GDPR och behandling av personuppgifter

Följande information gäller samtliga våra kunder från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 träder i kraft. Denna ersätter PUL.

Härnösand Energi & Miljö AB och dess dotterbolag Härnösands Elnät AB och HEMAB Elförsäljning AB (nedan kallade ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”) tillhandahåller olika former av tjänster/produkter där parternas rättigheter/skyldigheter regleras i författningar respektive avtal med tillhörande villkor. För att fullgöra våra åtaganden mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig, där vi är Personuppgiftsansvariga.

Hur hanterar vi din information

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt.

Personuppgifter kan lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register.

Vidare kan behandlingen komma att utföras av anlitade personuppgiftsbiträden. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES). Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

Dina rättigheter

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi lagrar som rör dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas. Du har rätt att göra en begäran om dataportabilitet samt rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Om du anser att vi inte åtgärdat de brister du meddelat oss har du rätt att lämna klagomål till berörd tillsynsmyndighet vilken är Datainspektionen.

Härnösand Energi & Miljö AB har utsett ett dataskyddsombud, som nås via vår e-post eller via vår växel.

Läs mer i dokumentet Riktlinjer personuppgifter och integritet. Pdf, 144 kB.