Ny anslutning

Om din fastighet ligger inom vårt verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) har vi ansvar för att upprätta en förbindelsepunkt med närhet till din fastighet. Anslutningen är klar när vi har installerat vattenmätare och öppnat ventilerna för fastighetens vattenförsörjning. Här finner du mer information om hur en anslutning går till och vad du bör tänka på i de olika stegen.

1. Ansök om ny VA anslutning

För att ansöka om en ny VA-anslutning ska du kontakta Kundservice på 0611-55 75 00 för att starta ett anslutningsärende. Därefter utreder vi om din fastighet kan ansluta till de kommunala VA-ledningarna. Om det är möjligt att ansluta din fastighet får du en offert för VA-anslutning

2. Förbindelsepunkt

När vi fått beställningsbekräftelse upprättar vi en förbindelsepunkt intill din fastighet. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och den privata VA-installationen.

Förbindelsepunktens placering bestäms i samråd med dig som fastighetsägare.

3. VA-installation på din tomt

Du som fastighetsägare ansvarar för installationen på din fastighet. Alla fastigheter är olika och kräver olika VA-lösningar. Det finns två typer av spillvattenanslutningar. Självfall respektive LTA-station.

Självfall

Den vanligaste metoden är en självfallsledning. Om din fastighet ligger högre än huvudledningen anlägger du en självfallsledning. Det vill säga att avloppsvattnet rinner ner till huvudledningen utan hjälpmedel.

LTA-station

Om din fastighet ligger i jämnhöjd eller lägre än huvudledningen räcker inte självfallet till för att avloppsvattnet ska rinna av sig självt till huvudledningen, det vill säga den kommunala VA-ledningen. Då måste en liten pumpstation installeras på tomten, en så kallad LTA-station. LTA betyder Lätt Trycksatt Avlopp och innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det allmänna avloppsnät.

LTA-stationen hämtar du på HEMAB. Kontakta Kundservice minst 3 dagar innan du vill hämta LTA-station. När LTA-stationen är på plats behöver den driftsättas av oss. Ring in till Kundservice, så kommer vi inom 3 dagar. Viktigt att checklistan som följer med LTA-stationen är ifylld. Annars kommer den inte att driftsättas.

4. Placera och montera vattenmätare

När kopplingen mellan vår huvudledning och din servisledning är gjord ska vattenmätaren monteras. Här kan du läsa om placering av vattenmätaren i ditt hus. Kontakta vår Kundservice och tala om att du vill få vattenmätare monterad. Om du endast ska ansluta avlopp ska det anmälas på samma sätt. Vår montör kontaktar dig och ni kommer överens om en tid för montering av vattenmätaren.

När vattenmätaren är på plats öppnar montören servisventilen för vattnet och därmed är installationen klar.

Tänk på!

  • Passa på att byta gamla VA-ledningar när du gräver
  • Ta reda på var ledningar ligger. På ledningskollen.se kan du få information.
  • Ta foton när du monterar så du har bra dokumentation.
  • Vatten är ett livsmedel, allt material måste vara rent för att du ska slippa bakterier.

5. Anläggningsavgift

Efter att förbindelsepunkten har upprättats intill din fastighet skickas faktura med anläggningsavgift till dig. Avgiften gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter och betalas bara en gång per fastighet.

Har du frågor om anläggningsavgiften kan du ringa vår Kundservice för att få mer information. Prislista enligt årets taxa hittar du under Priser

6. När installationen är klar

När installationen är klar och anläggningen inkopplad står du som fastighetsägare för:

  • Elkostnaden för eventuellt LTA-enhet och brukningsavgift för VA-förbrukning.
  • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
  • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
  • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­tenledningen.