Sök vindkraftpengar (föreningar)

Föreningar och andra organisationer i anslutning till Vårdkasen har möjlighet att ansöka om delar av de 700 000 kronor, som ska bidra till att öka attraktionsvärdet för Vårdkasen.

Gå till ansökningsformulär: Vindkraftpengar

Bakgrund

I samband med beslut om byggandet av de två nya vindkraftverken på Vårdkasen 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur och friluftsliv i området. Avsättningen består dels av; 1 procent av investeringen, dels av; 1 procent av de årliga bruttointäkterna.

Vad är syftet?

De avsatta pengarna ska bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen, samt i övrigt värna området som destination och besöksmål för härnösandsbor och andra besökare.

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som vill verka inom Vårdkasen och dess närområde.

Vem beslutar?

Vilka satsningar som genomförs är upp till föreningar aktiva i området att avgöra, tillsammans med HEMAB och Härnösands kommun.

Vilka insatser prioriteras?

Satsningar med tydlig karaktär av uthållighet, som främjar och ger service till en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras.

Exempel på tänkta åtgärder eller satsningar:

  • Aktiviteter och anläggningar av turistisk, friluftsliv och idrottsligt tillvänd karaktär.
  • Materiella resurser eller anläggningar, gärna samnyttjande.
  • Marknadsföring, skyltning, webb, sociala medier.