HEMAB anmäler otillåten hantering

En medarbetare vid HEMABs återvinningsverksamhet har hanterat avfallsslag på ett felaktigt sätt och därför anmäler nu bolaget detta till tillsynsmyndigheten.

Det var med anledning av ett tips från allmänheten som den otillåtna hanteringen uppdagades. En medarbetare har med sitt arbetsfordon vid upprepade tillfällen synts lämna upptaget avfall i den slamlagun vid Murbergsviken som kommunen ansvarar för. Slamlagunen är tänkt att användas för dagvatten och grus som spolats ur vägsystemet och inget annat.

Vi ser otroligt allvarligt på det här förfarandet och personen togs omedelbart ur tjänst när vi fick kännedom om detta, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad med ansvar för hållbarhetsfrågor på HEMAB.

En intern utredning startades i samband med det inkomna tipset som visade på att den enskilde medarbetaren vid upprepade gånger nyttjat slamlagunen och därmed frångått de rutiner som varit väl kända.

Det kan förmodas att vederbörande tömt fett, latrin från mobila toaletter och avfall från både verkstäder och tvätthallar i lagunen, säger Fredrik Olsson. Vi kan se att avfallet inte nått de anläggningar som skulle motta det. Vi kan inte svara för vilka volymer det handlar om då medarbetaren inte vägt in sitt avfall men det går att konstatera att detta skett vid upprepade tillfällen och att rutiner och regelverk frångåtts systematiskt.

Fortsatt utredning tar nu vid

HEMAB anmäler nu händelsen till kommunen som är tillsynsmyndighet för slamlagunen där vidare åtgärder kommer ske i samråd.

Vi kommer nu genomföra en utredning för att undersöka händelsen vidare där både påverkan på miljön och lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare miljöpåverkan kommer ingå, säger Fredrik Olsson.

Parallellt med detta hanteras personalärendet i särskild ordning och kan därför inte kommenteras ytterligare.

Jag vill understryka att HEMAB inte haft någon som helst ekonomisk vinning av detta förfarande, säger Fredrik Olsson. Snarare har vi som bolag gått miste om intäkter då avfallet inte vägts in på ett korrekt sätt. Vi har tydliga rutiner för hur vi ska hantera den här typen av avfall och i det här fallet är det en enskild medarbetare som, vad vi kan bedöma, avsiktligt gjort avsteg från dessa. Vi kommer fortsätta utreda internt vilka incitamenten att agera så här varit och samtidigt vara behjälpliga till övriga aktörer som nu kommer fortsätta hantera ärendet.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad/Hållbarhetschef, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se