Bakgrund

Ett område sydväst om Härnösand med goda förutsättningar för vindkraft identifierades redan 2007. Området sträcker sig mellan Spjutåsberget och Malarna, som ligger cirka 1,5 kilometer söder om Fröland.

Innan beslut om uppförande av verken genomförde vi en rad undersökningar. Bland annat en testmätning av vinden med en så kallad SODAR-anläggning (Sound Detection And Ranging).

Vid tidpunkten arbetade vi med ansökningsförfarandet för ytterligare vindkraft vid Vårdkasen på Härnön (två verk) i anslutning till det befintliga vindkraftverket. 2009-12-18 beviljade Länsstyrelsen i Västernorrland tillstånd för projektet på Vårdkasen vilket sedan genomfördes under 2011-2012.

Vi gick vidare med projekt Spjutåsberget och berörda markägare ställde sig positiva till ett samarbete. Planeringsarbetet i projekt Vindkraft Spjutåsberget har således pågått i flera år med utredningar och vindmätningar. Samråd har genomförts vid två separata tillfällen. Projektidén omfattade från början sex vindkraftverk men bantades under samråds- och remisskedet.

Omfattande inventeringar

För upprättande av miljökonsekvensbeskrivning har bland annat ett flertal inventeringar såsom natur-, fornminnes- och fågelinventering genomförts. Kompletterande vindmätningar har genomförts för att få tillförlitliga produktionsberäkningar inför ett framtida investeringsbeslut.

Ansökan till länsstyrelsen lämnades in i april 2013 och omfattade då fyra vindkraftverk.

I september 2014 delgavs HEMAB beslut från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som medgav tillstånd att bygga två av de fyra vindkraftverken som vi ansökt om tillstånd för. Utifrån analys av Länsstyrelsens motiv och argument i beslutet ansåg HEMAB att det fanns skäl att överklaga till Mark- och miljödomstolen vilket gjordes i oktober 2014.

I mars 2015 meddelade Mark- och miljödomstolen att man avslagit överklagan. Domstolen var dock inte enig och vi ansåg att det fanns skäl att söka prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Ansökan om prövningstillstånd lämnas in i slutet av mars 2015, men avslogs redan i maj.

Beslutet

Sedan dess har HEMAB därmed tillstånd att uppföra två vindkraftverk inom 5 år från lagakraftvunnet beslut om miljötillstånd.

Styrelsen diskuterade projektet vid styrelsemöte 11 december 2015 och beslutade då att lägga projektet vilande men beslutade även att uppdatera lönsamhetskalkylen vid förändrade marknadsförutsättningar samt att löpande föra en dialog med leverantörer av vindkraftverk för att skapa möjlighet att ”fånga upp” attraktiva erbjudanden.

Vid ett extrainsatt möte i november 2017 fattade HEMABs styrelse beslut om att erhållet miljötillstånd från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ska nyttjas och två nya vindkraftverk ska byggas och stå färdiga senast september 2019.

Vindmätningar

Vindmätningarna var en del av förberedelsearbetet. Läs mer om dem här.

Frågor och svar

De vanligaste frågorna om vindkraft i allmänhet och Spjutåsprojektet i synnerhet.