Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppstår vid renoveringar av hus och fastigheter. Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Om avfallet uppstår när du som privatperson själv river/renoverar ditt hus räknas avfallet som kommunalt avfall och du kan du själv köra iväg med det till återvinningscentralen.

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras på den plats där du bygger eller river, alltså där avfallet uppstår. På så vis minskar nedsmutsningen och det underlättar också återvinningen. Källsortering ska ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- och rivningsarbeten.

Bygg- och rivningsavfall ska delas upp i följande underkategorier:

 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast (separera mjukplast och hårdplast)
 • gips
 • isolering

Vid Älands återvinningsanläggning tar vi även emot

 • asfalt
 • asbest
 • jord
 • wellpapp från bygg och rivningsarbete
 • ej återvinnningsbart avfall (= det som blir kvar när övriga fraktioner har sorterats ut eller sammansatt material som inte går att separera)

För byggherrar - krav enligt Plan- och bygglagen

Som byggherre/fastighetsägare finns det krav på att det i kontrollplanen vid byggnation och rivningar ska finnas med uppgift om:

 • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand
 • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand,
 • hur du ska möjliggöra att avfallet går att återvinna till nya material och möjliggöra en säker hantering av farliga ämnen.

Ta hjälp av Byggföretagens riktlinjer

Byggföretagens riktlinjer Länk till annan webbplats. syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. De hjälper dig också att leva upp till övriga förväntningar från samhället på branschens material- och avfallshantering.