Frågor och svar Vatten

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om vatten och avlopp. Har du någon annan fråga? Kontakta oss gärna!

Taxan och dess uppbyggnad

Vad är brukningsavgift?

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del och är fördelad över de fyra vattentjänsterna:

  • Fast avgift: en fast avgift som är samma för samtliga fastigheter. Avgiften ska täcka administrativa kostnader, abonnentregister och debitering. Fördelad på vatten-, spill- och dagvattentjänster.
  • Lägenhetsavgift eller tomtyteavgift. En nyttoparameter där den fasta avgiften ger bidrag till underhålls- och kapitalkostnader. För villafastighet och flerfamiljs- och servicefastighet betalas en lägenhetsavgift per bostadsenhet. För annan fastighet betalas tomtyteavgift. Avgiften är fördelad på vatten-, spill- och dagvattentjänster.
  • Rörlig avgift: Rörlig avgift som avser förbrukningen av vatten. Den avgift du som kund kan påverka själv genom din förbrukning. Fördelad på två vattentjänster, vatten och spillvatten.

Vad betyder lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften innefattar alla bostäder, oavsett om det är en villa, lägenhet eller exempelvis ett radhus. Varje bostad som är en del av VA-kollektivet betalar en lägenhetsavgift per bostadsenhet.

Lägenhetsavgiften styrs efter antalet bostadsenheter du har. Det i sin tur bestäms utifrån de ritningar som är beviljade i bygglovet.

Definitionen av en lägenhet är ett fristående utrymme med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten.

Lägenhetsavgift i annan lokal än bostad

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller lokalfastighet, där begreppet lägenhet inte är tilläpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjad 200 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet. Se VA-taxa 2019 sidan 3.

Vad betyder tomtyteavgift?

Tomtyteavgift betalas av de fastigheter som räknas som annan fastighet. En fastighet klassificeras som annan fastighet när tomtytan betraktas som nyttofaktor i betydligt större utsträckning än motsvarande yta för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.

Särredovisning - vad är det?

Enligt vattentjänstlagen (50 §) skall VA-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-anläggningen. Nedan finner du de senaste årens särredovisningar för VA-verksamheten vid Härnösand Energi & Miljö AB.

Du hittar särredovisningar för de senaste åren här.

Dricksvatten - kvalité, hårdhet och hållbarhet

Vad gäller för ledningsrätt över tomter?

Ledningsrätten kan i likhet med servitut knytas till en fastighet. Men till skillnad från servitut kan ledningsrätten också knytas direkt till ledningshavaren som juridisk person. I detta fall är det HEMAB som äger ledningsrätten.

Lantmäteriet är den myndighet som beslutar om ledningsrätt och ersättningar i samband med dessa förrättningar.

Läs mer på Lantmäteriets webbsida. Länk till annan webbplats.

Vart vänder jag mig om jag saknar varmvatten?

Om du har fjärrvärme kan din avsaknad av varmvatten bero på att vi har ett pågående arbete på fjärrvärmenätet. Ibland måste vi stänga av fjärrvärmen för att utföra olika arbeten. Med värmen försvinner även varmvattnet.

Du kan se aktuella driftstörningar på vår webbsida under rubriken Driftinformation. Har du en annan uppvärmningsform än fjärrvärme behöver du söka felet där.

Kan man dricka varmvattnet direkt ur kranen?

Nej, det bör man inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar (Cu). Varmvatten produceras lokalt i fastigheten med hjälp av varmvattenberedare.

Vad är det som påverkar smak och lukt på vattnet?

Under olika årstider påverkas lukt och smak av temperaturen på vattnet och den biologiska aktiviteten i sjösystemet.

Vad gör jag om vattnet är missfärgat?

Spola i en kran tills vattnet är klart. Om problemet kvarstår, kontakta oss på HEMAB via Kundservice 0611-55 75 00 eller info@hemab.se, helgfria vardagar 07.00-16.00.

Kan jag dricka vattnet om det är missfärgat?

Undvik att dricka vattnet innan det blir klart.

Spola i en kran tills vattnet är klart. Om problemet kvarstår, kontakta oss på HEMAB via Kundservice 0611-55 75 00 eller info@hemab.se, helgfria vardagar 07.00-16.00.

Till vem vänder jag mig med synpunkter på dricksvattnet?

Om du har frågor eller synpunkter angående dricksvattnet, kan du vända dig direkt till oss. Du kan också vända dig till Härnösands kommun, de är vår tillsynsmyndighet för dricksvatten.

Vilken hårdhet har vattnet där jag bor?

Vattnets hårdhet mäts oftast i tyska grader (dH). I Härnösand är vattnets hårdhet cirka 5 dH.

Mjukt eller hårt vatten - är det en hälsofråga?

Flera undersökningar tyder på ett samband mellan hårt vatten och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. En av de senaste utförda undersökningarna tyder på att det är hårdhetens magnesiumdel som har denna positiva verkan. Ju mer kalcium och magnesium desto hårdare vatten.

Hur mycket vatten förbrukar man per person och år?

Man räknar med att varje person i ett hushåll gör av med cirka 50 m3 per år. Det är vatten som man dricker, nyttjar för disk, dusch, bad och tvätt, bevattning med mera.

Måste dricksvattnet verkligen kloreras?

Om råvattnet innehåller för mycket bakterier måste det desinfekteras. I stället för klor kan man använda ultraviolett ljus (UV) eller ozon, men dessa medel har ingen kvarstående effekt ute i ledningsnätet. Samtliga allmänna vattenverk har UV-ljus som ett av flera reningssteg. I de fall det finns risk för att bakterier kan växa och föröka sig i nätet, måste det utgående vattnet från vattenverket desinfekteras med klor eller kloramin.

Finns det radon i dricksvattnet?

Radon finns inte i ytvatten, men kan finnas i grundvatten från berg-borrade brunnar. Radon är en radioaktiv gas som kommer från uranhaltig berggrund. Det finns inga stora vattenverk, som har radon i dricksvattnet. Problemet är störst i många privata, bergborrade brunnar. Radon tas bort ur vattnet genom kraftig luftning.

Vad får jag spola ut i avloppet?

I avloppet på toaletten får du bara spola ner sådant som har passerat kroppen och toalettpapper. I övriga avlopp är det disk- och duschvatten som får spolas ner. Detta är det som inte orsakar problem i reningsverket, och som inte förorenar recipienten, det vill säga vattnet som det i reningsverket renade vattnet rinner ut i.

Fasta föremål som tamponger, bindor, tops, bomullstussar, fimpar, kapsyler, trassel, kattsand och jord ska läggas i en papperskorg.

Farligast för miljön är de kemikalier som inte syns. Exempel på giftiga ämnen, som absolut inte får hällas ut i avloppet är lacknafta, färgrester, mediciner, fotokemikalier, penseltvätt, smink och bekämpningsmedel. Dessa produkter ska lämnas in på Härnösands Kretsloppspark eller på Älands återvinningsanläggning.


Ladda ner pdf över gränsvärden för utsläpp Länk till annan webbplats.

Avloppsslam - resurs eller avfall?

Avloppsslammet innehåller näringsämnen, framför allt fosfor, kväve, kalium och mull, som bör tillbaka till åkermarken. Det slam, som återförs på det sättet, omfattas av stränga restriktioner vad gäller förekomst av tungmetaller och andra oönskade ämnen.

Anslutning till det allmänna VA-nätet

Måste jag ansluta till kommunens dricksvatten?

Om du har egen brunn och inte vill ansluta dig till det kommunala dricksvattnet måste kvaliteten på det egna vattnet styrkas med ett vattenprov. Kontakta ett av Swedac ackrediterat laboratorium så skickar de lämpliga flaskor och provtagningsinstruktioner.

Läs mer: Detta gäller för godkänt vatten från egen brunn Länk till annan webbplats.

Varför blir anläggningsavgiften högre om jag har en stor tomt?

Kostnaden för anslutningen regleras av anläggningstaxan, som har en relativt komplex uppbyggnad. Anläggningstaxan beslutas av kommunfullmäktige och en av delarna i taxan är tomtyteavgiften, som styrs av storleken på tomten.

I områden med stora tomter medför det generellt att längre allmän ledning behöver anläggas, vilket är anledningen till att tomtstorleken är en av parametrarna som styr vad anläggningsavgiften blir. I taxan finns det dock en begränsningsregel som gör att avgiften för tomtens yta begränsas.

Kan jag nyttja ROT-avdrag för mina grävarbeten?

Prata med den entreprenör du avser anlita. Mer information finns även på Skatteverkets webbsida www.skatteverket.se.

Jag har arrende på mitt fritidshus, är det jag eller fastighetsägaren som betalar för anslutningen till det kommunala VA-nätet?

Det är du som arrenderar fastigheten som betalar för anslutningen. Enligt lagen om allmänna vattentjänster likställs bland andra arrendatorer och tomträttshavare med fastighetsägare. Själva brukningsrätten till den allmänna VA-anläggningen tillhör då arrendet, inte fastigheten. Detta medför att fastighetsägaren inte har någon rätt till arrendets VA-anslutning om arrendeavtalet sägs upp och arrendatorns byggnad bortforslas eller rivs.

Vad betyder alla olika begrepp som ni använder er av?

Allmän VA-anläggning

Vatten- och spillvattenledningar inom verksamhetsområdet som förser bostadshus och annan bebyggelse med vatten och avlopp. Den som äger och ansvarar för drift och underhåll av allmän VA-anläggning är anläggningens huvudman. I Härnösands kommun är HEMAB huvudman.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som avleds i avloppsledning, dike eller liknande och som i regel är förorenat. Avloppsvatten kan bestå av spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten.

Brukningstaxa

Det är den årliga kostnaden du betalar för att din fastighet är ansluten till den allmänna VA-anläggningen.

Brukningsavgifterna består av fasta årskostnader samt av rörliga kostnader, vilka beror av förbrukningen av vatten.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, diken, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Avledning sker vanligen genom särskilda dagvattenledningar till närmaste mottagare, oftast utan någon rening.

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten är vatten som avleds från husgrunder och kopplas normalt till dagvattennätet.

Dricksvatten

Rent vatten som du kan dricka direkt ur kranen.

Förbindelsepunkt

Punkt där fastighetens ledning kopplas in till den allmänna VA-anläggningen. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetens VA-installation och den allmänna VA-anläggningen. Förbindelsepunkt placeras normalt i anslutning till fastighetsgränsen, utifrån anvisning från VA-huvudmannen.

LTA

LTA är en förkortning av lågtrycksavlopp, vilket är en teknik för att pumpa spillvattnet från varje fastighet till det allmänna nätet. Pumpningen sker med en liten pumpstation, LTA-station, som anläggs på respektive fastighet. LTA-stationen består av en tank som schaktas ner i marken, en pump med tillhörande automatik och en larmanordning. Till tankens inlopp leds fastighetens spillvatten med en självfallsledning och från tankens utlopp pumpas det i en tryckledning till förbindelsepunkten. Pumpen innehåller en nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en given startnivå, och stannar när den kommit ner till den lägre stoppnivån.

Servisledning

Ledning som förbinder byggnad eller fastighet med den allmänna VA-anläggningens ledningsnät. Servisledningen består av två delar:

a) Ledning som sammanbinder fastighet med förbindelsepunkt = fastighetsägarens servisledning.

b) Ledning som förbinder allmän distributionsledning med förbindelsepunkt = VA-huvudmannens servisledning.

Spillvatten

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och andra verksamheter som sjukhus, skolor, hotell, kontor, affärer, laboratorier, tvätterier, bilvårdsanläggningar och verkstäder. Spillvatten leds till avloppsreningsverket och renas innan det släpps ut i våra sjöar, vattendrag och hav, som kallas för mottagare. Från verksamheter och industrier kan avskiljning eller annan rening krävas innan vattnet får släppas till avloppsledningsnätet.

Särtaxetillägg

Kommunalt VA är inte en skattefinansierad verksamhet utan bekostas av VA‑kollektivet, det vill säga av de som är anslutna till det allmänna ledningsnätet för vatten och spillvatten.

Lagen om allmänna vattentjänster beskriver bland annat hur avgifterna inom ett verksamhetsområde ska anpassas till kommunernas kostnader. Lagen beskriver även att avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas skäligt och rättvist. Det innebär att om kostnaden för ett område är betydligt högre än för det övriga verksamhetsområdet ska även avgifterna vara högre, detta kallas särtaxa.

Lagen reglerar inte exakt hur mycket högre kostnaden bör vara för att besluta om särtaxa, men enligt tidigare rättsliga prövningar är en skillnad på 30 % att räkna som beaktansvärd. I fall när anläggningskostnaden är mer än 30 % högre än vad det normalt kostar att ordna VA-anläggning inom verksamhetsområdet ska därför kommunen besluta om en högre anläggningsavgift än den som är angiven i taxan för att kostnaden ska anses vara rättvis fördelad mellan fastighetsägarna inom verksamhetsområdet.

VA

Förkortning av vatten och avlopp.

VA-installation

Ledningar för vatten och avlopp inom fastighet, såväl i mark som i byggnad, dragna från förbindelsepunkt samt anordningar förbundna med dessa ledningar. Med anordning avses kranar, toaletter och liknande i byggnad, samt kranar, brunnar med mera utomhus.

VA-huvudman

Den som äger och ansvarar för drift och underhåll av allmän VA-anläggning är anläggningens huvudman. I Härnösands kommun är HEMAB huvudman.

Verksamhetsområde

Geografiskt fastställt område inom vilket allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs. Uppgifter om fastställda verksamhetsområden finns hos VA-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen vilket för Härnösands kommun är HEMAB.

LTA-station och vattenmätare

Går det att stänga av LTA-stationen på vintern så man inte behöver ha koll på den om man inte är på plats?

Elförsörjningen till LTA-pumpenheten får inte stängas av då det alltid finns en risk att det läcker in grundvatten i spillvattenledningen från bostadshuset till pumpenheten. Pumpen gör kontinuerliga intervallpumpningar även när den inte används regelbundet och måste därför alltid vara påslagen. Om man stänger av elförsörjningen till pumpenheten finns också risk för översvämning.

Kan jag placera LTA-stationen i en gammal trekammarbrunn eller liknande?

Ja, ibland, om det redan finns befintliga ledningar att ansluta till.

Tänk dock på att gamla brunnar många gånger är anslutna till dränering och dagvatten från huset. Detta vatten får INTE ledas till LTA-stationen.

Om detta görs kommer pumpen att få arbeta onormalt mycket och till slut att gå sönder. LTA-stationen kan också svämma över på grund av att pumpen inte räcker till. Elkostnaden för driften kommer också att bli onormalt hög.

Måste vattenmätaren vara placerad i ett uppvärmt utrymme?

Utrymmet där vattenmätaren sitter måste var uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Även om systemet töms finns det risk för att mätaren fryser sönder vid minusgrader.