Beslut fattat om utdelning av vindkraftpengar 2024

29 inkomna ansökningar varav sex beviljas bidrag. Nu står det klart vilka föreningar som får ta del av vindkraftpengarna 2024.

Totalt delas i år 144 000 kronor ut, fördelade på de sex ansökningarna som blivit beviljade bidrag.

Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till alla föreningar som inkommit med kreativa och genomarbetade förslag på insatser som gynnar det rörliga friluftslivet i vår kommun, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Dessvärre fanns det mindre medel att dela ut i år, kopplat till en minskad avkastning vid våra verk och därför har det behövt prioriteras hårt mellan ansökningarna. Jag uppmanar därför föreningar att fortsätta söka om man inte blivit beviljade medel den här gången då ansökningsperioden för nästa år redan nu är öppen.

Följande bidragsansökningar är beviljade:

Vårdkasen

Byggande av brygga Östbytjärn - Högsjö Sportfiskeförening

Tillgänglighetsanpassad brygga - Öbacka Sportfiskeklubb

Byggande av bryggor i Däldtjärn - Däldtjärnarnas fiskeklubb

Spjutås

Skyltar Fällestugan - Friluftsfrämjandet Härnösand

Utsiktsgallring från Fälleberget över Härnösand från syd - Friluftsfrämjandet Härnösand

Badflotte Grötsjöns badplats - Häggdångers intresseförening

Bakgrund Vindkraftpengar

HEMAB har beslutat att avsätta 1% av investeringen och 1% av bruttointäkterna årligen för Vindkraft
Vårdkasen, till satsningar på rörligt friluftsliv. Sedan 2020 finns möjlighet att söka bidrag från denna
avsättning i hela kommunen.

En avsättning av upp till 1% av investerade medel för byggnationen av vindkraftsverken på Spjutås
har satts av för samma ändamål, men gäller för Spjutås och angränsande områden samt inkluderar
även andra angelägna intressen i närområdet till Spjutåsprojektet.

Beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden, ska utifrån inkomna ansökningar och idéer fatta beslut om fördelning av de pengar som finns tillgängliga. Pengar kan komma att fonderas mellan åren om beslutsgruppen finner så lämpligt, det vill säga alla ackumulerade pengar behöver inte nyttjas vid respektive beslutstillfälle.

Ansök redan nu

Nästa ansökningsperiod, som avslutas söndag 31 mars 2025, är redan öppen. Välkommen med din ansökan via denna sida: Ansökan om vindkraftpengar. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se