Ditt vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Vårt arbete med vatten och avlopp är en del av vårt kretsloppsarbete. Vi hämtar vårt råvatten från naturen och lämnar tillbaka det igen efter att vi renat det.

Vattenkvaliteten kontrolleras varje dag vid Vattenverket. En gång per vecka skickas prover till ett ackrediterat laboratorium.

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Illustration vattnets väg.

Råvattnet tar vi från källsjöar i trakterna av Roten på gränsen mot Medelpad. Via vattenverk och vattenreservoarer förs det sedan ut till härnösandsborna och efter det vidare till våra reningsverk.

Vattenverket Tallvägen

Det största vattenverket ligger på Tallvägen i Härnösand. Detta försörjer Härnösands tätort och omkringliggande orterna Älandsbro, Utansjö, Veda, Hälledal och Ramvik med dricksvatten.

Råvattnet till vattenverket tas främst från sjöar i Roten via Långsjön och Bondsjön. I vattenverket passerar vattnet en sil där grövre föremål avskiljs. Därefter sker kemisk fällning och sedimentering innan vattnet filtreras genom en sandbädd. Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus och kloramin.

Våra mindre vattenverk

Brunne

I Brunne pumpas grundvatten upp från en bergborrad brunn. Råvattnet luftas och passerar ett tryckfilter för reduktion av mangan och järn samt en radonavskiljare för avluftning av radongas. Efterbehandling sker med UV-ljus.

Häggdånger

Även i Häggdånger pumpar vi upp grundvattnet från en bergborrad brunn. Här tillsätts koldioxid till råvattnet för att säkna PH-värdet. Efter det luftas vattnet i ett alkaliskt filter för att höja hårdheten samt för att reducera svavelväte och radongas.

I Rö finns två bergborrade brunnar som förser området med dricksvatten. Råvattnet passerar här en radonavskiljare för avluftning av radongas och därefter efterbehandlas vattnet med UV-ljus.

Starred

Råvattnet pumpas upp från en bergborrad brunn. Därefter luftas det och passerar ett elkaliskt filter för att järn och mangan ska reduceras. Här finns även ett arsenikfilter. Radonavskiljare finns också för avluftning av radongas.

Viksjö

I Viksjö kommer råvattnet från en grävd brunn. Vattnet pumpas upp till bassänger och infiltreras via sandfilter åter till brunnen. Därefter pumpas vattnet vidare genom tryckfilter i vattenverket för reduktion av järn. Efterbehandling sker via UV-ljus.

Smitingen

Vid Smitingen pumpas grundvatten upp från en bergborrad brunn, och passerar därefter en radonavskiljare för avluftning av radongas samt efterbehandlas med UV-ljus

Livsmedelsverket ställer kraven

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, där finns också vägledning till föreskrifterna.Regelbundna provtagningar görs på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som kund.Observera att det endast är kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Varmvattnet däremot värms upp hemma i din fastighet och kan därför inte kontrolleras av oss. Det bör därmed inte heller användas till dryck eller matlagning.

Analys av ditt dricksvatten i Härnösand

En sammanfattning av dricksvattenanalyser från alla våra vattenverk i Härnösands kommun finner du under Länkar. Där framgår:

  • Ett urval av de analyser som utförs på dricksvattnet.
  • Vilka enheter som används för att presentera resultaten.
  • Gällande gränsvärden.
  • Medianvärde, det vill säga det värde som visar det genomsnittliga värdet av provresultaten i vårt dricksvatten.

Spolning av vattenledningar och annat underhåll

Spolning av vattenledningar görs för att ytterligare höja vattnets kvalitet. Den upprättade spolplanen över ledningsnätet är omfattande och det görs vid flera olika tillfällen. Det kan se ut som slöseri med vatten när spolningen pågår men det finns en anledning till att vi gör det.

Dricksvattenledningarna spolas:

  • Efter varje reparation av dricksvattenledningen. Exempelvis efter en läcka.
  • Innan nya ledningar som förlagts ska kopplas ihop med det allmänna vattenledningsnätet.
  • När omsättningen av vattnet är för låg. Ledningen måste då spolas igenom för att få omsättning på vattnet så att det inte står stilla för länge i ledningen.

Systematisk spolning av ledningsnätet är en av flera strategiska åtgärder vi arbetar med för att förbättra vattenkvaliteten. Varje år lägger vi cirka 400 timmars arbetstid på detta kvalitetshöjande arbete vad gäller planering och genomförande.

Förutom spolning av vattenledningar genomförs bland annat återkommande rengöring av reservoarer, upprättande av vattenskyddsområden och optimeringsberäkningar av kemikaliedosering utifrån provtagning.

Vattenvolymen i ett ledningsparti räknas fram och ska omsättas fem gånger innan spolningen i varje punkt anses klar. Dessutom ska naturligtvis vattnet ha en klar och fin färg, vilket kontrolleras noga.

I samband med störningar på ledningsnätet kan missfärgning av vattnet i kranen uppstå. Spola då i EN kran tills vattnet åter blivit klart igen.

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!

Din vattenmätare

Är det dags att byta vattenmätare? Eller ska du läsa av din förbrukning?