Vindkraftpengar till föreningar

Föreningar och andra, icke vinstdrivande, organisationer i i Härnösand har möjlighet att ansöka om delar av de vindkraftpengar som avsätts för att gynna natur, friluftsliv, idrott, rekreation och turism i Härnösands kommun.

Vem kan ansöka?

Vi välkomnar föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare med icke uppenbart vinstintresse som vill verka och bidra till vindkraftpengarnas syfte i Härnösands kommun.

Vad är syftet?

Det ursprungliga syftet var att de avsatta pengarna skulle bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen, samt i övrigt värna området som destination och besöksmål för härnösandsbor och andra besökare. Med de nya verken utökades detta till att gälla hela kommunen, även om områdena kring vindkraftverken prioriteras.

Vem beslutar?

Beslut om vindkraftpengarna fattas av representanter från HEMAB, Samhällsförvaltningen, Samhällsnämnden samt en ledamot ur HEMABs styrelse. Beslut kan innebära allt mellan att ingen till samtliga projektansökningar beviljas finansiellt stöd.

Vilka insatser prioriteras?

Satsningar som bidrar med mervärden och har tydlig karaktär av bestående värde, som bidrar till hållbarhet miljömässigt och socialt och som främjar och ger service till en bred målgrupp prioriteras. Det ska även finnas en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd.

Exempel på tänkta åtgärder eller satsningar:

  • Materiella resurser eller anläggningar, gärna samnyttjande
  • Kvalitetshöjande insatser i befintliga anläggningar i syfte att öka attraktionsvärdet
  • Tillgänglighetsanpassningar
  • Aktiviteter och anläggningar av turistisk, friluftslivsmässig eller idrottsligt tillvänd karaktär.
  • Kunskapshöjande insatser med tydlig koppling till hållbarhet.
  • Insatser som främjar barns intresse för och trygghet till att vistas i naturen.
  • Insatser som främjar hållbara transporter, exempelvis cykel, vandring med mera

Bakgrund

I samband med beslut om byggandet av de två nya vindkraftverken på Vårdkasen 2012 fattades beslut om avsättningar till satsningar på natur och friluftsliv i området. Många bra satsningar har kommit till stånd genom dessa öronmärkta pengar. I och med bygget av ytterligare två vindkraftverk 2019 beslutades därför att det även från dessa verk ska avsättas pengar. Avsättningen består av upp till 1 procent av investeringen samt 1 procent av de årliga bruttointäkterna.

Våra vindkraftverk på Vårdkasen

På Vårdkasen står tre vindkraftverk med en total årsproduktion på cirka 15 200 MWh

Våra vindkraftverk på Spjutåsberget

2020 driftsattes våra två vindkraftverk på Spjutåsberget.