna!

Hur funkar elsystemet i Sverige?

De flesta kraftstationer i landet (vattenkraftstationer, större kraftvärmeverk, kärnkraftstationer etc.) matar in sin genererade elenergi på det stora landsomfattande stamnätet.

Stamnätet ägs av affärsverket Svenska Kraftnät. Spänningen på elnätet är 220 kV -400 kV, för att överförings-förlusterna på elnätet ska hållas nere. Stamnätet är som elens motorvägar.

Därefter transformeras elen till 130 kV och förgrenas ut i regionala elnät. Till dessa elnät är de flesta av landets lokala elnätföretag anslutna genom en eller flera transformatorstationer. Via elnätföretagens lokala elnät, 10 kV - 20 kV transformeras elen ner till 0,4 kV som är den normala leveransspänningen till hus-håll, näringsidkare och offentliga lokalinnehavare.

Elnätkunder med större elbehov är ofta anslutna till en högre spänningsnivå och transformerar själva sin el till den nivå som de behöver.

Vad ingår i den totala kostnaden för elenergi?

1. Elnätpris - en abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften påverkas av vilken storlek på huvudsäkringen du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

2. Elpris - den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Du kan välja vilket elhandelsföretag som passar dig bäst och du kan spara energi med effektiva elapparater.

3. Skatter - i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter.

Kan HEMAB ta bort luftledning och stolpar på min tomt?

Flyttning och borttagning av befintliga elledningar är möjligt. Kostnaden för arbete och material med mera betalas av dig som kund. Kontakta oss för prisuppgift.

Frågor om elmätare

Kan jag lita på elmätaren?

I 99 procent av fallen går elmätaren till kundens förmån. Om du ändå misstänker att det är fel på elmätaren kan vi skicka den på kontroll till en auktoriserad verkstad. Om elmätaren är felfri får du betala kostnaden för den utförda kontrollen.

Varför äger jag inte mätaren? Den betalades ju vid nyanslutningen.

Elnätsföretaget äger elmätaren. Det du betalade var den kostnad för elmätaren och underhåll som ingår i den löpande elnättariffen.

Frågor om elnätpriser

Vad ingår i elnätpriset?

Vi som elnätföretag äger och sköter om elnäten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och elöverföring (den rörliga kostnaden). Abonnemangsavgiften består av en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek (A), eller hur stor effekt (kW) du abonnerar på. Elöverföringsavgift (energiavgift) är en avgift räknat i öre/kWh.

Vilket abonnemang ska jag ha?

Som kund hos oss får du välja den säkringstariff som är mest förmånlig för dig. En tariff är en förteckning över priser och avgifter inom ett visst område. Du kan välja mellan Enkeltariff, Effekt - Lågspänningstariff eller Mellanspänningstariff.

Lägenhetstariff

Lägenhetsabonnemang är ett elnätabonnemang med låg abonnemangsavgift som endast kan erhållas av bostadslägenheter som uppfyller regelverket för lägenhetstariffen (kontakta oss för reglerna kring detta). Bor du i lägenhet har du antagligen den här abonnemanget redan.

Enkeltariff

Enkeltariffen passar de flesta. Den har en abonnemangsavgift (fast avgift) och överföringsavgift (elenergiavgift). Gäller för abonnemang upp till och med 200 Ampere. Läs mer under "Priser och villkor".

Effekt - Lågspänningstariff

För kunder med säkring över 200 Ampere. Tariffen består av dels en fast avgift, avgift för abonnerad effekt (mätplatsen måste vara anpassad för att kunna mäta effekt) samt en högre elöverföringsavgift under högpristid, det vill säga november till och med mars, måndag till fredag klockan 06-22, och lägre elöverföringsavgift under övrig tid. Läs mer under "Priser och villkor".

Mellanspänningstariff

För kunder med en anslutning med mellanpänning (10 kV) och som själv äger transformering till annan spänningsnivå. Tariffen består av dels en fast avgift, avgift för abonnerad effekt (mätplatsen måste vara anpassad för att kunna mäta effekt), och avgift för uppmätt effekt samt en högre elöverföringsavgift under högpristid, det vill säga november till och med mars, måndag till fredag kl 06-22, och lägre elöverföringsavgift under övrig tid. Läs mer under "Priser och villkor".

Vad är myndighetsavgifter?

I det pris du betalar för elnät ingår en elsäkerhetsavgift som du egentligen betalar till Elsäkerhetsverket. Ditt elnätsföretag är skyldig att ta ut den avgiften och betala vidare. Du behöver alltså inte betala den själv eftersom den är inräknad i ditt elnätpris. I nättariffer ingår också en nätövervakningsavgift till Nätmyndigheten och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

Vem beslutar om prisjusteringar?

Varje elnätsföretag i Sverige, privata, kommunala eller statliga beslutar själva sina elnätavgifter. Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar att elnätföretagens prissättning är skälig. Momssatser och myndighetsavgifter beslutas av Riksdagen eller regeringen.

Vad är det för olika avgifter på min faktura?

Det är lagstadgade avgifter och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter. Det finns tre typer av myndighetsavgifter:

Elsäkerhetsavgift 10,20 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 39,20 kronor debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter är exklusive moms.För mellanspänning gäller följande: Elsäkerhetsavgift 810 kronor, nätövervakningsavgift 870 kronor och elberedskapsavgift 2 129 kronor debiteras som en årlig engångsavgift. Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. Läs mer om mellanspänning här.Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Vad är särredovisning?

Vi är enligt lag ålagda att årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för Elnät-verksamheten (en särredovisning/årsrapport). Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva elnätet. Nedan finner du de senaste årens särredovisningar för Elnät-verksamheten vid Härnösand Energi & Miljö AB.

Du hittar särredovisningar för de senaste åren här.

Frågor om den nya elmätaren

Var hittar jag information om min förbrukning?

Du hittar dina månadsvärden genom att logga in på Mina Sidor. Du kan se din förbrukning för vatten, elnät och fjärrvärme under Mina rapporter.

Beräknas min elförbrukning?

Mätinsamlingen pågår sedan juli 2009 och vi fakturerar efter verklig förbrukning varje månad. Har du stängt av strömmen till sommarstugan så kan vi missa att få in värden från mätaren och då kan elhandlaren preliminärdebitera förbrukningen.

Det är en lampa som blinkar ibland, varför?

Lysdioden som blinkar på mätaren representerar det röda strecket på de gamla mätarna. 1000 impulser = 1 kWh på de nya mätarna.

Vad är knappen något till höger om lampan?

Knappen till höger är en funktionsknapp där du kan stega dig igenom mätarens olika register. Bland annat kan man se vilken effekt som tas ut just då när man trycker på knappen.

Hur ofta skickar mätaren ut radiosignaler?

Varje natt kommunicerar mätaren med en insamlingsenhet någon sekund. Frekvensen som radiodelen sänder med är 444,4 Mhz.

Övrigt

Hur funkar det med röjning av kraftledningsgator?

För att trygga leveranssäkerheten av el sker ett ständigt underhåll av våra elledningar, bland annat röjning av kraftledningsgator.

Röjning innebär att vi håller kraftledningsgatorna fria från sådan växtlighet som kan orsaka driftstörningar. Ungefär vart 5-6 år genomförs därför sådan röjning.

All högväxande vegetation, exempelvis gran, tall och björk, i skogsgatan röjs då ner.

Träd som finns utanför kraftledningsgatan men som bedöms kunna orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan även de komma att fällas. I trädgårdar sker, om behov föreligger, mindre ansningar av träd och buskar. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Emma Sjödin, på telefon 0611-55 75 65 eller mail skog@hemab.se

Elavbrott - vad kan jag göra?

  • Om du bor i lägenhet/bostadsrätt - kontakta din hyresvärd vid strömavbrott så att hen kan kontakta oss i sin tur.
  • Om du har jordfelsbrytare kontrollera om den har löst ut.
  • Kontrollera och byt ut dina huvudsäkringar på mätartavlan eller i mätarskåpet.
  • Om alla säkringar är hela och felet inte är i din anläggning kontakta oss.

Hur vet jag när det är planerat avbrott i elleveransen?

Vi skickar alltid ett meddelande direkt till de som berörs av ett planerat strömavbrott. Meddelandet går vanligtvis till samma adress som elräkningen.

Hur ska jag göra för att få ut avbrottsgarantin?

Anmäl att du är utan ström till ditt elnätsföretag. Det är först när det känner till avbrottet som tiden för avbrottsgarantin börjar räknas. För att du ska få ersättning för elavbrottet krävs ett sammanhängande avbrott på minst 12 timmar.

Vad måste jag tänka på om jag ska gräva på min tomt?

Om du ska gräva på din mark bör du alltid kontakta oss innan du påbörjar arbetet. Vi kan ge dig information om var våra elledningar är placerade. Använd Ledningskollen Länk till annan webbplats., så kommer vi ut och markerar dina ledningar åt dig.

Vart ska jag som kund vända mig för att göra en säkringsändring?

Vänd dig till en elinstallatör som kan hjälpa dig med det.