Ditt avlopp

Du duschar, borstar tänderna, går på toaletten, sköljer disken i diskhon, men vart tar vattnet vägen sen? Det åker i avloppsledningar från ditt hus till något av våra nio reningsverk, där vattnet renas i flera steg. Därefter släpps det renade vattnet ut i Södra sundet eller något annat vattendrag.

I snitt använder vi cirka 215 liter vatten per person varje dygn. Tillsammans med tvål, schampo, toapapper, tandkräm och en hel del annat innehåller vattnet en hel del organiskt material och näringsämnen som till exempel kväve och fosfor. Därför måste vi rena vattnet. Om vi inte gör det hamnar föroreningarna till slut i våra vattendrag och leder till övergödning, syrebrist och försurning.

Reningsprocess Kattastrands reningsverk

5000 m³ - ungefär så mycket vatten kommer varje dygn via avloppsledningarna till reningsverket på Kattastrand. Vid nederbörd ökar inflödet ytterligare. Vårt jobb är att rena vattnet från fosfor, kväve och organiskt material som annars skulle kunna orsaka övergödning med algblomning och syrebrist som följd. Nedan kan du läsa om vår reningsprocess som består av olika steg.

Mekanisk rening

Avloppsvattnet pumpas från pumpstationer på ledningsnätet till Kattastrands reningsverk. En liten del leds med självfall in i verket. Vattnet möter två rensgaller med hål som är 6 millimeter i diameter. Hålen är så små att bara vatten, sand och små organiska partiklar kan passera igenom dem. Det betyder att toapapper, trasor, tops och annat grövre skräp som följt med avloppsvattnet rensas bort. Det grova skräpet tar vi hand om genom att tvätta och pressa det, sedan kör vi det till förbränning tillsammans med brännbart hushållsavfall.

Nästa steg är sandfånget. Här blåser vi in luft i vattnet, vilket får det organiska materialet att ”sväva” uppe vid ytan samtidigt som sanden faller till botten. Sanden skrapas upp till sandtvätten där den tvättas.

Kemisk/biologisk rening

Från sandfånget leds vattnet till luftningsbassängen. Här renas vattnet med hjälp av bakterier, mikroskopiskt små organismer som lever naturligt i avloppsvattnet. För att dessa organismer ska trivas behöver de syre, därför tillsätter vi luft i vattnet genom att bubbla upp luft från botten av bassängerna. Mikroorganismerna äter av det organiska materialet i vattnet för att få energi till att växa och bli fler. 

Här tillsätts sedan kemikalien polyaluminiumklorid. Polyaluminiumklorid fungerar som en magnet och drar till sig fosforpartiklarna så att de klumpar ihop sig och bildar flockar. Det är det vi kallar för slam.

Sedimentering

Efter den kemisk/biologiska reningen tillsätter vi en polymer (hjälpkoagulant) så att flockarna blir större och tyngre innan de förs vidare till ett sista bassängblock, sedimenteringen. Här sjunker flockarna/partiklarna/slammet som finns i vattnet till botten. Slammet skrapas med skrapor i botten av bassängerna och samlas i slamfickorna. En del av slammet leds tillbaka till kemi/biosteget för att hålla bakterierna aktiva. Resten av slammet pumpas till slamförtjockaren.

Slamhantering

Slammet förtjockas i slamförtjockaren och pumpas vidare till slamlagret. Därifrån pumpas det vidare till en slamavvattnare – en process som innebär att vi tillsätter kemikalien polymer i slammet för att lättare kunna separera vattnet från slammet med en centrifug. Det avvattnade slammet körs sedan med lastbil till Markförädling i Norrland AB som skapar anläggningsjord av restprodukter.

Klicka för att få upp en större bild

Enskilt avlopp

Du som har enskilt avlopp kan vända dig till Återvinningen Länk till annan webbplats. för slamtömning. Härnösands kommun kan svara på frågor om enskilda avlopp. Det är dit du ska vända dig om du vill göra en ny avloppsanläggning eller förbättra din gamla.

LTA-station

En välskött pumpstation håller längre och fungerar bättre. Vi har ett delat ansvar för pumpen men vi står för kostnaden av normalt underhåll.

Endast spillvatten i form av bad-, dusch-, tvätt-, disk-, och toalettvatten får ledas till LTA-enheten. Inget regn- eller dräneringsvatten får tillföras.

Ansvarsförhållande

Vi ansvarar för och äger LTA-enheten som finns installerad hos dig. Vi står också för service och underhåll av pumpen då den är en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder eller skadas på grund av felaktigt användande.

Vi sköter, underhåller och förnyar LTA-enheten om

  • larm finns inkopplat och fungerar.
  • det inte tillförs föremål som kan skada pumpen eller ledningsnätet.

Du står för kostnaden om:

  • skador uppstår på grund av att larmet inte fungerar, du är sen med att anmäla fel eller om du har släppt ut vatten efter larm alternativt strömavbrott.
  • reparation behövs på fastighetens del av tryck­avloppsledningen eller tanken satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet.
  • någon del av pumpstationen får skador på grund av frysning.

Om larmet går

Det är viktigt att du anmäler till oss så fort som möjligt om larmet går. I normalfall åtgärdas felet inom 24 timmar. Du ska inte släppa ut något vatten i avloppet innan felet är avhjälpt. Om LTA-pumpen överfylls kan både ditt hus och pumpen skadas. För att underlätta för vår personal ska LTA-stationen vara lätt tillgänglig vid alla väder och den får inte överbyggas.

Anmälan vid problem

När larmet går eller problem uppstår anmäler du direkt till vår Kundservice på telefonnummer 0611-55 75 00. Efter kontorstid är det 0611-55 75 55 som är vårt journummer. När vi mottagit felanmälan, så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet.

Här hittar du som har LTA-station från SKT svar på de vanligaste frågorna Länk till annan webbplats..

Avloppsreningsverk

Vi har nio olika avloppsreningsverk. Det största, som ombesörjer reningen av centralortens avlopp, ligger på Kattastrand. Avloppsreningen sker där i dag i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket på Kattastrand byggs med start 2023 om för att anpassas till gällande villkor och för att skapa förutsättningar för den beräknat ökade befolkningen i Härnösand.

Vi har även åtta mindre reningsverk och en slamavvattningsanläggning i Häggdånger, Skjollsta, Mörtsal, Norrstig, Brunne, Ramvik, Viksjö, Rö och Byåker (slamavvattningsanläggning).