Priser och villkor Elnät 2024

Du betalar dels en elnätsavgift till ditt elnätsbolag och dels för den el som levereras till dig. Du kan inte välja elnätsbolag, men det står dig fritt att välja elleverantör.

Bra att känna till om Effekt - Lågspänning (400 V)

 • Huvudsäkring större än 200 Ampere.
 • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
 • Abonnemangsavgift debiteras månadsvis för abonnerad effekt med en tolftedel av abonnemangsavgiften.
 • Abonnerad effekt ska bestämmas i förväg och vara större än högsta uttagna timeffekten under året. Överskrids abonnemangsgränsen (så kallat överuttag), debiteras överuttaget med 100 % av ordinarie abonnemangsavgift.
 • Ändring av abonnerad effekt ska anmälas skriftligt minst en månad i förväg.
 • Elöverföringsavgift debiteras månadsvis med elöverföringsavgifter för under månaden uttagen energi.
 • Reaktivt effektuttag får maximalt uppgå till 50 procent av det abonnerade aktiva effektuttaget räknat i kVAr, annars debiteras överuttagsavgift.

Bra att känna till om Högspänning, (12-24 kV)

 • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
 • Abonnemangsavgift debiteras månadsvis för abonnerad effekt med en tolftedel av abonnemangsavgiften. Abonnerad effekt ska bestämmas i förväg och vara större än högsta uttagna timeffekten under året.
 • Överskrids abonnerad effekt (så kallat överuttag) debiteras överuttaget med 100 % av ordinarie abonnemangsavgiften och beräknas på högsta entimmesuttaget under året.
 • Effektavgift debiteras månadsvis för januari-mars, november-december med en femtedel av effektavgiften. Debiteringsgrundande effekt är den under månaden högsta utnyttjade aktiva timmedeleffekten under höglasttid måndag-fredag klockan 06-22.
 • Ändring av abonnerad effekt ska anmälas skriftligt minst en månad i förväg.
 • Elöverföringsavgift debiteras månadsvis med elöverföringsavgifter för under månaden uttagen energi.
 • Reaktivt effektuttag får maximalt uppgå till 50 % av det abonnerade aktiva effektuttaget räknat i kVAr, annars debiteras en överuttagsavgift.

Anvisat elhandelsföretag

Om du inte väljer elleverantör för elenergileveransen är vi, enligt de allmänna avtalsvillkoren, skyldiga att anvisa dig en elleverantör. Anvisningsleverantör i Härnösand är HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB).

Elen som levereras är 100 procent lokalproducerad och förnybar. Priset bygger på ett rörligt pris vilket sätts månadsvis i efterskott, baserat på HEFABs inköpspris för aktuell kalendermånad. Tänk på att det bästa för dig är alltid att teckna ett vanligt elavtal med valfritt elhandelsföretag.

Prisreglering

Elnätverksamhet är ett så kallat naturligt monopol. Företagen som äger och driver elnäten har ensamrätt på detta inom sitt område. Det vore samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att bedriva elnätverksamhet i fullständig konkurrens.

2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att varje elnätsföretag har fått en ram för hur mycket de totalt får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod. Instäktsramen är satt så att företagen ska få skälig täckning för sina kostander och avkastning. På det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.

Energiskatt

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på vilken verksamhet som bedrivs och dels på var i landet elen förbrukas.

Kostnaden för energiskatten debiteras på elnätsfakturan.

Energiskatten för elektriskt kraft (elnät) höjs från och med 2024-01-01 till 42,8 öre/kWh exkl moms (53,5 öre/kWh inkl moms)