Om mutor, korruption och otillbörlig påverkan

Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, har rutiner och riktlinjer för hur vi ska agera då enskilda medarbetare hos oss ställs inför erbjudanden och svåra situationer i förhållandet till kunder, leverantörer och andra intressenter där risk för otillbörlighet i form av gåvor, belöningar och andra förmåner föreligger.

Vi är ett kommunägt bolag som bedriver verksamhet helt eller delvis på en konkurrensutsatt marknad. För oss är det viktigt att minimera riskerna för att vi utsätts för eller utsätter andra för ”otillbörlig påverkan” eller på annat sätt frestas till ”olämpligt agerande”. Våra riktlinjer är tänkta att vara ett stöd och en vägledning för hur vi ska agera. Vad som är okej i ena situationen är olämpligt eller kanske till och med olagligt i en annan.

Eftersom vi är ett kommunägt bolag bör vi sätta ribban högre än lagstiftningens miniminivå och även högre än en stor del av vår omgivning. För oss är det ytterst invånarna i Härnösand som är både våra ägare och våra kunder och som måste känna förtroende för oss och vår verksamhet.

Grundprincipen är att alla erbjudanden som ställs till en enskild medarbetare, och som på något vis har en koppling till dennes arbete, uppdrag, tjänst, roll eller yrkesutförande och som riskerar att påverka dennes agerande, är otillåtet.

Vi arbetar med en total öppenhet mellan medarbetare och chef inför de eventuella erbjudanden vi ställs inför. På så vis uppnår vi en god dialog och ett gemensamt förhållningssätt, vilket vi anser vara väldigt viktigt.

Är du kund, leverantör eller intressent och är intresserad av ytterligare förtydliganden eller exemplifieringar av vad som normalt är tillåtet respektive vad som alltid är otillåtet kan du ta del av hela dokumentet ”Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig påverkan” som är en del av HEMABs verksamhetsledningssystem.