Avsiktsförklaring tecknad om leverans av flytande biogas

I dagarna har drivmedelsbolaget Alltank AB träffat en avsiktsförklaring med oss om att köpa all den volym flytande biogas som planeras produceras vid anläggningen i Äland.

Låt oss ta det från början: Vid HEMABs styrelses sammanträde den 13 december 2022 fattades ett inriktningsbeslut om att ansöka till Klimatklivet om att ställa om produktionen vid biogasanläggningen till flytande gas. Detta eftersom efterfrågan från framförallt den tunga transportsektorn är större på just förvätskad fordonsgas.

Det har helt klart skett ett teknikskifte på marknaden där både tyngre trafik och sjöfarten är intresserad av biogas i annan form än den vi idag producerar, säger Jonas Jacobsson, affärsansvarig cirkulära affärer på HEMAB. Vi har därför fått uppdrag av vår styrelse att titta på en förändring av vår produktion och söka finansiering för detta. Jag vill dock understryka att vi fortfarande kommer kunna erbjuda fordonsgas på samma sätt som idag då bland annat vi själva tankar det bränslet i våra bilar.

Förutsättningar för utfasning av fossilt

Redan på detta stadie har en aktör, Alltank som är ett dotterbolag i Sundfraktkoncernen med cirka 90 anslutna åkerier, visat intresse för idén om flytande biogas och tecknat en avsiktsförklaring om att köpa all producerad volym från HEMAB. De har också för avsikt att sköta stationsdriften och distributionen till de tankställen som behöver uppföras.

Sundfrakt har för avsikt att fasa ut de fossila drivmedlen och byta ut de tunga dieselfordonen mot mer hållbara alternativ, där biogas är en del i omställningen vi ser behövs. Denna satsning blir därmed ett viktigt steg i vårt arbete med hållbar logistik, säger Olle Graeve, Affärschef i Alltank AB.

En avsiktsförklaring är inte ett bindande avtal om att ingå ett slutligt avtal utan beskriver den ömsesidiga viljan och ambitionen som finns hos parterna om att skapa förutsättningar för ett utvecklat och långsiktigt samarbete.

Detta är givetvis en oerhört positiv sak för oss som producent av biogas, säger Jacobsson. Genom ett samarbete av det här slaget tryggar vi avsättningen av gasen vilket också bidrar till en långsiktighet i affären som är gynnsam för oss.

Redo att öka mottagandet

Nu återstår arbetet med att hitta finansiering för omställningen till produktion av flytande gas, tillsammans med jakten på ännu mer organiskt avfall för att öka produktionen.

Vi har kapacitet att ta hand om och göra biogas av ännu större avfallsmängder än idag så jag uppmanar de verksamheter som idag hanterar sitt organiska avfall på annat sätt att kontakta oss. Det är bara tillsammans vi kan möjliggöra omställningen till fossilfria transporter i vår region och vi står redo att bidra till möjliggörandet av detta, avslutar Jonas Jacobsson.

Kontakt

Jonas Jacobsson, affärsansvarig Cirkulära affärer, 0611-55 75 00, jonas.jacobsson@hemab.se

Olle Graeve, Alltank AB