Åk 6 Kraftvärmeverket

I Kraftvärmeverket värms vatten upp som distribueras ut till fastigheter via fjärrvärmenätet. Vattnet värms med biobränsle som bland annat restprodukter från skogsbruket. Här produceras även el som en biprodukt till fjärrvärmeproduktionen. Denna el tillsammans med elen från vindkraftverken är den el som vi säljer till de som har elavtal med HEMAB.