Plockanalys av Bondsjöhöjdens avfall

Hur kan vi minska mängden brännbart avfall och utöka utsorteringen av förpackningar? Det är en knäckfråga när det gäller hushållsavfall och återvinning. Brännbart avfall är kostsamt och en bättre utsortering innebär vinster för både miljön och våra kunders plånböcker.

På måndag, 28 augusti, kommer vi påbörja en plockanalys av det avfall vi hämtar på område Bondsjöhöjden.

Därför gör vi plockanalysen

Syftet med att göra en plockanalys är att skapa en bild över hur mycket avfall som produceras, följa trender och fånga vilka informationsinsatser som behöver göras. Givetvis är inte analysen spårbar till exakt vilket hushåll som kastat vad, utan det är helheten och trender som är intressant att följa.

På måndag kommer återvinningsbilen först att tömma samtliga fyrfackskärl på körturen för Bondsjöhöjden, för att sedan åka och tömma av lasset för provtagning. Därefter kommer bilen tillbaka till Bondsjöhöjden och tömmer resterande avfallskärl, det vill säga tvåfackskärl samt gröna och bruna kärl.

Avfallet läggs ut i strängar för att sedan gås igenom, sorteras i fraktioner och vägas. Hela analysen utförs av extern, oberoende part.

Det visade den senaste plockanalysen

Senast vi genomförde en plockanalys var 2019. Totalt handlade det om närmare ett ton avfall från 693 hushåll i Härnösands kommun som då analyserades av en extern part. Resultatet visade att mycket av det som slängs i brännbart istället borde återvinnas. Endast en tredjedel var sådant som egentligen hörde hemma i brännbart.

– Förutom miljöaspekten, att vi behöver hushålla med jordens resurser genom att återvinna mer material, så är det också så att vi får betalt för de förpackningar vi samlar in. Att bränna upp sånt som ger oss intäkter, är alltså dåligt för både miljön och plånboken. Med mer pengar i kassan kan taxorna hållas nere och det gynnar ju i allra högsta grad våra kunder. Det ska bli spännande att se hur resultatet ser ut denna gång, säger Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg på HEMAB.

Kontakt

Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg, cathrine.edholm@hemab.se, 0611-55 75 00

Bild från plockanalysen som genomfördes 2019