Dagvatten

Det är viktigt att rätt vatten leds till reningsverket. Dagvattnet, det vill säga det vatten som tillfälligt rinner på markytan som regn och smältvatten, måste ta vägen någonstans när det förekommer i stora mängder, men det ska inte ledas till spillvattenledningen (avloppsledningen) för då belastas reningsverket för hårt.

Faktum är att en stor del av vattnet i våra avloppsledningar består av felkopplat dagvatten. Detta är den största orsaken till problem med översvämningar och breddningar, det vill säga att det blandade avlopps- och spillvattnet släpps ut orenat i våra vattendrag.

Led ut vattnet på tomten

Du som bor i villa där stuprännan går rakt ner i marken och är kopplad på spillvattenledningen, kan göra en stor insats genom att bygga om sista delen på stuprännan. Det är ett relativt enkelt och billigt ingrepp. Ta av röret vid marken, plugga det och sätt dit en utkastare en bit längre upp. Det är en investering på någon hundralapp per stupränna som gör stor nytta. På så vis leds vattnet ut på tomten istället för till avloppsledningen. Det vatten som inte tas upp av marken rinner vidare till en dagvattenbrunn och hamnar i rätt ledning för detta. Dagvattennätet är avskilt från spillvattenledningen så belastningen på reningsverken minskar.

Gammal byggmetod för vatten är ohållbar

Många villor har sitt dagvatten, alltså regn- och smältvatten från bland annat tak, inkopplat på spillvattenledningen. Det är inget konstigt för så byggde man förr, men detta är en metod som inte längre är hållbar. När det är kopplat på det sättet leds regnvattnet till reningsverket för att tas om hand och renas som avloppsvattnet, vilket är helt onödigt. Belastningen på reningsverken blir onödigt hög och vid stora nederbördsmängder tvingas vi att bredda, det vill säga släppa ut det blandade avlopps- och spillvattnet orenat i vattendragen för att vattenmassan blir för stor för att hinna tas om hand. I olyckliga fall kan detta också leda till att vatten tränger in i din eller dina grannars källare och orsakar översvämning.

Olika lösningar i moderna byggnationer

I områden som byggs idag krävs LOD vilket betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Lösningar för detta kan exempelvis vara mindre dammar, fördröjningsmagasin, perkolation, infiltration med mera med en eventuell bräddningsledning till kommunens dagvattennät. Krav finns även på pumpning av dräneringsvatten vid om- och nybyggnad där nivån är lägre än gatans lägsta nivå vid tomt, det vill säga normala fastigheter med källare.

Hur är ditt vatten kopplat?

Om du undrar hur ditt dagvatten är kopplat är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge dig uppgifter om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan där du bor. I bygglov för äldre fastigheter med källare fanns i regel krav på installation av skyddsanordning för att hindra vatten från gatuledningen att tränga in i fastigheten. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa skyddsanordningar underhålls.

Eftersom vi som bor i Härnösand delar på kostnaderna för att rena vatten gör du i förlängningen en god insats för dig själv.