Så fungerar fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är enkel. I en eller flera produktionsanläggningar värms vatten som sedan distribueras till olika fastigheter genom rörledningar i marken. Temperaturen på fjärrvärmevattnet varierar mellan 73° och 120° C beroende på årstid och väderförhållande. 

Så fungerar fjärrvärmen i stora drag

Värmen överförs via växlare

I fastigheten finns en värmeväxlare där värmen överförs från fjärrvärmevattnet till fastighetens egen fjärrvärmecentral, som överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens radiatorer och varmvattenkrets.

Varmvattnet tillverkas i samma stund som det finns ett behov, det vill säga när kranarna öppnas, vilket innebär att du inte behöver någon varmvattenberedare.

Vattnet värms på nytt

Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp. Temperaturen på det avkylda vattnet håller mellan 40 och 60 grader celsius.

Hushållning med jordens resurser

Fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt samhälle genom att ta tillvara energi som annars skulle gå förlorad, till exempel rester från skogsindustrin. Produktionen av fjärrvärme i Härnösand är baserad på bränslen som bark, skogsflis och sågspån. Vid vår värmeproduktion produceras förnybar el som vi leverar till våra elkunder och från industrier som Bionorr återvinns värme som annars går förlorad.

Så fungerar det på kraftvärmeverket

Fjärrvärme är ett sorts kretslopp och hjärtat i kretsloppet är kraftvärmeverket, som pumpar ut upphettat vatten genom rör i marken till alla anslutna fastigheter. I processen produceras även el.

Fjärrvärmen i Härnösand kommer från kraftvärmeverket i Murbergsviken. Ett kraftvärmeverk kan, till skillnad från ett värmeverk, producera både värme och el, vilket är toppen eftersom vi då kan ta tillvara på ännu mer av den energi som annars hade gått förlorad. Elen kan användas till andra saker än uppvärmning, som att till exempel ladda din bil.

Vi eldar till största delen med avverkningsrester från skogsindustrin, som annars hade gått till spillo. Trädtoppar, bark och andra avverkningsrester transporteras till kraftvärmeverket och bränns. Värmen som bildas vid förbränningen får vatten i en jättelik behållare att koka och bli till ånga. Ångan driver en turbin, som i sin tur driver en elgenerator som alstrar elström. Värmen som är kvar i ångan används sedan till att värma fjärrvärmesystemets vatten.

Samtidigt som vi värmer Härnösand med förnybar fjärrvärme, producerar vi också förnybar el som alla härnösandsbor kan dra nytta av genom vårt elavtal. Läs mer om detta under Vi erbjuder/el. Länk till annan webbplats.

Så skapas värmen på kraftvärmeverket

I kraftvärmeverket omvandlar vi den energi som finns i avverkningsrester från skogsindustrin till fjärrvärme och el. Målet att förlora så lite energi som möjligt på vägen för att få mesta möjliga miljönytta.

  1. Grenar, bark och flis och andra avverkningsrester transporteras till kraftvärmeverket där de förbränns. Värmen som bildas vid förbränningen får en stor behållare med vatten att börja koka och vattnet bli till ånga.
  2. Ångan leds under högt tryck och hög temperatur till en turbin som börjar snurra. Kopplad till turbinen sitter en elgenerator som, när turbinen snurrar, alstrar elektricitet. Ungefär en tredjedel av energin i bränslet blir till förnybar el, som bidrar till den el du får som kund hos HEMAB Elförsäljning Länk till annan webbplats..
  3. Resterande två tredjedelar av energin blir till fjärrvärme. Ångan går genom turbinen vidare till en kondensor, där ångan värmer upp fjärrvärmevattnet. Det varma fjärrvärmevattnet pumpas sedan ut till alla anslutna fastigheter i Härnösand.
  4. Det vatten som återstår när värmen i ångan tagits ut till fjärrvärmevattnet förs tillbaka in i systemet igen.
  5. Även värmen i rökgaserna tas tillvara. Rökgaserna innehåller en viss mängd vattenånga och genom att kyla ner rökgaserna med hjälp av det vatten som kommer tillbaka till kraftvärmeverket efter att ha värmt fastigheter, kan rökgaserna kondenseras. När rökgaserna kondenseras frigörs värme som i sin tur används för att värma fjärrvärmevattnet. På så vis kan vi få ut ytterligare cirka 20 procent av energin i bränslet.
Kraftvärmeverket i Härnösand. Klicka på bilden för att komma till panoramavyn.

Kraftvärmeverket i Härnösand. Klicka på bilden för att komma till panoramavyn.

Mindre produktionsanläggningar

Förutom Kraftvärmeverket finns flera mindre reservanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet. Dessa finns på olika platser i Härnösand och är antingen oljepannor eller elpannor. På sikt är planen att samtliga oljepannor ska eldas med bio-olja.

Vi har även en deponigaspanna som förbränner den gas som utvecklas på Älands återvinningsanläggning i Älandsbro. Vi sluter kretsloppet!

Dessutom levereras det spillvärme från SCA BioNorrs närliggande pelletsfabrik.

Så fungerar fjärrvärmen hemma hos dig

Via rör i marken leds hett vatten från kraftvärmeverket till ditt hus. Rören ansluts till en liten fjärrvärmecentral hemma hos dig. Därifrån överförs värmen till element eller golvvärme, kranar och duschar. Allt du i princip behöver göra är att ställa in hur varmt du vill ha det — sedan sköter fjärrvärmecentralen resten.

Två separata system

Fjärrvärmen kommer till ditt hus i form av vatten som värmts upp i vårt kraftvärmeverk, men det är inte det varma fjärrvärmevattnet som rinner igenom element och kranar hemma hos dig.

Det varma vattnet från kraftvärmeverket kommer in till din lilla fjärrvärmecentral. Där finns två inbyggda värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i element eller golvvärme. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp på nytt.

Liten och enkel utrustning

En fjärrvärmecentral tar inte mycket plats och monteras enkelt på väggen i din tvättstuga eller källare. Den ersätter i sin litenhet både värmepump, bränsletank, varmvattenberedare och dammigt pelletsförråd. Du ställer själv in hur varmt du vill ha det och sedan sköter fjärrvärmecentralen resten. Läs mer om fjärrvärmecentralen under Din fjärrvärmecentral.

Vattenburen värme

För att ansluta sig till fjärrvärme behövs ett vattenburet värmesystem. Om huset inte har vattenburen värme kontaktar du en eller flera rörentreprenörer för ett upplägg och pris.

Val av element

När du väljer element, begär gärna att få se bilder på de element du får offert på. Tänk på att det finns många tillverkare av element och utseendet varierar mellan dessa. Funktionen är dock ungefär densamma för alla typer.

Val av rör

Det finns olika typer av rör att välja bland. Du kan till exempel välja PEX-rör istället för traditionella kopparrör. Då slipper du måla rören för hand om du önskar en annan färg än koppar. Kom bara ihåg att fråga om rören är testade och godkända.

Rördragning

Undersökningar visar att en vertikal rördragning är mindre i ögonfallande än en horisontell och kan enklare döljas bakom till exempel gardiner och inkräktar mindre på möblemanget vid väggar. Tänk på detta när du gör en beställning och be gärna om offert även på denna variant av rördragning.

Du behöver inte gå fram med de parallella rören runt om på varje våningsplan. Har du exempelvis en tvåvåningsvilla kan du välja att dra rören på bottenplanet och endast göra genomstick genom golvet på det övre planet till respektive element. På så vis minskar du ingreppen i huset.

Olika rörsystem

Vi rekommenderar tvårörssystem. Vissa husleverantörer levererar sina nyckelfärdiga hus med enrörsystem där ett rör förbinder alla element i huset i serie. Ibland upplever husägare med enrörsystem bekymmer med att få värme i alla element. Detta problem finns naturligtvis oavsett uppvärmningsform, men ska du installera vattenburen värme rekommenderar vi tvårörssystem med framledning och returledning.

Fjärrvärmens miljönytta

Som husägare har du stor möjlighet att påverka hur stor miljöpåverkan uppvärmningen av ditt hus medför. Att välja fjärrvärme är att välja en uppvärmningsform som är smart både för plånboken och miljön.

Vi började bygga fjärrvärmenätet i Härnösand 1974. Då var det oljepannor som gällde, som på 80-talet byttes ut mot elpannor. 1990 började vi ta vara på spillvärme från pelletsfabriken och idag är det nästan uteslutande trädbränslen och torv som används. Det har gjort att luften i Härnösand är mycket renare i dag än vad den var för 30-40 år sedan. Fjärrvärmens utbyggnad och övergång till fossilfria bränslen har bidragit starkt till att Sverige sänkt sina koldioxidutsläpp.

Oberoende kontroller

Vitsen med att ha ett centraliserat uppvärmningssystem är den kraftiga bevakningen från myndigheterna för att hålla nere utsläppen. Ett oberoende kontrollorgan besiktar anläggningen varje år.

Flera andra miljövänliga uppvärmningsalternativ har dykt upp på marknaden de senaste 50 åren. Men fjärrvärme är fortfarande ett av de allra mest hållbara och klimatsmarta. Vår fjärrvärme värmer idag ungefär 50 % av alla villor och hela 95 % av alla flerfamiljshus i centrala Härnösand, genom att effektivt och noga kontrollerat elda avverkningsrester från skogsindustrin som annars hade gått till spillo. Och samtidigt kan vi leverera en förnybar, lokalproducerad el som alla härnösandsbor kan dra nytta av genom vårt lokala elavtal Länk till annan webbplats..

Solvärme

Vi erbjuder solvärme - en del av lösningen på framtidens energi- och uppvärmningsbehov. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi vill skapa förutsättningar för att fler solfångare byggs, som producerar klimatsmart solvärme. Därför erbjuder vi solvärme till våra fjärrvärmekunder.

Solvärme från absolicon

Sedan september 2021 får vi in större mängder solvärme till vårt nät, via Absolicons solvärmepark med koncentrerade solfångare. Värmen från solfångarna matas in direkt på fjärrvärmenätet och mitt på dagen en solig sommardag har parken potential att svara för en fjärdedel av värmebehovet i vårt fjärrvärmenät.

Priset för solvärme får du genom att utgå från ordinarie pris i din prislista för småhus, flerbostadshus, markvärme eller spetsvärme. Kostnaden blir ditt ordinarie energipris + 25 öre/kWh.

Vill du jämföra med andra producenters miljövärden hittar du dessa på Miljövärdering av fjärrvärme - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) Länk till annan webbplats.. Ladda ner filen i länken Här kan du se fjärrvärmens lokala miljövärden och sortera på företag och nät.