Ur Hållbarhetsredovisningen: Samverkan för bättre arbetsmiljö

Inom några veckor landar vår hållbarhetsredovisning Hållbara HEMAB i din brevlåda och för att locka till läsning ger vi under närmsta tiden lite smakprov på innehållet.

I Hållbara HEMAB beskriver vi hur vi arbetar med hållbarhet på HEMAB ur alla tre perspektiv: Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Nedan kan du läsa en artikel om hur arbetet med en förbättrad arbetsmiljö fortskrider.

Samverkan för bättre arbetsmiljö

Under 2022 har ett intensivt arbete med att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön på HEMAB pågått vilket har involverat samtlig personal på ett eller annat sätt.

Det var i ljuset av den externa arbetsmiljöundersökning som presenterades i slutet av maj som arbetet med att ta fram en handlingsplan för en förbättrad arbetsmiljö initierades.

Undersökningen gav oss förslag på inriktning för vidare åtgärder, säger Utvecklingschef Peyman Vahedi som under året hållit i arbetet med handlingsplanen. De synpunkter vi därefter tagit in har varit präglade av delaktighet, inflytande och att alla röster ska höras vilket har stakat ut vår färdriktning i vägvalen vi gör framåt.

Detta var även något som påtalades i resultatet av undersökningen: ”Djupintervjuerna ger en fördjupad förståelse för hur de 23 personer som anmält sitt intresse ser på frågorna i undersökningen och ger en ökad förståelse för hur medarbetare på HEMAB kan resonera, men det finns också andra åsikter som vi inte hört och därmed inte kan redovisa i denna rapport. För att få en ännu bredare och mer heltäckande bild av den psykosociala arbetsmiljön på HEMAB behöver fler perspektiv återspeglas genom att personer intervjuas på olika nivåer och från olika delar i organisationen, olika roller (chefer respektive medarbetare) olika fackliga företrädare etc.

En transparent process

För att uppnå en fördjupad förståelse kring resultatet av undersökningen satte vi igång det som kom att kallas Process 1. Den gick ut på att samtliga medarbetare i respektive personalgrupp fick möjlighet att diskutera och reflektera kring undersökningens resultat och därmed också tolka svaren. Synpunkterna sammanställdes därefter och kokades ned till ett antal punkter att arbeta vidare med.

Sammanställningen presenterades för ledningen och styrelsen som ett bra sätt att förstå och konkretisera, säger Peyman Vahedi. Det framkom innehållsrika synpunkter som nu landat i konkreta åtgärder. Vi har hela tiden strävat efter transparens i processen och samtliga möten vi haft kring framtagandet av handlingsplanen är protokollförda och finns publicerade på vårt intranät för all personal att ta del av.

God samverkan är nyckeln

Arbetet med att ta fram handlingsplanen har skett genom att arbetsgivaren tagit fram ett utkast som i samverkan med Skyddskommitté/MBL-grupp fastslagits till den beslutade planen. Deltagare där har bland andra varit Pia Sjöberg, huvudskyddsombud och Anders Nordin, Sveriges ingenjörer.

– Jag tycker det är en bra fungerande arbetsgrupp där arbetstagarrepresentanter från både de fackliga och skyddsombuden är med. Vi tillsammans med arbetsgivaren jobbar för att förbättra vår arbetsplats, säger Pia Sjöberg.

– Ett gemensamt konstruktivt arbete för att leverera konkreta resultat, konstaterar Anders Nordin.

Ett flertal åtgärder är redan sjösatta och pågående samtidigt som det återstår en hel del arbete.

Jag är mycket tacksam över att kunna konstatera att arbetet sker i konstruktiv anda och att vi hela tiden tar ordentliga steg mot förbättring, säger Peyman Vahedi. Min upplevelse är att vi i offentliga Sverige många gånger duckar för dessa mjuka frågor och situationen brukar då förvärras. Jag är medveten om att vi fortfarande har utmaningar att hantera, inte minst i fråga om förtroende, och det behöver adresseras och arbetas med. Att visa på konkreta resultat och förbättringar är rätt väg att gå och min förhoppning är att det märks på hela arbetsplatsen att vi rör oss i rätt riktning.

Faktaruta

Prioriterade områden:

  • Organisationsförändringen
  • Ledarskap och delaktighet
  • Trivsel och gemenskap
  • Öppet arbetsklimat och psykosocial arbetsmiljö

Påbörjade och/eller genomförda insatser

  • Fadderskap/mentorskap för nyanställda
  • Gemensamt värdegrundsarbete för all personal
  • Utvärdering av organisationsförändringen
  • Nytt arbetssätt för MBL-gruppens och Skyddskommitténs delaktighet och inflytande
  • Psykosocial arbetsmiljö, högfrekventa mätningar, uppföljning och återkoppling
  • Utbildningspaket för chefer

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se