Biogas – bingo för plånbok och miljö!

Vi vill få fler att börja köra gasbil och förstå det miljömässigt förträffliga med det.

Vi förbättrar luftmiljön i vår egen stad och vi sluter vårt eget lokala kretslopp. Dessutom är jämförpriset på vår fordonsgas motsvarande 14,12 kr per liter bensin. Så valet borde vara självklart för den som vill ha en god bränsleekonomi och samtidigt bidra till en hållbar miljö.

En jämförelse visar tydligt biogasens miljöfördelar

Läs mer om biogas jämfört med andra drivmedel under tabellen.

Bensin/diesel

Fossila produkter som i inget avseende bidrar i det viktiga mot hållbara transporter. Båda drivmedlen släpper ut stora mängder koldioxid och mindre bra ämnen samt är otvetydigt sämst för miljön.

HVO

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) kan tillverkas av vegetabiliska oljor och animaliska fetter som processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. Eftersom HVO är väldigt lik fossil diesel kan uppåt 30–40 procent HVO blandas in i dieseln inom gällande dieselstandard. Det görs ofta i den diesel som säljs på tankstationerna. För högre inblandning krävs fordonstillverkarens godkännande. Många lastbilstillverkare och några personbilstillverkare har godkänt sina fordon för 100 procent HVO (HVO100).

HVO minskar utsläppen av koldioxid eftersom koldioxid binds i råvarorna. 40–50 procents inblandning av HVO minskar koldioxidutsläppen med drygt 30 procent jämfört med en helt fossil diesel. Men utsläppen som påverkar gatumiljön: kväveoxid och partiklar, är desamma vid förbränning av HVO som vid förbränning av fossil diesel.

Produktionen av HVO som säljs i Sverige baseras på råtallolja, som är en restprodukt från massaindustrin, rapsolja, palmolja, slaktavfall och även fett från restauranger som samlas in och processas. Den palmolja som ingår i HVO som säljs i Sverige är certifierad enligt EUs strikta regler för förnybara drivmedel. Det finns också en restprodukt från palmoljetillverkningen, PFAD som används i HVO. Den certifieras inte.

Etanol (E85)

Några fördelar E85 har jämfört med bensin och diesel är minskade partikelutsläpp, eftersom etanol inte sotar, minskade kväveoxidutsläpp till följd av den lägre förbränningstemperaturen och kraftigt minskade kolväteutsläpp eftersom de oförbrända resterna av en E85-driven bil till största delen består av etanol. Etanol löser sig lätt i vatten, då den är svagt polär och har så kort kolkedja. Detta medför att etanol som släpps ut i naturen löser sig snabbt i vatten och bryts ner av mikroorganismer utan negativa miljökonsekvenser.

El

El som fordonsbränsle har positiva effekter på utsläpp lokalt men kan medföra utsläpp av både CO2 och luftföroreningar på annan ort ifall elproduktionen utgår från förbränning av kol eller olja. El producerad med kolkondens som används som drivmedel för fordon medför till och med ett högre utsläpp av växthusgaser (CO2, N2O och CH4) än vad fossil diesel gör [mätt i g/MJ bränsleenergi]. Om den el som används är förnybar och miljömärkt så kan man däremot räkna med att utsläppen reduceras ner till noll.

El kan vara lokalproducerad i de fall man säkerställer sin leverans genom avtal. Den lokala elproduktionen kan då på ett ypperligt sätt bidra till förbättrad miljö såväl lokalt som globalt. Utan avtal finns ingen garanti för att elen är lokalproducerad och utan avtal så bidrar heller inte el som fordonsbränsle till att öka den lokala, och då förhoppningsvis förnybara elproduktionen.

Biogas

Biogas medför fördelar ur samtliga perspektiv där den på ett unikt sätt bidrar till lokal produktion och lokal verksamhet samt att den restprodukt som blir kvar i form av rötat matavfall kan gå tillbaka som växtnäring i det lokala jordbruket. På så vis så sluts det lokala kretsloppet och vårt avfall som samlas in blir till energi för våra fordon och gödsel på våra åkrar. Biogasbilen har också betydligt mindre utsläpp av partiklar eller farliga ämnen än andra fossilfria (och fossila) drivmedel. Förutom fossilfri CO2 släpper biogasmotorn i princip bara ut vatten.