Vattentjänstplan gör kommunen redo för framtiden

Sedan 1 januari 2023 säger Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV), att det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. Härnösands kommun har under året som gått arbetat fram en vattentjänstplan och eftersom HEMAB är VA-huvudman i kommunen har vi haft ett nära samarbete med kommunen i detta arbete.

Vattentjänstplanen ska ge en heltäckande och långsiktig planering för den allmänna VA-försörjningen i Härnösands kommun, samt redovisa hur de kommunala anläggningarna ska säkras för att klara framtida skyfall. Per Lingensjö, VA-ingenjör på HEMAB har varit delaktig i arbetet med planen.

- Eftersom det är våra anläggningar som berörs av planen så känns det mycket viktigt att vi kan vara med och påverka hur innehållet ser ut, även om det är kommunen som äger uppdraget, säger Per Lingensjö.

En plan med två delar

Vattentjänstplanen består av två delar som båda kräver en viss förmåga att sia om framtiden.

- Dels ska den utreda vilka behov det kommer finnas av vattentjänster och vad det har för påverkan på hälsa och miljö. Kommer vi se en ökad bebyggelse i något område som till exempel påverkar kvalitén på dricksvattnet eller som riskerar att påverka miljön negativt. Det är den ena delen, säger Per.

Översvämning genom skyfall är ett hot redan idag och kommer bli allt vanligare i ett framtida klimat som är i förändring. Härnösands kommun har därför, för att kartlägga konsekvenser av extrema regn, tagit fram en skyfallskartering som den andra delen av vattentjänstplanen.

- Vi vet att klimatet förändras och att risken för skyfall ökar. Därför behöver vi helt enkelt säkerställa att våra VA- anläggningar är funktionsdugliga, även vid extrema nederbördsmängder, säger Per.

Förslaget till vattentjänstplan är ett omfattande dokument med bland annat definitioner, planer och beskrivningar av områden som är av extra intresse för framtidens VA-hantering.

- Jag är övertygad om att vattentjänstplanen, som bland annat innehåller viktiga ställningstaganden och en åtgärdsplan, blir ett viktigt styrdokument för både HEMAB och Kommunen. Planen kommer att bli en bra grund för det fortsatta arbetet med dagvattenplan och skyfallsplan, avslutar Per.

Samråd till och med 9 mars

Förslaget till vattentjänstplan finns nu tillgängligt för samråd till och med den 9 mars 2024. Så är du intresserad av att läsa mer och komma med synpunkter hittar du planen på harnosand.se/vattentjanstplan eller fysiskt på Härnösands kommuns Servicecenter, Sambibliotekets plan 1.

Kontakt

Per Lingensjö, VA-ingenjör, per.lingensjo@hemab.se