Råd och anvisningar

Här har vi samlat allmänna råd och anvisningar för hantering av biogödsel.

Hantering av biogödsel omfattas av samma regelverk som stallgödsel SJVFS 2004:62.

  • Lagringsbehållaren ska vara tät för att förhindra läckage.
  • Täckt brunn minskar ammoniak- och luktavgång.
  • Bruka ner biogödseln så fort som möjligt efter spridning för att minska kväveförlusterna. Att använda ett myllningsaggregat är den mest effektiva metoden. Medan i växande gröda är spridning med släpslang det som gett bäst resultat.
  • Anpassa spridning efter väder. Svalt, fuktig och vindstilla är bästa spridningsvädret för minsta ammoniakavgång. Samt även för att minska lukt.
  • Produktionsdjur får ges tillträde till mark tidigast sex veckor efter den senaste spridning.
  • Skörd av grovfoder får ske tre veckor efter senaste spridning.
  • Sprid aldrig biogödsel så att det finns risk att det hamnar i eller kan avrinna till ett vattenområde.

Föreskrifter vid spridning

Försiktighetsmått vid spridning av biogödsel. Sprid inte mer kväve och andra näringsämnen, än vad grödan kan utnyttja. På Jordbruksverkets hemsida finns mallar för att räkna ut lämplig mängd. Mer om riktgivor finns i rapporten: Rekommendationer för gödsling och kalkning. På hemsidan finns också information om spridning av fosfor och hur man räknar ut spridningsareal. Begränsande ämne för spridning enligt certifieringsreglerna för biogödsel är det ämne som har lägst tillåten spridningsgiva.
För spridningsregler, gränsvärden för växtnäring, samt vad som gäller i olika delar av landet under olika perioder av året se SJVFS 2004:62 (SJVFS 2015:21 föreskrift om ändring). Det kan även finnas lokala föreskrifter för ditt område. Se även SJVFS 2006:84 befattning med animaliska biprodukter och gränsvärden för metall SNFS 1994:2 samt ändringsföreskrifterna SNFS 1998:4 från Naturvårdsverket.

Föreskrifter vid lagring

Se regelverk för lagring av stallgödsel SJVFS 2004:62. Företag utan djur har inte kravet på lagringskapacitet reglerat i någon föreskrift. Där får behovet anpassas så att lagring kan ske under de perioder eller väderleksförhållanden när spridning inte är tillåten eller är olämplig.

Cirkulär ekonomi

Produktion och användning av biogas och biogödsel är en del av den cirkulära ekonomin.

Innehållsdeklaration

Vår biogödsel är ekologisk och KRAV-certifierad.