Särskilda krav

För att kunna garantera säkerhet i nätet för våra kunder och montörer gör vi alltid en beräkning för att kontrollera elnätets påverkan av anläggningen som ska installeras. Vi har även ett antal krav för att ansluta en elproduktions-anläggning för mikroproduktion. 

Krav på produktionsanläggningar

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig installatör. Blanketten Anmälan anslutning mikroproduktion bifogas till anmälan.

 • Installationen ska följa Svensk energis handbok Anslutningar av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO.

 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.

 • Befintlig elmätare ska bytas till en som både mäter produktion och konsumtion. Först därefter kan anläggningen driftsättas. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt.

 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.

 • Huvudbrytare ska vara blockerbar.

 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.

 • Din elproduktion ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

 • Vi rekommenderar att anslutning alltid sker trefasigt.

Bra att veta

 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning.
 • Anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå 25 A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.

Krav på växelriktaren

 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Växelriktaren ska vara CE-märkt, följa Svenska installationsvärden enligt SS-EN 50438.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp.

Svenska inställningsvärden

Överspänning60 s230 V + 11 %
Överspänning0,2 s230 V + 15 %
Underspänning0,2 s230 V- 15 %
Överfrekvens0,5 s51 Hz
Underfrekvens0,5 s47 Hz

Specifikt för solceller

Följande uppgifter behöver vi vid föranmälan.

 • Växelriktare, fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).

Producera din egen el

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.

Om vårt elnät

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.