Fettavskiljare för företag

Spillvatten från verksamheter där livsmedel hanteras tenderar innehålla mer fett, än spillvatten från ett vanligt hushåll, vilket orsakar problem i ledningsnätet. Vi rekommenderar därför att du installerar en fettavskiljare, som gör att fettet samlas upp istället för att hamna i ledningsnätet.

Vad är en fettavskiljare och hur funkar den?

Fettavskiljaren skiljer fettet från spillvattnet så att det samlas i en behållare istället för att hamna i ledningsnätet.

Fett har lägre densitet än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker därför slam och tyngre partiklar till botten i det första facket, medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack och ett renat vatten kan sedan ledas vidare till avloppet.

Det är viktigt att avskiljaren är rätt dimensionerad och att avskiljaren töms tillräckligt ofta för att bibehålla sin funktion. Är intervallet mellan tömningar för långt finns risken att fettet stelnar aternativt inte hinner avskiljas, utan följer med spillvattnet ut.

Vad händer i ledningarna?

Fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk vilket kan orsaka stopp som medför källaröversvämning eller utsläpp av orenat spillvatten. Ledningarna skadas genom frätning då fettet bryts ner, samtidigt som hälsofarliga, illaluktande gaser som till exempel svavelväte bildas. Fettet kan även locka till sig råttor i fastigheten via ledningsnätet.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet, och för att rätt dimensionerad och typgodkänd fettavskiljare finns installerad utifrån den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/l vatten bör ha fettavskiljare.

Verksamhetsutövarens ansvar

Verksamhetsutövaren ska alltid anmäla till Bygg- och miljöförvaltningen om verksamheten utökas eller förändras så att användningen av fettavskiljaren påverkas. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har ansvar för att fettavskiljaren fungerar samt att tillsyn och underhåll genomförs. Undvik att spola ner stora mängder matrester eller liknande direkt i avloppet. Det samlas i fettavskiljaren och innebär att den måste tömmas oftare.

Installation och anmälan av fettavskiljare

När du vill installera en fettavskiljare finns det några steg att följa:

  1. Kontakta en VVS-firma för att ta fram dimensioneringsunderlag för fettavskiljaren.
  2. Samråda med HEMAB, så att placeringen av fett­avskiljaren fungerar för tömning.
  3. Ansök om bygglov alternativt gör en anmälan minst 6 veckor före installation, till Bygg- och miljöförvaltningen. De samråder därefter med HEMAB.
  4. Teckna ett avtal med någon aktör på marknaden för tömning av fett­avskiljaren. Kontakta gärna oss på HEMAB för rådgivning kring detta.
  5. Anmäl till HEMAB och Bygg- och miljöförvaltningen när installationen är klar.

När fettavskiljaren är installerad

Hela fettavskiljaren ska tömmas, rengöras och återfyllas med vatten minst två gånger per år eller oftare vid behov.

För att vara säker på att fettavskiljaren fungerar ska den kontrolleras regelbundet. Minst en gång/månad bör man kontrollera följande:

  • Fettskiktets tjocklek
  • Larmfunktionen (lyft upp givaren i fettskiktet)
  • Vattennivån (ska vara högre än utloppets nivå)
  • Journalföringen av tömningarna

Fettavskiljaren är konstruerad för att skilja ut fett från avloppsvattnet, inte för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren.

Det är inte heller tillåtet att hälla ut oljor och stekfett i avloppet även om fettavskiljare är installerad. Större mängder olja ska hällas i särskilda kärl för omhändertagande.

Vad kostar det att få fettavskiljaren tömd?

2024 kostar det 600 kronor exklusive moms per ton att tömma fettavskiljaren.