Anslutning till elnätet

Här finner du information om ansvarsfördelning och olika steg fram till anslutning.

Vad gör kunden?

Kunden kontaktar er för att diskutera frågan om en anslutning av el och lämnar nödvändiga kunduppgifter. Kunden anlitar gräventreprenör, förlägger kabelskydd normalt rör, återställer sin mark inom tomtgräns* och ser till att det finns en mätarplats lätt tillgänglig för oss (mätartavla, mätarskåp och framdragna ledningar). Kabelskyddsrör hämtas på vårt förråd.

Viktiga frågor är jordkabelns sträckning, hur den ska vara placerad och vilken typ av kabelskydd som används och mätarskåp alternativt serviscentralens placering. Skiss lämnas på förslag till placering (situationsplan).

Vad gör ni som elinstallationsföretag?

Ni som elinstallationsföretag noterar de uppgifter som behövs på er föranmälan enligt AMI - Anslutning Mätning Installation. Du behöver inga underskrifter av kund eftersom vi skickar en offert till kund där anslutningspunkten är angiven. Undantag gäller dock för tillfälliga anläggningar.

Vid färdiganmälan av en tillfällig anläggning ska uppgift lämnas till nätägaren om vem som på arbetsplatsen ansvarar för drift, tillsyn och underhåll.

Ritning och enlinjeschema för serviscentral större än 63A skickas till oss för granskning i samband med föranmälan. Ni beställer även strömtransformatorer hos oss (Mätservice) till en anläggning som ska ha huvudsäkring 80A eller över och därefter ser du till att de monteras.

Vad gör vi?

När kundens anläggning är klar och vi har fått en färdiganmälan från er, drar vi vår kabel och ansluter anläggningen. Vi monterar mätaren, mätutrustningen och insamlingsutrustningen samt ser till att systemen får kontakt, så att insamlingen av mätvärden fungerar. Mätaren och utrustningen tillhör oss. Vi kopplar in anläggningen till elnätet.

Återanslutning

Om kunden har avslutat sin elanslutning och senare vill återansluta sin anläggning medför detta en kostnad. Den bedöms utifrån nätets utformning vid tillfället för återanslutningen.

Ansvarsfördelning

 

Härnösand Elnät AB

Kunden

Ansvarsområde

Material

Arbete

Material

Arbete

Grävning inom tomtgräns*

 

 

 

X

Förlägga kabel-skyddsrör och dragtråd i rör (elinstallationsarbete)

X

 

 

X

Återfyllnad av mark efter schaktning inom tomt-gräns samt eventuell håltagning

 

 

 

X

Leverera och dra in elkabel i kabelskyddsrör

X

X

 

 

Ansluter kabel till kundens anslutningspunkt och kopplar in anläggning till elnätet

 

X

 

 

Äger, bekostar och installerar mätare och insamlingssystem.

X

X

 

 

Äger, bekostar och installerar mätartavla, mätarskåp och mätarledningar

 

 

X

X

Ansluter och kopplar in kundens anläggning

 X

 X

 

* I de fall tomtgräns inte finns (t ex lantgård) gäller förutsättningen inom trädgårdsmark respektive gårdsmark.