Priser och info övrig fastighetsrenhållning

Här hittar du information om bland annat kärlbyte, avgifter vid felaktig sortering, hur det funkar med delat avfallskärl eller om du vill ha uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Delat avfallskärl

Kärl får endast delas mellan närliggande småhus eller fritidshus (småhus+småhus / småhus+fritidshus / fritidshus+fritidshus). Högst två hushåll kan dela kärl. För vart och ett av de två hushållen som delar kärl gäller följande; grundavgift + halva hämtningsavgiften.

Faktura skickas separat till de båda hushållen som delar kärl.

Dispens gällande uppehåll ges av Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.

Omklassificering av abonnemang

Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren trots uppmaning från HEMAB, ej sorterar enligt Härnösands kommuns avfallsföreskrifter, kan tillsynsmyndigheten besluta om följande avgifter för osorterat avfall.

Behållarstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift perår

190 liter

Varje vecka

8 966 kronor

Varannan vecka

4 374 kronor

Var 4:e vecka

3 061 kronor

370 liter

Varje vecka

16 572 kronor

Varannan vecka

8 084 kronor

Var 4:e vecka

5 659 kronor

Felaktig sortering

I de fall avfallsbehållare innehåller felsorterat avfall har HEMAB rätt att ta ut en särskild avgift för felsortering. Vid upprepade tillfällen kan abonnemang omklassificeras.

Kundkategori

Avgift

Abonnent som ej har godkänd sortering efter första påpekandet

200 kr

Flerfamiljshus och verksamhet, per kärl och tillfälle

200 kr

Flerfamiljshus och verksamhet, per underjords- eller markbehållare och tillfälle

1 500 kr

Överfullt kärl

När avfallet inte ryms i kärlet, utan överstiger dess övre kant, är kärlet överfullt. Avgift för överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle.

Flerfackskärl utan insats

Småhus som har behov av större volym för brännbart avfall eller matavfall än vad som finns i flerfackskärl ska beställa abonnemang med extra kärl. Vid avsaknad av insats debiteras för överfullt kärl.

Avgift för överfullt kärl

200 kronor per kärl och tillfälle

Grovavfall

Hushåll

Alla hushåll lämnar grovavfall kostnadsfritt på Härnösands Kretsloppspark, Älands återvinningsanläggning eller under de grovsopskampanjer som arrangeras två gånger per år.

Till grovavfall räknas allt du tar med dig när du till exempel flyttar. Det kan vara möbler, kläder, skidor, leksaker, husgeråd, mattor, cyklar, dammsugare, pulkor och emballage. Glödlampor, el- och elektronikavfall och ej brännbart avfall lämnas skiljt från övrigt avfall.

Företag

Var vänlig kontakta oss för prisuppgift.

Handelsavfall eller löst avfall

För avfall, som ej förvaras i behållare - löst avfall - debiteras en avgift enligt överenskommelse eller efter volym. Abonnemanget kan tecknas för avhämtning av uppskattad kvantitet.

Avgift 204 kronor per kubikmeter.

Kärlbyte

Byte av kärl kan beställas när annan kärlstorlek önskas. Avgiften för byte av kärl, som ägs av HEMAB, debiteras 200 kronor/kärl. I denna avgift ingår utkörning till abonnentens hämtningsställe och borttagning av det utbytta kärlet, samt rengöring av detta och omregistrering i abonnentregistret.

Kärlbyte från grönt + brunt kärl till flerfackskärl görs utan extra kostnad.

Latrinhämtning

Endast kärl köpta hos HEMAB hämtas. Latrinkärlet skall vid hämtning ställas på av HEMAB anvisad hämtningsplats, ha locket på, samt giltig etikett för latrin påklistrad. Inga påsar får finnas i eller utanpå kärlet. Hämtning och behandling ingår i avgiften.

Avgift 600 kronor/kärl.

Storköksavfall och dylikt

Storköksavfall och dylikt samlas i 125/160 liters plastsäck. Vid hämtning av hushållsavfall i plastsäck erläggs en avgift enligt taxan för 190 liter.

Se kostnad under "Säckhämtning" ovan.

Uppehåll i hämtning/totalbefrielse

Om du beviljats uppehåll i hämtning betalar du endast grundavgiften. Grundavgiften tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. Vid total befrielse tas ingen grundavgift ut alls.

Dispens gällande totalbefrielse ges av Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.

Återvinningscentraler

Härnösand har två återvinningscentraler, Härnösands Kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning. Härnösands Kretsloppspark har ej möjlighet att ta emot fordon som väger över 3,5 ton.

På återvinningscentralerna får privatpersoner lämna möbler från bostäder avgiftsfritt om dessa transporteras med personbil och släpvagn. Privatperson kan även avgiftsfritt lämna mindre mängd bygg­avfall som uppkommer genom enklare underhåll, som till exempel ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering. Bygg- och rivningsavfall från om- och nybyggnation räknas inte som hushållsavfall och ingår därmed inte i grundavgiften.