Frågor och svar Vindkraft på Spjutåsberget

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om vindkraft i allmänhet och Spjutåsprojektet i synnerhet. Har du någon annan fråga? Kontakta oss Länk till annan webbplats. gärna!

Hur stora är vindkraftverken?

  • Navhöjden är 114 m (från tornbotten)
  • Totalhöjden upp till bladens högsta punkt är 180 m (från tornbotten)
  • Rotordiametern är 132 m
  • Generatorn är på 3 500 kW (3,5 MW)

Hur mycket energi producerar vindkraftverken på Spjutås?

Vardera vindkraftverk kan förväntas producera ca 12 miljoner kWh per år

Kan man köpa el från vindkraftverken?

Ja, HEMAB erbjuder avtal för dig som vill köpa vår lokalproducerade och förnybara el.

Hur påverkar vindkraftverken landskapsbilden?

En vindkraftsanläggning innebär en stor förändring i landskapet på och kring Spjutåsberget. Vindkraftverken är stora byggda landskapselement som placeras ut i ett naturlandskap, och som dessutom rör sig. Under mörker kommer vindkraftverkens vita hinderbelysning att synas.

Fler vindkraftverk finns i omgivningen, bland annat tre i området kring Vårdkasberget på Härnön. Vindkraftverken kommer att synas väl då de är högt placerade i landskapet, dessutom i närheten av Härnösand stad. Beroende på var man står i landskapet kommer anläggningen att upplevas på olika sätt.

Ett antal fotomontage har tagits fram som visar hur vindkraftsanläggningen kommer att se ut från olika platser i närområdet och även inifrån området vilket redovisades i tillståndsansökan. På avstånd kommer vindkraftsanläggningen att överensstämma med det kuperade landskapets skala, men ändå bryta av mot naturlandskapet. Vindkraftverken är ungefär lika höga som bergen de står på. Det saknas referenser som signalerar vindkraftverkens faktiska storlek. På större avstånd hörs inga ljud från anläggningen.

Från Härnösand döljs vindkraftverken till stor del av topografin. Vindkraftverken kan ses sticka upp bakom Fälleberget från en del platser i och kring staden. Avståndet är också relativt stort. Närmare Spjutåsberget finns boendemiljöer i ett relativt oexploaterat småskaligt landskap, till exempel vid Sjösjön och By. Där kommer vindkraftsanläggningen att bli en ny företeelse som kontrasterar starkt mot den befintliga miljön i karaktär och skala.

På vissa håll kommer dock vindkraftverken att döljas av skogsdungar eller lokal topografi. I norr och nordväst finns bebyggelse i t.ex. Antjärn och Gådeå. Här syns också anläggingen tydligt. På längre avstånd, t.ex. från Häggdånger, gör avståndet att vindkraftverken blir mindre framträdande även om man har fri sikt mot anläggningen. Uppe i bergsområdet, i anslutning till vindkraftsanläggningen, kommer vindkraftverken till stor del att döljas av den befintliga topografin och skogen, och då blir förändringen av landskapsbilden liten.

Men där de syns, och i deras omedelbara närhet, kommer vindkraftverken att vara dominerande, både genom sin storlek och sin karaktär samt att ljud från vindkraftverken förstärker upplevelsen av deras existens. Den nya anslutningsvägen till vindkraftverken kommer också att påverka landskapsbilden på ett lokalt plan.

Har ni tänkt på hur vindkraftverken påverkar djur och natur på Spjutåsberget?

Tillståndsansökan inkluderade också en omfattande miljökonsekvensbeskrivning där inventering och bedömning av påverkan på djur och natur ingick.

Finns det någon ekonomi i vindkraft?

HEMABs styrelse har fattat beslut om investering utifrån ett omfattande underlag med bedömning av lönsamhet och involverade ekonomiska risker. Baserat på tillgängliga avtalspriser för el och elcertifikat för ett antal år framåt samt konservativa antaganden om den framtida prisutvecklingen så förväntas investeringen bli lönsam.

Hur stor andel av elen från vindkraftverken produceras under vinterhalvåret då behovet är som störst?

Från oktober till och med mars så produceras ca 60% av årsproduktionen.

Hur har tillgängligheten till området påverkats?

Vindkraftsanläggningen kommer inte att innebära några inskränkningar i möjligheterna att nyttja området för friluftsliv.