Tillämpningsvillkor för mikroproducent

1. Definition av mikroproduktion

Med mikroproduktion avses egen elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 A och en produktionseffekt upp till 43,5 kW. Anläggningen ska även ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring samt samma elmätare. Produktionsanläggning ska klassas som förnyelsebar, vilket innebär att produktionen ska komma från till exempel solceller, vindkraftverk eller småskalig vattenkraft.

2. Definition av mikroproducent

Mikroproducenter delas in i två olika kategorier:

  • Upp till årsförbrukning - Kunder som producerar mindre eller lika med mängden kilowattimmar som förbrukas, sett över ett kalenderår.
  • Över årsförbrukning - Kunder som producerar mer kilowattimmar än de förbrukar, sett över ett kalenderår.

3. Avtal

Skriftligt avtal om inmatning av energi från mikroproduktionsanläggning skall tecknas mellan Härnösand Elnät och Mikroproducenten.

4. Tillstånd från elnätbolaget

Enligt ellagen och allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K respektive NÄT 2012 N, måste tillstånd inhämtas hos Härnösand Elnät före anslutning av mikroproduktion via en så kallad föranmälan.

5. Mätavgift

Mätavgiften är en fast kostnad för mätning, beräkning och rapportering. Mikroproducenter av typen upp till årsförbrukning behöver inte betala mätavgift.

6. Ersättning för överskottsel

6.1. Ersättning för nätnytta

Mikroproducenten får ersättning från Härnösand Elnät i form av så kallad nätnyttoersättning, för den el som matas ut på elnätet.

6.2. Ersättning för såld el

Mikroproducent som tecknat avtal med ett elhandelsbolag kan även få ersättning för överskottselen. Se prislista hos valt elhandelsbolag.

7. Elcertifikat

HEMAB erbjuder rapportering av producerat överskott för elcertifikat. För mätning på all produktion kontakta elhandelsbolag som erbjuder denna tjänst.

8. Moms

Mikroproducenten skall skriftligen informera Härnösand Elnät om momspliktig produktion av el, för att moms på nätnyttoersättning skall betalas ut.

Mikroproducenten ansvarar för att lämnad information till Härnösand Elnät är korrekt och ska på begäran uppvisa momsregistrering.

Mikroproducenten är vidare skyldig att utan uppmaning snarast informera Härnösand Elnät om momspliktighet förändras.

Om momsutbetalning skett på grund av att mikroproducenten lämnat felaktig information, skall mikroproducenten återbetala det felaktigt utbetalda momsbeloppet omedelbart, oavsett om mikroproducenten inte förstått att informationen var felaktig.

9. Mätning

Härnösand Elnät bekostar byte av elmätare hos mikroproducent, efter att färdiganmälan mottagits. Mätning av inmatad el på nätet sker timvis. Mätarbyte måste vara genomfört för att ersättning för överskottsel skall kunna utbetalas.

10. Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

11. Avbrottsersättning

Rätt till avbrottsersättning gäller ej för inmatningsabonnemang.

12. Elsäkerhetsregler

Härnösand Elnät ställer särskilda krav för mikroproduktionsanläggningar. Vänligen ta del av dessa.

Mikroproduktion och ekonomi

Allt du behöver veta om ekonomin kring mikroproduktion.

Anslutningsprocessen

Vi guidar dig i anslutningsprocessen för att bli mikroproducent.