100% lokalproducerad el

Sol, vind och trädbränslen. Vi använder bara förnybar el som är lokalt producerad i Härnösand. 

Produktionen sker i Härnösand Energi & Miljö ABs kraftvärmeverk i Murbergsviken och tre vindkraftverk intill Vårdkasberget. Viss produktion, om än väldigt liten, kommer från solceller i Härnösands Energipark. Ursprungs-garantier utfärdade av myndigheten Svenska Kraftnät garanterar elens ursprung.

Sol, vind och trädbränslen. Vi använder bara förnybar el som är lokalt producerad i Härnösand.

Produktionen av el lokalt i Härnösand

HEMABs produktion av förnybar el i kraftvärmeverket i Murbergsviken och i vindkraftverken intill Vårdkasen uppgår årligen till cirka 55 GWh, vilket väldigt väl matchar motsvarande förbrukning för hela kommunkoncernen.

- Det känns jättehäftigt att all den el som Härnösands kommun, Härnösandshus och HEMAB förbrukar, produceras från förnyelsebara energikällor här i Härnösand. En sorts självhushållning med el kan man ju faktiskt kalla det! säger Linda Johansson, administrativ chef på HEMAB.

Avtal har tecknats mellan HEMAB, Härnösands kommun och Härnösandshus för gemensamt nyttjande av 100% lokalproducerad el från 2013 och framåt.

Vad innebär "ursprungsgaranti"?

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier och garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el.

Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån och utfärdas endast i elektronisk form. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja.

När elleverantören har köpt ursprungsgarantierna och sålt elen till sina elkunder, ska ursprungsgarantierna annulleras. Annulleringen säkerställer att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

För den vetgirige! Mera om "ursprungsgarantier"

En elleverantör som vill sälja exempelvis el från vindkraft kan göra det på två sätt:

- genom att annullera ursprungsgarantier från egna vindkraftverk

eller

- genom att köpa in ursprungsgarantier från en vindelsproducent och annullera dessa i samband med att leverantören säljer elen till slutkunden.

Vilken myndighet gör vad?

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät är de myndigheter som ansvarar för systemet med ursprungsgarantier. Nedan beskrivs deras roller.

Det här gör Energimyndigheten:

  • prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier - utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier - ger löpande information om ursprungsgarantier

Det här gör Svenska Kraftnät:

  • utfärdar ursprungsgarantier - tilldelar ursprungsgarantikonto i CESAR (systemstöd) till de aktörer som inte har det
  • publicerar löpande information om antalet utfärdade, omsatta och annullerade ursprungsgarantier
Logotyp för Lokalproducerad el