Viktigt att tänka på vid dränering av hus

Kontakta HEMAB när du ska dränera om ditt hus. Det kan finnas allmänna ledningar på din tomt som du inte känner till. Vi tillhandahåller ritningar över de allmänna ledningarna i anslutning till fastigheten och ger anvisningar för hur du ansluter korrekt till ledningsnätet.

Anmälan och besiktning

Innan grävning påbörjas ska fastighetsägaren göra en anmälan på webbsidan ledningskollen.se Länk till annan webbplats..

När du gräver på tomten för omdränering kan det även vara lämpligt att se över ålder och material på servisledningarna. I samband med att vatten- och avloppsledningar renoveras eller byts vill vi bli informerade så att vi har möjlighet att se över behovet att installera en ny servisventil eller ny rensbrunn i förbindelsepunkten som är gränsen mellan dina ledningar och det allmänna ledningsnätet.

Fastighetsägarens ansvar

Förbindelsepunkten är normalt upprättad en halvmeter utanför fastighetsgränsen med en servisventil för vatten och en rensbrunn för spillvattenledningen. Resterande del inne på fastighet ansvarar fastighetsägaren för (se bild 1 och 2 för ritning). Dag- och dräneringsvatten från fastigheten leds via ledningar till dagvattenbrunn med sandfång, innan det leds vidare till de allmänna ledningarna.

Fastighetsägaren är skyldig att kontakta HEMAB för en kostnadsfri besiktning av vatten- och avloppsanslutningen innan marken återställs. Om grävning har skett i gatuområdet är det viktigt att Härnösands kommuns grävningsbestämmelser följs vid återställningen. Det är fastighetsägarens ansvar att göra detta.

Som fastighetsägare är det även viktigt att du regelbundet rensar hängrännor, stuprör och dagvattenbrunn från löv och annat skräp. Det hjälper till att hålla en god funktion på dagvattensystemet.

Dispensfall av omdränering

I de fall dränering inte kan anslutas till det allmänna dagvattennätet med självfall på grund av otillräcklig höjd eller avsaknad av dagvattenledningar i gatan, kan i undantagsfall dagvattenledning från dräneringsbrunn anslutas till spillvattenledning vid fastighetsgräns (se bild 3 och 4 för ritning).

Dräneringsbrunnen ska ha sandfång och koppling till spillvattenledningen ska ske vid tomtgränsen för att underlätta en framtida anslutning till det allmänna nätet.

Det är viktigt att vara medveten om risken att få in spillvatten i dräneringssystemet i dessa undantagsfall. Genom att installera en pump och pumpa dräneringsvattnet till det allmänna dagvattennätet elimineras den risken.

Förbindelsepunkt (FP). Gräns mellan allmän va-anläggning (Hemab) och fastighetsägarens va-anläggning, vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Servisventil vatten (VSV)/Rensbrunn spillvatten (SRB).

Förbindelsepunkt (FP). Gräns mellan allmän va-anläggning (Hemab) och fastighetsägarens va-anläggning, vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Servisventil vatten (VSV)/Rensbrunn spillvatten (SRB).

Normalutförande vid dränering.

Normalutförande vid dränering.

I de fall dagvattenledning (dränering) inte kan anslutas till dagvattennätet på grund av otillräcklig höjd, kan i undantagsfall dagvattenledningen från dräneringsbrunn med sandfång anslutas till spillvattenledning vid fastighetsgräns.

I de fall dagvattenledning (dränering) inte kan anslutas till dagvattennätet på grund av otillräcklig höjd, kan i undantagsfall dagvattenledningen från dräneringsbrunn med sandfång anslutas till spillvattenledning vid fastighetsgräns.

Dispensfallet vid omdränering. Observera att det endast är dräneringen som får anslutas till spillvattennätet. Tak och markavvattning ska ledas till dagvattennätet eller till recipient, alternativt tas om hand lokalt inom fastigheten (LOD).

Dispensfallet vid omdränering. Observera att det endast är dräneringen som får anslutas till spillvattennätet. Tak och markavvattning ska ledas till dagvattennätet eller till recipient, alternativt tas om hand lokalt inom fastigheten (LOD).

Ny anslutning

Anslutningen sker i flera steg som du kan läsa om här.


Ledningskollen

Ta kostnadsfritt ta reda på var det finns ledningar i marken, innan du börjar gräva.