Anslut din bostad

Att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp innebär att flera steg måste genomföras, både för dig som kund och för oss. Här hittar du information om i vilken ordning saker sker och vem som har ansvar för vad.

Vid nyanslutning betalar du en anläggningsavgift till oss bland annat utifrån storlek på tomt och vilka tjänster du vill ansluta dig till. Vill du själv räkna på vad en anslutning skulle kosta kan du titta i VA-taxan och göra en beräkning utifrån de parametrar som är aktuella. Tänk på att din bostad måste ligga inom vårt verksamhetsområde för att vi ska kunna ansluta dig. Kontakta oss gärna för att få hjälp med en komplett beräkning.

Installera vattenmätare

När ledningarna anlagts och du har fått din servisledning ansluten till huvudledningen är det dags för det sista momentet - vi installerar din vattenmätare.

Vattenmätarens placering är viktig

När du ska placera din vattenmätare i ditt hus är det viktigt att du väljer en frysskyddad plats. Mätaren får absolut inte utsättas för frysrisk. Därför rekommenderas att mätaren placeras inomhus. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Vid nybyggnation ska de angivna måtten enligt skissen uppfyllas. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt. Mätaren får inte tynga mot ledningen som då kan skadas. Vattenmätaren monteras i fast förankrad, mätarkonsol och ska vara försedd med avstängningsventiler.

Vattenmätarbrunn

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska ha en inre diameter på 600mm och vattenmätaren blir upplyftningsbar tack vare flexibla slangar.

Ansvar och skötsel av vattenmätaren

Mätaren är vår egendom och kostar dig inte något. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte utsätts för frost eller skadlig värmepåvekan samt att den vårdas väl.

Ledningar, konsol, ventiler och kranar bekostas av fastighetsägaren som också ansvarar för att ventiler och kranar underhålls. Fastighetsägaren ansvarar också för att åtgärda eventuella läckage.

Kort om vattenmätaren

 • Mätaren är vår egendom och kostar dig inte något.
 • Mätarens plats ska godkännas av personal från oss.
 • Mätaren placeras så att den skyddas mot yttre påverkan, köld och värmepåverkan.
 • Utrymmet där vattenmätaren placeras bör tåla spill från vatten samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
 • Mätaren ska placeras i en fast förankrad mätarkonsol och vara försedd med avstängningsventiler.

Vem ansvarar för vad?

Under och efter anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet har både du och vi ett ansvar för att arbetet ska gå bra och att nätet och ledningarna tas om hand.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du och står för kostnaderna av:

 • Schaktning på den egna fastigheten för servis­ledningar och eventuell LTA­-pumpbrunn, fram till förbindelsepunkten.
 • Installation av eventuell LTA-­station, enligt monterings-­ och driftinstruktion.
 • Nedläggning av rör på den egna fastigheten.
 • Eventuell värmeisolering (med värmekabel och isoleringsmaterial).
 • Montering av vattenmätarkonsol alternativt vattenmätar­brunn. Läs mer här
 • El­arbeten. Anordnande av el­ledningar från proppskåp (el­central) via automatikskåp till montagevinkel i pumpstation. Behörig elektriker krävs.
 • Anslutning till förbindelsepunkt belägen cirka 0,5m utanför fastighetsgränsen.
 • Inköp av material till VA-­installationen exempelvis ledningar på tomt, eldragning till pumpstation och vattenmätarkonsol. Du ansvarar inte för inköp av pumpsta­tion, pump, larm, vattenmätare och automatik­skåp.

Vårt ansvar

Vi monterar din vattenmätare och din LTA-station om en sådan behövs. Var ute i god tid med din beställning av station och mätare. Dessa monteras när anlägg­ningsavgiften är betald samt när fastighetsägaren skickat in färdiganmälan om att anläggning inom fastighet är installerad i enlighet med bifogade instruktioner.

När installationen är klar

När den egna anläggningen är färdig, besiktigad och godkänd samt när betalningen av anlägg­ningsavgiften kommit in till oss öppnas venti­lerna till det allmänna VA-­nätet. Anläggningen är nu inkopplad till det allmänna VA-­nätet.

Nu står du som fastighetsägare för:

 • Elkostnaden för eventuell LTA-enhet och brukningsavgift för VA-förbrukning.
 • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
 • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
 • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­tenledningen.

Vi står för:

 • Drift och underhåll av det allmänna VA­-nätet.
 • Utryckning vid larm om fel av pumpstationen.

Ledningskollen

Ta kostnadsfritt ta reda på var det finns ledningar i marken, innan du börjar gräva.

Ny anslutning

Anslutningen sker i flera steg som du kan läsa om här.