Hur sker testerna av elmätare?

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut administrerar en löpande stickprovskontroll av landets elmätare enligt den mätföreskrift som har gällt. Mellan 2 000 och 3000 mätare kollas därmed årligen. Man letar fabrikationsfel eller systematiska mätfel. Branschens kostnad är 30 öre per kund och år plus de direkta provningskostnaderna. SP sammanställer och står för statistisk bearbetning, registerhållning och ansvar för helheten. Möjligheterna att hitta mätare som är behäftade med fel är mycket större i dag än tidigare, framför allt för att det går att kommunicera med mätarna på ett helt annat sätt än tidigare, och på så sätt snabbare upptäcka eventuella fel.

Felen kan vara av många olika typer, och det är inte alla som påverkar kunden ekonomiskt genom felaktig registrering av energiförbrukningen. Orsaken till felen kan vara transportskador, monteringsfel eller fel i samband med installationen, yttre påverkan (skadegörelse, åska etc), tillverkningsfel eller konstruktionsfel. För att upptäcka de fel som kan finnas så görs ett antal åtgärder som ska minska konsekvenserna;

  • Leverantörens löpande tester under produktion samt dennes slutkontroller av produkterna.
  • Leranskontroller och stickprov på leveranserna.
  • Besiktningar av installerade mätare och kringutrustning.
  • Löpande stickprovskontroller enligt gällande myndighetskrav.
Dessutom sker för driftsatta mätare en kontinuerlig övervakning av status/larm.