Frågor och svar Biogas och fordonsgas

Här får du svar på de vanligaste frågorna om biogas. Läs även om biogasens stora miljöfördelar.länk till annan webbplats

Vad är biogas/biometan?

Den förnyelsebara energiresursen biogas består till cirka 60 % av metan och cirka 40 % av koldioxid. Biogas som uppgraderas genom att renas från koldioxid, kan användas som drivmedel till fordon. Biogas som har uppgraderats till naturgaskvalitet kallas ofta biometan. Den största delen av biogasen som produceras i Sverige uppgraderas till biometan och används som drivmedel (fordonsgas).

Hur framställs biogas och biometan?

Den biogas som produceras i Sverige kommer från två olika produktionsprocesser. Den idag vanligaste processen är rötning, vilket också är den process som kommer användas vid Älands återvinningsanläggning. Rötning sker antingen i rötkammaren på en biogasanläggning eller i avfallsdeponier (deponigas). Det organiska materialet (substratet) kommer exempelvis från avloppsvatten, mat- och industriavfall samt olika lantbruksrestprodukter och gödsel.

Efter avslutad rötningsprocess på biogasanläggningen återstår en rötrest, som kan användas som gödselmedel. Produktion av biogas från rötning är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt avfall samtidigt som vi skapar mervärde i form av miljövänlig energi och att kretsloppet av näringsämnen sluts.

Vad innehåller biogas?

Beroende på substrat samt på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Metanhalten i biogas varierar från 40-80 %, med ett vanligt genomsnitt på ca 60 %. Övriga komponenter är koldioxid, kväve och olika föroreningar i mindre mängder. Det som ger gasen energivärde är metan (CH4). Biogasen är oftast mättad med vattenånga.

Kan biogas användas som bränsle till fordon?

För att biogas ska kunna användas som drivmedel (fordonsgas) behöver den renas från koldioxid. Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar. Uppgraderad biogas kallas ofta biometan.

Hur uppgraderas biogas?

Då biogasen ska användas som fordonsbränsle krävs rening av korrosiva ämnen, partiklar och vatten samt höjning av energivärdet genom borttagning av koldioxid. Reningsprocessen kallas uppgradering. Det finns idag fler än 50 uppgraderingsanläggningar i Sverige (2014). När biogasen uppgraderats innehåller den omkring 97 % metan och endast 3 % koldioxid och kvävgas. I Härnösand uppgraderas biogasen med hjälp av membran, vilket är en väldigt energieffektiv metod.

Hur mycket energi finns i biogas?

Energin som återfinns i biogasen har ett energivärde på ungefär 5-8 kWh/Nm3 (normalkubikmeter), beroende på biogasens metanhalt. Normalkubikmeter, Nm3 , är en standardenhet som anges för 1 m3 gas med trycket 1,01 bar och temperaturen 0 °C. Energivärdet för uppgraderad biogas (97 % metan) är 9,67 kWh/Nm3.

Är biogas ett bra alternativ som fordonsbränsle?

Biogas är idag det bästa alternativa fordonsbränslet, både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. När du byter från ett fossilt fordonsbränsle, så som bensin eller diesel, till biogas bidrar du till att minska de totala utsläppen av koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar.

På många orter finns idag biogasdrivna fordon och mätningar har gjorts som påvisar en klart förbättrad stadsmiljö efter införandet av biogasdrivna fordon. Dessutom är gasfordon lika säkra som andra fordon. Bränsletanken i gasfordon har en automatisk avstängningsventil, vilket innebär att risken för läckage är liten. Om biogas av misstag släpps ut blandar den sig snabbt med omgivande luft.

Vad innehåller förbränningsavgaserna?

Vid förbränning av biogas bildas i huvudsak koldioxid, vatten och kväveoxider. Eftersom biogas är ett biobränsle medför förbränningen dock inte något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Hur mycket biogas produceras och används i Sverige?

Den totala biogasanvändningen i Sverige 2019 uppskattas till knappt 4 TWh, en ökning med 7 procent jämfört med 2018. Den svenska produktionen var 2,1 TWh vid 280 anläggningar, där merparten av biogasen uppgraderas (64 procent) för användning främst som fordonsgas. Samtidigt producerades 2,8 miljoner ton näringsrik rötrest där 87 procent användes som gödningsmedel i jordbruket.

Mer information om biogasstatistik på energigas.selänk till annan webbplats

Hur stor är potentialen för biogas i Sverige?

Potentialen för biogasproduktion i Sverige är mycket stor eftersom Sverige är ett land med gott om råvara för rötning och termisk förgasning. En studie från 2008 visar att den teoretiska potentialen är hela 74 TWh, där 59 TWh kommer från termisk förgasning av skogsråvara och 15 TWh från rötning av organiskt avfall, restprodukter och energigrödor.

Hur mycket biogas som är ekonomiskt och tekniskt möjligt att producera presenteras i en rapport från år 2013. Studien utgår från tre olika scenarier med varierande grad av ekonomisk tillväxt, prisutveckling för fossila drivmedel, teknikutveckling, styrmedel och skattesatser, samt arealanvändning för odling av energigrödor. Resultatet visar att med en god ekonomisk tillväxt, fortsatt stigande oljepriser och tydlig politisk vilja och initiativ kan biogasproduktionen uppgå till 22 TWh år 2030, där rötning och termisk förgasning står för hälften vardera. 22 TWh motsvarar en fjärdedel av dagens bensin- och dieselförbrukning och en ännu större andel i framtiden, om fordonen fortsätter att bli bränslesnålare.