Nu är beslutet fattat - Avloppsreningsverket byggs om

I måndags föll klubbslaget i Kommunfullmäktige där HEMAB beviljades klartecken att påbörja arbetet med att modernisera avloppsreningsverket vid Kattastrand.

Bakgrunden till ombyggnationen är en förändring i tillståndet för verksamehten där kraven skärpts, bland annat vad gäller rening av organiskt material (BOD) och fosfor. Dessutom har den tekniska livslängden för delar av anläggningen passerats varför åtgärder behöver vidtas.

Det finns flera fördelar med den här ombyggnationen, säger vd Lena af Geijerstam Unger. Föruom att vi kommer minska miljöpåverkan, vilket vi alltid strävar efter, så kommer arbetsförhållandena ute på anläggningen förbättras för våra medarbetare. Vi kommer bygga in delar av anläggningen under tak vilket så klart blir bättre att jobba i, jämfört med utomhus. Detta kommer också förbättra lukten i området.

Efter ombyggnationen kommer verket kunna lastas till sin teoretiska kapacitet om 26 000 så kallade personekvivalenter, det vill säga hur många medborgare som verket kan hantera. Det betyder att vi blir rustade för fler anslutningar och därmed fler härnösandsbor.

En stor investering

Beslutet i kommunfullmäktige innebär en godkänd investering om 92 miljoner kronor +/- 10%.

Detta är ett stort projekt och det blir därför stora belopp, säger Lena af Geijestam Unger. VA-verksamheten bekostas till 100% av VA-kollektivet och får inte finanserias på annat sätt än via taxor och avgifter. Vi har sedan tidigare fonderat en del medel för detta men liksom övriga delar av VA-Sverige kommer vi behöva höja våra taxor successivt för att möta både nya krav men också reinvesteringar i vårt ledningsnät.

Projektet går nu in i en upphandlingsfas och när entreprenörer är utsedda kommer arbetet kunna dra igång. Den initala planen är att det ombyggda verket kommer stå klart under 2024.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se