Ersättning vid elavbrott

Vid längre avbrott har du som är kund rätt att få ersättning. Om du haft ström oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde.

Utbetalning av ersättning sker automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om ersättningen. Utbetalning görs i första hand genom kreditering på kommande faktura eller fakturor och ska utbetalas senast sex månader från utgången av den månad då elnätbolaget fick kännedom om avbrottet.

Ersättningsbelopp

Elavbrott på mellan 12 och 24 timmar - 12,5 % av din årliga nätkostnad - dock lägst 1 000 kronor.

Elavbrott på mellan 24 och 48 timmar - 37,5 % av din årliga nätkostnad - dock lägst 2 000 kronor.

Elavbrott på mellan 48 och 72 timmar - 62,5 % av din årliga nätkostnad - dock lägst 3 000 kronor.

Elavbrott på mellan 72 och 96 timmar - 87,5 % av din årliga nätkostnad - dock lägst 4 000 kronor.

Elavbrott längre än 96 timmar - läs mer via länken Mer om ersättning vid längre elavbrott.

Regler för ersättning

Vid fel i vårt elnät som varar i minst 12 timmar och högst 24 timmar får du 12,5% av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor.

Varar felet längre än 24 timmar men högst 48 timmar får du ytterligare 25% (= totalt 37,5%) av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor. För varje därefter påbörjad period om 24 timmar får du ytterligare 25% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga elnätkostnad och avräknas från eventuellt skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott.

Avbrottsersättningen får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Strömavbrott

Så här kan du förbereda dig på ett längre strömavbrott och felsöka hemma om strömmen går.

Konsumenträtt

För att vi ska utvecklas är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd.