Extremväder kräver ökad digitalisering

Medeltemperaturen på jorden ökar allt snabbare och i Sverige är den uppmätta temperaturökningen ungefär den dubbla eftersom uppvärmningen går snabbare nära polerna. Klimatet på jorden förändras, havsnivåerna stiger och förekomsten av olika slags extremväder ökar. Det ställer nya krav på tekniken och en ökad digitalisering är en av lösningarna.

På HEMAB jobbar vi aktivt med digitalisering och effektivisering av vår verksamhet. Det har såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga och miljömässiga fördelar.

Uppkopplade transformatorstationer

En del av vår verksamhet som påverkas av det ökade extremvädret är elnätet. Stora nederbördsmängder på kort tid kan ställa till det på olika sätt och vi behöver ha alternativa lösningar för att kunna upprätthålla våra leveranser i alla lägen.

– Det är tydligt att vi måste ställa om för att hantera en vardag där svåra väderförhållanden är det nya normala. Inte minst kan stora regnmängder på kort tid ställa till det, säger Stefan Andersson, Elkraftsingenjör på HEMAB.

Ett exempel är uppkopplingen av våra transformatorstationer. Under dem finns bassänger med vatten, som ska fånga upp och kapsla in oljan i tranformatorstationen om olyckan är framme. Bassängerna behöver tömmas minst ett par gånger per år och med större nederbördsmängder oftare än så. Arbetet är tidskrävande och har behövt göras manuellt med hjälp av en vagn som kräver särskilt körkort. Men snart är det slut med det.

- Vi har nu under flera år bytt ut våra manuella pumpar mot automatiska, uppkopplade pumpar som automatiskt sätts igång när bassängerna behöver tömmas, berättar Stefan. Nu är vi snart i mål med automatiseringen, vilket gör att vi kan ägna vår tid åt andra saker istället.

Sparar tid och miljö

Med uppkopplade transformatorstationer skapas bättre förutsättningar att övervaka och säkra våra enheter oavsett väder. Dessutom innebär det att vi kan automatisera mycket av det tidsödande arbete som annars skulle behöva göras manuellt. På så vis kan vi använda våra medarbetares kompetens där den bäst behövs och utan att äventyra säkerheten.

- Extremväder kan ju även bidra till att vägar blir ofarbara, vilket gör det svårt att nå stationerna, främst på landsbygden, säger Stefan.

I appen som visar transformatorstationens status syns inte bara nivåer för bassängerna utan systemet larmar även om det kommer olja i vattnet eller om stationen blir strömlös. Nu återstår två transformatorstationer innan alla är uppkopplat och automatiserade, något som Stefan Andersson tycker är bra.

- Att kunna hålla koll på stationen via en app i telefonen istället gör naturligtvis att vi får en säkrare arbetsmiljö för våra medarbetare, som inte behöver ge sig ut på osäkra vägar, och det sparar även tid att direkt kunna läsa av hur läget är i stationen, utan att behöva vara på plats. Det sparar vi både tid, pengar och miljö på, avslutar Stefan Andersson.

Kontakt

Anders Karlsson, Produktionschef, anders.karlsson@hemab.se