Vattenskyddsområden

Vi behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. För att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt finns det vattenskyddsområden. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Du som bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver vara extra varsam. Föroreningar kan kräva dyr rening av vattnet för att det återigen ska kunna nå upp till dricksvattenkvalitet. Det är också svårt att säga hur lång tid det tar för en förorening att försvinna från en vattentäkt.

Vill du veta mera eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Våra vattenskyddsområden

Bondsjö

Det finns en äldre skyddsföreskrift för råvattentäkten Bondsjön och delar av Långsjön som vi vill modernisera. Därför lämnade vi 2016 in en ansökan om ett fastställande av vattenskyddsförskrifter till Länsstyrelsen Västernorrland. Vi har nu arbetat med att ta fram en förnyad ansökan utifrån synpunkter från Länsstyrelsen, som lämnas in sommaren 2021.

Brunne

15 juni 2020 fattade länsstyrelsen beslut om vattenskyddsområde Brunne. Beslut och karta över området finns under rubriken Länkar på denna sida.

Viksjö

Viksjö vattenskyddsområde har en äldre skyddsföreskrift som vi vill modernisera. Att ha uppdaterade och relevanta vattenskydd för våra vattentäkter är avgörande för att kunna säkra god dricksvattenkvalité.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som styr vad som är tillåtet att göra och inte. Vissa saker ska du söka tillstånd för, andra saker får du inte göra alls då det kan förorena vattentäkten.

Hantering av kemisk bekämpningsmedel och olja är till exempel förbjudna inom delar av ett vattenskyddsområde eftersom det innebär risker för vattenkvaliteten.

Hur gör jag för att ansöka om tillstånd?

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Du ansöker hos Samhällsnämnden, Härnösands kommun.

För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, och tänker på att bifoga eventuella bilagor.

Dispens från förbud

Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen ge dispens från förbud. Dispens kan bara ges i undantagsfall om det är förenligt med vattenskyddsföreskrifternas syfte. För att söka dispens i ett vattenskyddsområde måste man även betala en avgift på 4 600 kronor. Ärendet kan inte behandlas förrän avgiften kommit in till länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrslesens webbsida. Länk till annan webbplats.

Varför inrättas vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde ska skydda och säkra vattentillgången i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsföreskrifter talar om vad som gäller för både verksamheter och privatpersoner som verkar och vistas inom skyddsområdet. Föreskrifterna ska skydda och minska risken för att vattnet förorenas.

Varför är vattenskyddsområdet indelat i olika zoner?

Vattenkvaliteten påverkas av markanvändningen och vilka verksamheter som finns inom ett zonområde. Den akuta risken för att en förorening ska nå konsumenterna är högre ju närmare vattentäkten en olycka sker. Därför är restriktioner i föreskrifterna strängare ju närmare man är en primär zon. Inom skyddsområdets olika zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter och upplag.

Är det verkligen nödvändigt med ett vattenskyddsområde?

Syftet med föreskrifterna är, att så långt det är möjligt, säkerställa att nuvarande vattenkvalitet inte försämras och att det finns tillgång till rent dricksvatten även i framtiden. Då behövs regler för hur nuvarande och framtida verksamheter och privatpersoner kan agera på sin fastighet med bland annat kemikalier.

Vad bestämmer vattenskyddsområdets storlek?

Områdets storlek bestämmas av riskerna man ser i området och genom kartläggning av markförhållanden, så som jordartstyper, sprickzoner med mera. I princip måste hela vattentäktens tillrinningsområde beaktas när skyddsområdet arbetas fram.

Vad innebär vattenskyddsföreskrifterna?

Vattenskyddsföreskrifterna har sin grund i Miljöbalken som är en lag som gäller i hela Sverige, såväl inom som utanför vattenskyddsområden.

Om det bedöms att verksamheter i vattentäktens tillrinningsområde inte är riskfria, och därför kan påverka dricksvattenframställningen, ska dessa regleras i vattenskyddsföreskrifterna. Nödvändiga åtgärder ska normalt bekostas av verksamhetsutövaren.

För de flesta innebär vattenskyddsföreskrifterna inte någon stor förändring men alla måste värna om vattentäkten genom att visa aktsamhet och återhållsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken i tillrinningsområdet. Aktsamhet medverkar till att minska riskerna och förbättra vattenkvaliteten. Vissa aktiviteter kommer dock att omfattas av förbud eller kräva en ansökan om tillstånd. Varje fastighet med sin verksamhet är unik och prövas var för sig. Om man får tillstånd kan det vara förknippat med villkor.

Kan jag få ersättning för vad skyddsföreskrifterna orsakar mig?

Ja, under förutsättning att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger dock inte rätt till någon ersättning. Det är mark- och miljödomstolen som beslutar om ersättning ska utbetalas.

Kostar det pengar att ansöka om tillstånd?

Ja. Kommunen bestämmer hur hög avgiften ska vara för att täcka kostnaden för handläggning.

Vad innebär det att verksamheter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga?

Det innebär att fastighetsägaren, eller annan som vill bedriva dessa verksamheter, antingen måste söka tillstånd eller anmäla detta till den egna kommunens miljönämnd (eller motsvarande) innan verksamheten påbörjas. Kommunen kan då ställa vissa krav eller villkor för att verksamheten skall få bedrivas.