Ändra elanslutning

Vill du ändra din huvudsäkring, flytta din mätare, ha separata fakturor för olika delar av din fastighet? Eller bygger du ut och behöver flytta servisledningen på din tomt? Läs här om hur du går till väga!

Tänk på att du i de flesta av fallen måste anlita ett behörigt elföretag (elinstallatör).

Ändra huvudsäkring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du ett elföretag som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig.

Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Du kan ändra säkringsstorlek max en gång per år.

Välj rätt huvudsäkring

Vi har två intervaller för huvudsäkring upp till 63 ampere, 16-25A och 35-63A. För högre intervaller kontakta oss.

Sänkning eller ökning inom intervall

Om du vill sänka storlek på din huvudsäkring, eller öka den inom ditt nuvarande intervall, betalar du inget till oss för själva säkringsändringen. Du betalar enbart för ditt elföretags arbete. Priset du betalar för säkringen justeras utifrån vår prislista.

Här hittar du vår prislista för olika säkringar.

Ökning över intervall

Om du vill öka din säkringsstorlek över nuvarande intervall tillkommer en anslutningsavgift för utökningen. Ditt elföretag gör en föranmälan till oss och efter inkommen anmälan skickar vi en offert till dig på kostnaden för utökningen. Du kan även kontakta oss innan säkringsbytet för en offert.

Här kan du läsa om hur du väljer och ändrar huvudsäkring.

Dela abonnemang

Om du vill dela upp ett abonnemang till flera behöver du anlita ett elföretag som anmäler ändringen och sköter kontakten med oss som elnätsägare.

Vid en delning av abonnemang monterar vi ytterligare en elmätare. Ditt elföretag installerar servissäkringar, om sådana saknas, och ordnar mätarplats för varje abonnemang. Detta för att vi ska kunna montera separat mätning.

Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring och de måste också ligga inom samma fastighet. Vid en avstyckning av fastigheten krävs en ny anslutning och ny servisledning. Tänk på att för att kunna få s.k. lägenhetsabonnemang krävs ett huvudabonnemang och minst tre lägenhetsabonnemang.

Om du vill dra el till en extrastuga (gäststuga eller liknande) behöver du inte ett separat abonnemang. Om du inte vill dela upp det befintliga abonnemanget räcker det om du anlitar ett elföretag som sköter arbetet.
Om det däremot är en extrastuga som är avsedd för mer permanenta boendeändamål så krävs en egen servis och elmätare och en ny anslutning behövs då göras.

Kostnad för delning av abonnemang

Delning av abonnemang tar vi ut en arbetskostnad för installation av en ny mätare. Om något av abonnemangen skulle behöva större huvudsäkring än servissäkringen så måste en utökning ske.

Slå ihop abonnemang

Om du vill slå ihop två eller flera abonnemang i din fastighet så behöver du anlita ett elföretag som anmäler ändringen till oss och utför arbetet hos dig.

En hopslagning innebär att vi monterar ner elmätaren och förbrukningen går över till en annan elmätare. Hopslagning godkänns bara om det gäller gemensam fastighet med gemensam servisledning för abonnemangen. Uppsägning av den mätare som ska tas bort sker på uppgifter från ditt elföretags föranmälan. Det kostar ingenting att säga upp ett abonnemang.

Skulle det kvarvarande abonnemangets huvudsäkring behöva höjas till ett högre intervall anmäler ditt elföretag det till oss och vi skickar en offert på kostnad för utökningen.
Vill du själv begära en offert från oss på säkringshöjningen kan du kontakta oss.

Det är inte tillåtet att slå ihop abonnemang om bägge befintliga abonnemang med egna servisledningar är avsedda för boendeändamål. Om det enbart är en gäststuga som används för temporära boendeändamål är det godkänt att slå ihop abonnemangen.

Du som kund och ditt elföretag ansvarar för arbete på din anläggning för att lägga om matningen från abonnemanget som ska avslutas till det abonnemang som ska finnas kvar.
Härnösand Elnät ansvarar för nedmontering av elmätaren för det abonnemang som ska avslutas

Ändra från 1-fas till 3-fas

Ändring från 1-fas till 3-fas anläggning görs utan att någon extra anslutningsavgift tillkommer.
Sitter din elmätare inomhus rekommenderar vi att den flyttas till ett mätarskåp på husfasaden eller stativ i samband med fasändringen. Detta på grund av elsäkerhetsskäl. Du bekostar det nya mätarskåpet/säkringslådan och det installationsarbetet som ditt elföretag utför.

Flytta elmätare

Tänk på att elmätaren ägs av Härnösand Elnät, ditt elföretag ansvarar för elarbete hos dig men när mätaren ska flyttas är det vi som gör det.
Du ansvarar för och bekostar själv inköp och installation av mätarskåp, mätartavla och mätledningar.

Flytt inne till ute

Om elmätaren i ditt hushåll finns inomhus och du vill flytta den till husfasaden eller stativ tar vi inget betalt för denna ändring. Du betalar enbart för ditt elföretags arbete och för mätarskåpet.
Om kabeln till ditt hus (serviskabeln) behöver förlängas ansvarar du även för grävning, förläggning av kabelskyddsrör (elinstallatörsarbete) på den egna tomten samt markåterställning.
Vi levererar och drar in elkabeln i kabelskyddsrören och ansluter till elnätet vid anläggningens anslutningspunkt.

Flytt inne till inne

 Om du vill flytta mätaren till en annan plats tillåter vi ingen skarv eller servislåda inomhus.

I samband med så kallade ROT-arbeten (Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad) på kundanläggningen, som innebär en väsentlig förändring och påverkar elmätarens placering skall den flyttas ut till ett nytt fasadmätarskåp eller markskåp.

I detta fall betalar du enbart för ditt elföretags arbete och för mätarskåpet.

Flytt ute till ute

Om mätarskåpet finns på en stolpe och du vill flytta den till husfasaden eller stativ tar vi inget betalt för denna ändring.
Du betalar enbart för ditt elföretags arbete, mätarskåp samt att du ansvarar även för grävning, förläggning av kabelskyddsrör (elinstallatörsarbete) på den egna tomten samt markåterställning.
Vi levererar och drar in elkabeln i kabelskyddsrören och ansluter till elnätet vid anläggningens anslutningspunkt.

Om du har mätarskåpet på en fasad och vill flytta den till en annan fasad beräknar vi vår kostnad från fall till fall.

Flytt ute till inne

Om du har mätaren utomhus och vill flytta in den är detta inte tillåtet enligt svensk elsäkerhetsstandard.

Flytta elledning, elstolpe eller elskåp

När du bygger om eller bygger nytt kan servisledningen på din tomt behöva flyttas eller luftledning bytas till jordkabel. Du kan också skicka en förfrågan till oss gällande flytt av vår anläggning utanför din tomt.  

Flytt av elledning (servis) på egen tomt

Om du vill flytta elledningen (servisledningen) på din tomt eller byta den från luftledning till jordkabel beräknas kostnaden från fall till fall.

Om elmätaren finns inomhus rekommenderar vi att den flyttas ut i samband med servisledningsändringen. Om den finns på en ledningsstolpe rekommenderar vi att den flyttas till fasad eller stativ.
Om du flyttar ut elmätaren, eller flyttar den till fasad eller stativ från stolpe, i samband med flytt av servisledning tar vi inget betalt för vår del av arbetet. Du bekostar ditt elföretags arbete och mätarskåp.

Du, och ditt elföretag ansvarar för grävning, förläggning av kabelskyddsrör (elinstallatörsarbete) och dragtråd samt återställning av marken. Vi levererar och drar in elkabeln i kabelskyddsrören och ansluter till elnätet vid anläggningens anslutningspunkt.

Flytt av Härnösand Elnäts anläggning 

När det gäller flytt av elledning (ej servisledning), elstolpe, elskåp eller nätstation som inte ligger på din tomt kan du göra en offertförfrågan till oss

Bryta strömmen tillfälligt

Vi hjälper dig att bryta strömmen till anläggningen och kopplar på den igen på överenskommen tid. Ska relaterat behörighetskrävande elarbete utföras kontaktar du ett elföretag som skickar en anmälan till oss.

Behöver du enbart bryta strömmen tillfälligt för t ex fasadmålning (vid luftledning till huset), reparationsarbete eller liknande kan du kontakta vår kundservice.

Vi behöver få in anmälan senast 5 dagar innan önskat datum för brytningen. Observera att om något arbete ska utföras som påverkar fastighetens elledning, den s.k. servisledningen, så är det ingen tillfällig in- och urkoppling utan en ändring av elanslutning, se Flytt av elledning (servis) på egen tomt.

Avsluta elanslutning och/eller abonnemang

Att säga upp din elanslutning och abonnemang kan vara aktuellt om du ska riva ditt hus, en s.k. definitivt avslut av elanslutningen. Det är kostnadsfritt att avsluta elanslutning och/eller abonnemang.

Fyll i en uppsägningsblankett (se nedan) och skicka in i god tid innan leveransen ska upphöra. Vi åker ut och monterar ner elmätaren och kopplar bort anläggningen från elnätet.

Ditt abonnemang avslutas samma dag som mätaren tas ned. Vi ser också till att ditt elhandelsföretag informeras om att ditt abonnemang ska upphöra så att du får slutfaktura både för elnätsavtalet och för elhandelsavtalet.

Uppsägningsblankett Word, 46 kB.

Ska du däremot flytta och en annan person ska ta över elnätsabonnemanget gör du en flyttanmälan till oss.

Flyttanmälan

Återanslutning av anläggning

Vid en definitiv uppsägning av abonnemang tar vi bort serviskabeln som går till din anläggning. Om du senare vill göra en återanslutning uppstår därför en kostnad.

Den motsvarar den faktiska kostnaden vi har för att återansluta anläggningen och kan variera beroende på elnätets utformning vid återanslutningstillfället.

Typer av elanslutningar

Som elnätkund hos oss kan du känna dig trygg. Vi hjälper dig med allt från större anslutningar till byggström.

Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.