Vad händer med avfallet?

Det avfall som samlas in av återvinningsbilarna hålls separerat och skickas till olika platser för återvinning.

Här kan du läsa mer om vad som händer med de olika fraktionerna och varför de är viktiga att återvinna.

Matavfall

Matavfallet behandlas biologiskt vilket betyder att det komposteras eller rötas. I Härnösand gör vi biogas av matavfallet i vår biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning. Gasen uppgraderas till fordonsgas och avsätts i vår tankstation vid E4 norra utfart i Härnösand.

Rötning

Vid rötning bryts det organiska avfallet ner i syrefri miljö, som i en stor tank. Det ger biogas, som kan användas till uppvärmning eller som drivmedel till fordon. Kvar blir också ett biogödsel, rikt på näring och humus, som kan användas inom jordbruk.

Läs mer om vår biogasanläggning.

Restavfall

Det du slänger i restavfall (soppåsen) går till förbränning och energiutvinning.

När återvinningsbilen hämtat avfallet körs det till Älands återvinningssanläggning. En lastväxlare med släp kör sedan restavfallet till Korstaverket i Sundsvall.

På Korstaverket töms restavfallet i förbränningsanläggningen och förbränns vid en temperatur på minst 850° C. Vid förbränning av avfall bildas en stor mängd giftiga gaser. På Korstaverket renas röken från dessa gifter med hjälp av ett effektivt rökgasreningssystem.

Värmen som bildas vid förbränning tas om hand och blir till fjärrvärme som värmer tusentals byggnader i Sundsvall. Även el produceras.

Lyssna på URs programserie om återvinning av pappersförpackningar och restavfall Länk till annan webbplats.

Pappersförpackningar

Insamlade pappersförpackningar körs till en sorteringsanläggning där främmande material sorteras bort. Därefter pressas pappers-förpackningarna till 500 kilo tunga balar som sedan transporteras till pappersbruk.

Kvalitén kontrolleras

Nästan all insamlad returkartong levereras idag till Fiskeby Board. Där kontrolleras kvaliteten genom borrprover från slumpvis utvalda balar. Borrkärnorna analyseras i olika fraktioner: wellpapp, övriga pappersförpackningar, övrigt papper samt övrigt material. Entreprenören får betalt beroende på vilken kvalitet materialet har, det vill säga hur välsorterat det är.

Upplösning och separation

På pappersbruket löses pappersförpackningarna upp tillsammans med vatten i en pulp - en sorts tunna - som roterar tills förpackningarna sönderdelas i pappersfibrer. I detta skede separeras fibrerna från utslitna pappersfibrer och övrigt material, till exempel plastskiktet på insidan av mjölkförpackningen, som går till förbränning.

Ny kartong blir till

Fibrerna förs ut på en vira – en duk med små hål – där vattnet rinner av och går sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman med andra fiberlager av olika kvalitet. Kartongen torkas och bestryks till sist med en blandning av krita/lera och bindemedel för att det ska bli lättare och snyggare att trycka på kartongen. Den färdiga kartongen rullas sedan upp på stora rullar som levereras till företag som tillverkar nya förpackningar.

Läs mer på Fiskeby Boards webbsida Länk till annan webbplats.

Plastförpackningar

På en automatiserad sorteringsanläggning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna, som har samlats in tillsammans. Man kan säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft. Man blåser eller suger bort mjukplasten.

Plasten sorteras efter plastsort, eftersom olika plaster har olika kemiska sammansättning, och ibland även kulör. Därefter finns en ny råvara som säljs vidare till företag som tillverkar plastprodukter.

Hårda plastförpackningar

Hårda plastförpackningar blir till regranulat, som kan bli råvara till en mängd olika plastprodukter. Detta gäller framför allt mycket rena fraktioner. Fraktioner av mer blandad kvalitet och kulör kan återvinnas till exempelvis plank eller pallklossar, där plastmaterialet i vissa fall blandas med sågspån för att förbättra egenskaperna.

Mjuka plastförpackningar

Mjuka plastförpackningar från två tredjedelar av landets kommuner återvinns till nya produkter, huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. De mjuka plastförpackningarna som samlas i resterande del av landet levereras till cementindustrin, där de används som bränsle.

Lyssna på URs programserie om återvinning av plastförpackningar Länk till annan webbplats.

Metallförpackningar

Eftersom stål är magnetiskt men aluminiumet är det inte separeras stålförpackningar från aluminiumförpackningar med hjälp av en kraftig magnet. De två olika metallsorterna pressas sedan till stora balar för att lättare kunna transporteras till ett smältverk.

De flesta metallförpackningar av stål skickas till Smedjebacken i Dalarna där de smälts ner till nytt stål. Konservburkarna blir stålstänger, nya förpackningar och olika detaljer till byggnads- och fordonsindustrin.

Aluminium smältes ner och gjuts till tackor - som guldtackor - hos Stena Aluminium. Aluminiumtackorna används sedan som ny råvara, bland annat till motordelar.

Lyssna på URs programserie om återvinning av metall Länk till annan webbplats.

Glasförpackningar

Det insamlade glaset hämtas i lastbilar med tvådelat flak eller återvinningsbilar indelade i flera fack, så kallade tvåfacksbilar eller fyrfacksbilar. Det innebär att både färgat och ofärgat glas kan hämtas samtidigt utan att det blandas ihop.

Glaset samlas i mellanlager innan det fraktas vidare för återvinning i Hammar utanför Askersund, där alla glasförpackningar för återvinning tas omhand.

Sortering och återvinning

En första sortering av glaset görs för hand. Sten, metall, plast och andra större material som hamnat fel tas då bort. Mindre föroreningar sorteras bort maskinellt, bland annat med hjälp av magneter, metalldetektorer och vakuumsug. Det färgade glaset delas upp i grönt och brunt med hjälp av fototeknik. Därefter krossas glaset, för att sedan användas som råvara till nya produkter.

Lyssna på URs programserie om återvinning av glas. Länk till annan webbplats.

Läs mer om glasåtervinning hos Svensk glasåtervinning Länk till annan webbplats.

Tidningar och returpapper

Tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning. Här sorteras skräp och felsorterat material bort, både maskinellet och för hand. Pappret balas sedan eventuellt beroende på pappersbrukets önskemål.

Pappret transporteras till ett av de sju pappersbruk som tar emot svenskt returpapper. Där tas trycksvärtan bort. Sedan löses pappret upp och blir ny pappersmassa.

Uppemot hälften av råvaran i nytt papper kan bestå av returfiber och resten av färskfiber. Fibrerna förs ut på en vira – en duk med små hål – vattnet rinner av och sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman till nytt papper.

Pappret rullas därefter upp på stora rullar som skärs ner till mindre innan de levereras till tidningstryckerier. Det återvunna pappret blir till nya tidningar och en viss del återvinns till hushålls- och toalettpapper.

Lyssna på URs programserie om restavfall och återvinning av papper. Länk till annan webbplats.

Fett från matlagning

Det största vattenverket ligger på Tallvägen i Härnösand. Detta försörjer Härnösands tätort och omkringliggande orterna Älandsbro, Utansjö, Veda, Hälledal och Ramvik med dricksvatten.

Råvattnet till vattenverket tas främst från sjöar i Roten via Långsjön och Bondsjön. I vattenverket passerar vattnet en sil där grövre föremål avskiljs. Därefter sker kemisk fällning och sedimentering innan vattnet filtreras genom en sandbädd. Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus och kloramin.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.