Innehållsdeklaration

Härnösands Energi och Miljö AB producerar fordonsgas och biogödsel vid biogasanläggningen på Äland Återvinningsanläggning i Älandsbro. I produktionen används källsorterat matavfall från kommuner i Västernorrland. 

Ingående råvaror

100 vikts-% matavfall

Tillsatsmaterial/processhjälpmedel

FerroSorp 2,4 kg/ton substrat

Spårämne

BC PRO VM BL 3 0,28kg/ton substrat

Denna produkt är certifierad enligt SPCR 120 och uppfyller miljökrav på tungmetaller, smittskydd och synliga föroreningar. Produkten är certiferad enligt SPCR120. I certifieringsreglerna finns bl.a. krav på ingående råvaror, leverantörer, insamling och transport, mottagning, behandlingsprocess och slutprodukt. Det ingår även en handlingsplan för att ständigt säkra och förbättra biogödselns kvalitet. Detta gör att kvalitetskrav ställs på restprodukterna som sedan blir biogödsel.

Denna biogödsel är lämplig att användas till gödningsmedel inom lantbruket.

Åtgärder vid användningen

Vid användning inom lantbruket se regelverket för stallgödsel och begränsningar för tillförsel av växtnäring samt gränsvärden för metall enligt SJVFS 2004:62 och SNFS 1994:2. Samt att SJVFS 2006:84 och 2014:43 för befattning med animaliska biprodukter tillämpas.

Deklaration upprättad 2021-10-06

Period: från och med juli 2021 till och med december 2021.

Begränsande ämne för spridningen enligt certifieringsreglerna för biogödsel är det ämne som har lägst tillåten spridningsgiva: Totalkväve.


Växtnäring

Benämning

Mängd i biogödsel

Årlig maximal giva

Tillåten spidningsgiva

kg/ton och kg/m³

kg ämne / ha

m³/ha och år

Totalfosfor

Tot-P

0,6

22

36

Ammoniumkväve

NH4-N

4,3Totalkväve

Tot-N

7,3

170

23

Kalium

Tot-K

2,6

Magnesium

Mg

0,2

Svavel

S

0,5

Kalcium

Ca

3,6


Metaller

Benämning

Mängd i biogödsel

Årlig maximal giva

Tillåten spridningsgiva

g/m³

g metall /ha

m³/ha och år

Bly

Pb

0,42

25

60

Kadmium

Cd

0,03

0,75

28

Koppar

Cu

3,30

300

91

Krom

Kr

0,98

40

41

Kvicksilver

Hg

0,007

1,5

215

Nickel

Ni

0,75

25

33

Zink

Zn

13,50

600

44


Jordförbättrande och fysikaliska egenskaper

Benämning

I biogödsel

Enhet

pH

-

8,4

-

Torrsubstanshalt

ts-halt

7,5

vikts-%

Organisk substans

glödförlust

73,3

% av TS

Uppskattad densitet


1000

kg/m³

Övrig information

I biogödsel
Synliga föroreningar

under 10 cm²/kg

Cirkulär ekonomi

Produktion och användning av biogas och biogödsel är en del av den cirkulära ekonomin.

Råd och anvisningar

Här finns råd om hantering och spridning av vår ekologiska biogödsel.