Elinstallationsföretag

Här finns information och verktyg för dig som har ett elinstallationsföretag. Kontaktuppgifter, webbaserat programverktyg för- och färdiganmälan i ert arbete gentemot oss.

Föranmälan

Vi arbetar med ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt. Som elinstallationsföretag slipper ni att skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörigt elinstallationsföretag skapar ni en egen inloggning till webbverktyget vi nyttjar. Där kan ni följa handläggningen av era anmälningar. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.

Anvisningar föranmälan.nu

Gå till föranmälan.nu Länk till annan webbplats. där ni som elinstallationsföretag skapar ett konto, varvid du får ett mail med inloggningsuppgifter. Logga in med inloggningsuppgifterna och webbprogrammet är klart att användas.

Elinstallationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp flera under Mitt konto. Den som registrerar sig först från ert företag blir automatiskt administratör. Denna administratör har sedan möjlighet att lägga upp fler användare.

Samarbete mellan elinstallationsföretag och Härnösand Elnät AB

För att hjälpa er i vårt samarbete så att kunden får bästa möjliga service har vi tagit fram installationsregler, där ni som är elinstallationsföretag kan få information i ert arbete mot våra kunder.

Våra installationsregler för lågspänningsanläggningar är ett komplement och förtydligande av de bestämmelser och riktlinjer som bygger på Starkströmsförordningen, SFS 2007:215, och Svensk Standard, vilka är grunden till det branschgemensamma regelverket.

Undrar kunden över något?

Be dem besöka vår hemsida, www.hemab.se eller kontakta oss på 0611-55 75 00.

Vad gäller vid elarbeten?

  • SS 437 01 02
  • SFS 2009:22
  • SFS 2007:215
  • AMI Anslutning Mätning Installation
  • ELSÄK-FS 2008
  • SEK handböcker
  • HEABs kompletterande installationsregler

*AMI-installatör kan du beställa hos Elförlaget, www.elforlaget.se Länk till annan webbplats.

Gör så här-guider

Säkringsändring

1) Kunden gör beställning på säkringsändring.

2) Ni som elinstallationsföretag skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu. Vi hanterar föranmälda uppgifter som både beställning och färdiganmälan det vill säga vi godkänner normalt anmälan utan att skicka installations-medgivande och därefter kan bytet göras hos kund. Undantag från detta gäller där vi måste öka kapaciteten i vårt elnät eller där ombyggnad från direkt- till strömtrafomätning eller tvärtom krävs. I dessa fall skickar vi installationsmedgivande och därefter kan säkringshöjningen eller ombyggnaden utföras.

3) När arbetet är klart skickas färdiganmälan in till oss för registrering 

4) Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen (godkänd färdiganmälan) kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos kund.

Elanslutning

1) Kunden gör beställningen.

2) Ni som elinstallationsföretag skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu.

3) Vi skickar offert och nätavtal till kunden för beställning av elanslutningen. När kund har beställt skickar vi installationsmedgivande till er.

4) När ert arbete är klart för elanslutning skickar ni in färdiganmälan till oss via föranmälan.nu.

5) Vi utför elanslutning till vårt elnät.

Tillfällig anläggning

1) Kunden beställer tillfällig anläggning.

2) Ni som elinstallationsföretag skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu. Ni anger inkopplingsdatum och vi behöver anmälan senast fem arbetsdagar före önskad åtgärd. Vi godkänner och återsänder anmälan som godkänd färdiganmälan med uppgift om anslutningspunkt och där så erfordras omsättning på strömtransformatorer.

3) Byggmätarskåp placeras på angiven plats innan datum för inkoppling.

Max fem meters anslutningskabel tillåts och skall vara inkopplad i byggskåpet.

4) Våra montörer utför elanslutningen och monterar mätaren. Om anslutning inte är möjlig och återbesök krävs faktureras en återbesöks-avgift enligt prislista tillfällig elanslutning.

Förläggning av kabelrör

Förläggning och kringfyllning av slang eller kabel är ett arbete som måste utföras av ett elinstallationsföretag. Uppgifter om dessa företag finns på elsäkerhetsverkets webbsidaLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Följande anvisningar gäller för förläggning av kabelrör för elserviskabel inom tomtmark.

Förläggning

Rören avslutas 0.1 meter ut i gatan från tomtgräns och 1 meter från husliv. Förläggningsdjup ska vara min 0.35 meter och max 1.0 meter till rörets överkant. Vid tomtgräns ska röret vara synligt eller på annat sätt markerat. Förläggning av elserviskabel får ej utföras i och genom torpargrund, detta gäller för både öppet och i rör förlagd kabel.

Viktigt att kabelrören läggs rakt

För att göra kabeldragning möjlig är det viktigt att kabelrören läggs rakt. Annan riktning ska om så erfordras anvisas av oss. Vid varje riktningsändring bör draggrop anordnas. I draggrop vid byggnad skall röret ligga på samma nivå som elservisintaget.

Klena elserviskablar

För klena elserviskablar (10-16 mm²) räcker det i allmänhet med en draggrop med en storlek på en meter. För grövre elserviskablar fordras större draggrop (cirka 2 meter) belägen cirka 5 meter från huslivet.

Vid fler rörgångar

Vid fler än två böjar eller rörgång längre än 30 meter kontakta oss före återfyllning. Röret ska förses med korrosionsbeständig dragtråd. Rörändar tätas för att förhindra inträngande fyllnadsmaterial.

Ansvar

Fördelningen av ansvar ser ut så här:

 

HEMABs ansvar


Kundens ansvar


Ansvarsområde

material

arbete

material

arbete

Grävning och återfyllning

 

 

X

X

Rör för elkabel*

X

 

 

X

Dragtråd i rör

 

 

X

X

Elkabel

X

X

 

 

Kabelindragning

 

X

 

 

* Rör hämtas av kund hos oss

Kabelskyddsrör - krav

Rör från byggnad till tomtgräns eller trädgårdsgräns respektive gräns för gårdsmark, förläggs enligt föregående bestämmelser och anvisningar samt enligt nedanstående tillägg och förtydligande.
Rören ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37. Skydden ska vara utförda av plast PEH, PEL eller PVC och vara infärgade med gul markeringsfärg.

Rördimensioner

 

Kabelarea

Ytterdiameter

6 - 25 mm² Cu

50 mm

50 - 150 mm² Al

110 mm

185 - 240 mm² Al

160 mm

Vid användning av färdiga rörböjar eller böjliga rör ska dessa ha följande böjningsradie:

Böjningsradier

 

Ytterdiameter

Böjningsradie

50 mm

min 500 mm

110 mm

min 800 mm

160 mm

min 800 mm

OBS! Kabelskyddsrör ska ha invändigt slät yta.