Förändringar i HEMABs ledningsfunktion

VD Lena af Geijerstam Unger och produktionschef Anders Karlsson väljer att avsluta sina uppdrag i bolaget.

Under sommaren har produktionschef Anders Karlsson aviserat att han avser påbörja en anställning hos annan arbetsgivare.

Jag har fått en chans till ytterligare personlig utveckling och kommer därför börja arbeta i en ledande roll på ett privat företag inom industrin, säger Anders Karlsson. Det var inget lätt beslut att lämna HEMAB efter så pass kort tid men den övervägande känslan var att jag vill ta mig an utmaningen som dök upp.

– Ett medskick jag vill göra är att det är viktigt för HEMAB att fortsätta på inslagen struktur i vardagen och att alla arbetar vidare med kulturarbetet för ökad trivsel och produktivitet. För att HEMAB ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare anser jag också att det är viktigt att det som pågår runt arbetsplatsen sköts annorlunda med fokus på en gemensam målbild, för att medarbetare ska kunna känna stolthet för utfört arbete och fortsätta utveckla HEMABs tjänster.

I samband med detta väljer även VD Lena af Geijerstam Unger att lämna sitt uppdrag.

I och med att Anders slutar blir det tydligt för mig att vi kan attrahera god kompetens till bolaget men att vi har svårt att behålla den. Nu när den nödvändiga organisationsförändringen är genomförd och vi har påbörjat kraftfulla åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, ett kulturbygge och strategi känner jag att det är rätt läge och goda förutsättningar för nya krafter att ta vid, säger hon.

– HEMAB har ett fantastiskt uppdrag med leverans av samhällsnytta, intressanta tekniska lösningar och bolaget är ett föredöme på flera sätt. Det är helt enkelt en ynnest att vara en del utav verksamheten. Jag vet att HEMAB har en fortsatt mycket viktig roll att spela. I bolaget finns ett stort engagemang och en hög kompetens och jag ser bara positivt på framtiden för bolaget, säger hon vidare.

Jag kan i sammanhanget konstatera att det varit och delvis är utmanande att verka som chef på HEMAB vilket också flera kollegor vittnat om. Gamla strukturer med en problematisk kultur gör jobbet svårare och även om vi är på rätt väg med effektiva åtgärder kommer det även fortsättningsvis kräva målmedvetna chefer och robusta ledare.

Fortsatt fokus på styrning och ledning

De samlade åtgärderna för arbetsmiljöförbättringar inom HEMAB påbörjades under 2022, och har fått positiv återkoppling genom en extern granskning av företagshälsovården. Utvecklingsavdelningen har i nära samarbete med HR-avdelningen använt metoder för delaktighet och inflytande så att alla synpunkter och åsikter kan välkomnas och dras lärdom av.

Via avgångssamtal med medarbetare som tidigare lämnat oss har det framkommit att klimatet på arbetsplatsen och så kallat ”brus” behöver arbetas bort då det stör arbetsprestationerna och vi riktar fokus mot fel saker. Genom att fortsätta det påbörjade kulturarbetet anses HEMAB kunna nå framdrift, berättar Malin Albonius, HR-chef.

I den handlingsplan som togs fram under 2022 har det framkommit områden som behöver hanteras. Det som aktualiserats i och med flera vittnesmål den senaste tiden bekräftar flera av dessa områden och behovet av fortsatt utveckling.

Flera nya medarbetare, delvis generationsväxling men också andra värderingar som blandas in i befintliga kulturen vittnar om att vi är på rätt väg. Fortsatt utveckling av en jämställd och modern arbetsplats i kombination med starkare fokus på styrning och ledning – inte minst hantering av konflikter långt innan de utvecklas till just konflikter – är områden som är prioriterade, berättar Peyman Vahedi, Utvecklingschef.

I den externa granskningen som Ådalshälsan genomförde under våren 2023 bekräftades de många goda initiativ som tagits i handlingsplanen i samverkan med olika parter, och HEMAB kommer att fortsätta utveckla arbetsmiljön i den riktningen.

Rekryteringsprocessen påbörjas

För Anders Karlssons efterträdare finns interna tf-lösningar på plats men vad gäller tillsättandet av ny VD kommer nu extern kompetens att sökas.

Vi kommer nu påbörja en rekryteringsprocess där vi ska hitta en efterträdare till Lena, säger Jasenko Omanovic, styrelseordförande i HEMAB. Det är ett mycket viktigt uppdrag för hela Härnösand som Lena skött högst professionellt med goda ekonomiska resultat samtidigt som viktiga framtidsinvesteringar nu finns på plats. För mig är det viktigt att en ny VD får förutsättningar att utföra sitt uppdrag, där fortsatt förstärkning av styrning och ledning kommer att vara i fokus.

Fram till att en ny VD är tillsatt kommer Lena af Geijerstam Unger att fortsätta sitt arbete under hennes uppsägningstid på sex månader.

Mediaförfrågningar

Förfrågningar från media samordnas av Fredrik Olsson, chef Kund och marknad: 073-089 30 69