Elanslutning

Behöver du el till din nya villa eller ska du dra in el till fritidshuset? Eller behöver du el tillfälligt under byggperioden? Vi kan leverera el dit du önskar inom vårt nätområde.

När du vill få en elanslutning till din nybyggda bostad eller anläggning behöver du anlita ett behörigt elföretag som ordnar med för- och färdiganmälan till oss med nödvändiga uppgifter.

Därefter får du en offert från oss med villkor, pris och nätavtal. När du beställt elanslutningen och godkänt avtalet startar vårt arbete.

Tänk på att offerten måste skrivas under inom dess giltighetstid. Får vi inte in din beställning avslutas ditt ärende. Det är viktigt att du börjar planera och kontaktar en elinstallatör i god tid .

Tänk på vid anslutning

Mätarskåp ska placeras så att avläsning kan ske utan att behöva komma in i bostaden/anläggningen. För anläggning större än 63A bestäms placering i varje enskilt fall. 

Priser elanslutning 16-25 A

I tabellen nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet.

Avgifterna för respektive avståndsintervall inom 200–1800 meter delas beroende på antalet kända tillkommande anslutningar i området. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi därför alltid undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen, elnätets förutsättningar på platsen samt antal anslutningar. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Tillfällig elanslutning - hyrskåp Länk till annan webbplats.

Avstånd till närmaste
anslutningspunkt (fågelvägen)*

Grundpris inklusive moms

Pris/meter

0-200 meter

50 000 kronor

-

200-600 meter

50 000 kronor

427,50 kronor

600-1200 meter

221 000 kronor

1 012,50 kronor

1200-1800 meter

828 500 kronor

593 ,75 kronor

* Pris för anslutningar 16-25 ampere (A) avgörs utifrån en zonmodell*, där fågelvägsavståndet till närmaste anslutningspunkt avgör.

Har du grannar som också kommer att ansluta sig till elnätet kan avgiften komma att bli lägre än tabellen anger.

Förtida delning ska göras så fastigheter där anslutning kan bli aktuell sänker anslutningskostnad för aktuell kund. Detta gäller enbart över 200 meter. Elnätsbolaget ska ta den överskjutande kostnaden.

För mer information om schablonpris/zonmodellen läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida (se länk under Relaterade länkar).

Pris för elanslutning 35 A och större.

Pris offereras för elanslutningen i varje enskilt fall.

Så går elanslutningen till

 1. Föranmälan
  Anlita en behörig elinstallatör (Elinstallationsföretag) som gör en föranmälan till oss. Ett förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer sättas upp ska bifogas.
 2. Offert och nätavtal
  När föranmälan har kommit in till oss skickar vi en offert och nätavtal till dig. Beställ genom att skicka in den medföljande beställningsblanketten. Vi lämnar ett installationsmedgivande till din elinstallatör med villkor och uppgifter.
 3. Installation
  Du ansvarar själv för arbetet på din tomt genom att se till att kabelskyddsröret grävs ner under tillsyn av din elinstallatör och på den sträcka vi kommit överens om. Här är elinstallatören ansvarig för att rörläggningen på din tomt går rätt till. Rör hämtas kostnadsfritt på vårt förråd, Västra Ringvägen 125 i Härnösand.
 4. Färdiganmälan
  När installationen är klar ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan senast 10 arbetsdagar före tillkoppling. Därefter kan Elnät Entreprenad ansluta kabeln och vi kan montera mätaren
 5. Faktura
  Faktura på anslutningsavgiften skickas till dig när anläggningen är ansluten till vårt nät.

Leveranstider elanslutning

 • För elanslutning max 63 A gäller normalt sex arbetsveckor efter beställning, varav två veckor tillkommer efter elinstallationsföretagets färdiganmälan.
 • Krävs utbyggnad av vårt eldistributionsnät utöver serviskabel på fastighet, tillstånd från markägare eller myndigheter kan det innebära att det tar längre tid. En dialog förs med anlitat elinstallationsföretag i dessa fall.
 • Leveranstiden för en permanent elanslutning större än 63 A tar oftast längre tid och sker efter gemensamt uppgjord tidplan.

Skillnad på elanslutning och elabonnemang

Anslutningavgiften betalas en gång och abonnemanget är en löpande kostnad.

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som avser att täcka en större del av kostnaden kring anslutningen, det faktiska arbetet och materialet, men också att du använder en del av elnätets kapacitet.

Abonnemanget är den fortlöpande kostnaden för att man nyttjar elnätet och elenergin som transporteras fram till anslutningen. Abonnemanget i består av en fast del och en rörlig del.

 • Den fasta delen avser främst att täcka underhåll och planerad framtida förnyelse av anslutningen.
 • Den rörliga delen avser främst att täcka kostnader med hänsyn till användningsgraden av anslutningen, det vill säga kompensation mot slitage samt kostnader för transport av elen. Intäkterna bidrar också till hela elnätets förvaltande och utveckling totalt sett.

Våra medarbetare arbetar kontinuerligt med frågorna hur kostnader ska fördelas rättvist mellan alla som utnyttjar vårt gemensamma elnät.