Mikroproduktion och ekonomi

Får jag betalt för den el jag inte gör av med själv? Behöver jag bygglov för att sätta upp solpaneler? Vad kostar det?

Frågorna kan vara många. Här försöker vi besvara några av dem. Klicka på rutorna och läs mer.

Kan jag få betalt?

Täcka egna husbehovet av el

Som mikroproducent bygger man en produktionsanläggning främst för att täcka sitt eget elbehov. För de allra flesta mikroproducenterna överstiger nettouttaget från elnätet, inmatningen av el på årsbasis. Dock sker vanligtvis uttag från elnätet under vissa tider under dygnet och året, och inmatning till elnätet under andra tider.

Om en solcellsanläggning eller ett litet vindkraftverk producerar mer energi än ägaren förbrukar vid produktionstillfället, matas överskottet in på nätet. Inmatningen till nätet mäts per timme och det finns olika sätt att få ersättning för den inmatade elen.

Generella skatteregler vid ersättning av inmatad el

Det är olika regler beroende på om solcellerna installeras på en byggnad som ingår i en näringsverksamhet eller om solcellerna installeras på en privatbostad. Reglerna skiljer sig även åt om solcellerna installeras för privat förbrukning av den producerade elen eller för förbrukning i näringsverksamheten. Här kan du läsa om gränsdragningen mellan privatbostads- och näringsfastighet. Länk till annan webbplats.

Privatbostad

Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du endast har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer per år, före moms.Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Näringsfastighet

Om mikroproduktionsanläggningen är placerad på en näringsfastighet hör den till näringsfastigheten.

Skattereglerna för försäljning av överskottsel utgår från samma regler som för annan försäljning av sådant som produceras på eller av en näringsfastighet.

Du ska deklarera inkomsterna från försäljningen av el som inkomst av näringsverksamhet om du placerar anläggningen på den del som är näringsfastighet.El som du förbrukar i privatbostaden ska du ta upp som näringsinkomst, alltså som eget uttag.Om du är momsregistrerad måste du meddela HEMAB momsregistreringsnumret.

Läs mer om villkoren för moms, inkomstskatt och energiskatt för mikroproducenter på Skatteverkets webbsida Länk till annan webbplats..

Nätnyttoersättning från Elnätsbolaget

Mikroproducenter som matar in el på elnätet får ersättning genom så kallad Nätnyttoersättning. Nätnyttoersättning innebär att kundens inmatade el bidrar till att minska nätförlusterna och därför får ersättning för detta. Aktuell ersättning finns angiven i Prislista mikroproduktion. Ersättningen är momspliktig. Generella skatteregler vid ersättning av inmatad el ser du i texten ovan.

Leveransavtal med ett elhandelsbolag

Man kan även sälja sin överskottsel till sitt elhandelsbolag. I Härnösands elnätområde är HEMAB Elförsäljning AB anvisat elhandelsbolag.

Elcertifikat

Du kan även tjäna lite extra på din elproduktion genom att ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats.. Dessa elcertifikat kan du sedan sälja vidare genom valfritt elhandelsbolag som tillhandahåller tjänsten. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

Skattereduktion

Enligt en ny lag som trädde i kraft 1 januari 2015 kan mikroproducenter även ansöka om skattereduktion. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme el som matats ut på elnätet under ett kalenderår, dock max 18 000 kronor per kalenderår. För att kunna få skattereduktion från Skattemyndigheten, skall detta anges i avtalsbekräftelsen som skickas ut vid en föranmälan. Med nästkommande deklaration kommer då ett förtryckt underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, som anger hur mycket skattereduktion som är aktuell. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets webbsida Länk till annan webbplats..

Vad kostar det?

Produktionsanläggningen

Du måste själv beskosta produktionsanläggningen samt installationen av den. I vissa fall behövs bygglov hos kommunen, vilket i så fall söks och bekostas av dig.

Elanslutningsavgifter

Om du redan har tillräcklig anslutning till elnätet, behöver du inte betala något i nätanslutningsavgift till Härnösand Elnät. Om en ny nätanslutning behövs, eller befintlig anslutning behöver förstärkas, tillkommer en extra avgift. Byte av elmätare bekostas av Härnösand Elnät.

Observera att anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. VI rekommenderar alltid att anslutning sker trefasigt.

Abonnemangsavgifter

Det finns två typer av Mikroproducenter*. Oavsett vilken typ av mikroproducent du klassas som, måste du ha två elnätsabonnemang – ett inmatningsabonnemang och ett uttagsabonnemang.

Uttagsabonnemang

Uttagsabonnemang ger abonnemangsinnehavaren rätt att ta ut el från elnätet. Det här är alltså samma abonnemang som du hade innan du började producera el. Pris och villkor är detsamma för alla oavsett om man är mikroproducent eller inte.

Inmatningsabonnemang

Som mikroproducent startar du ett separat inmatningsabonnemang. Ett inmatningsabonnemang ger dig rätt att mata in el på nätet och att få ersättning för den.

* läs mer om detta under Mikroproduktion och mikroproducent

Producera din egen el

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.

Om vårt elnät

Vi överför årligen cirka 270 miljoner kWh elenergi på vårt 155 mil långa elnät.