Planerat VA-ledningsarbete Theodor Hellmans väg

Under vintern 2024 bygger vi om befintliga VA-ledningar i Theodor Hellmans väg. Ombyggnaden avser dag-, spill- och dricksvattenledningar. Byggstart är V.7

Arbetet kommer att utföras mellan korsningarna Häckvägen/Sehlstedtsvägen till Theodor Hellmans väg/Gymnastikgatan. Byggtid beräknad till cirka 2 månader.

Arbetet kommer medföra störningar i busstrafiken varför den leds om under byggtiden via Spjutgatan.

I och med ombyggnaden av huvudledningarna i gatan kommer även servisledningar att byggas om fram till förbindelsepunkt strax utanför fastighetsgräns. Ny servisventil för vatten och nya rensbrunnar för spillvatten och dagvatten sätts i förbindelsepunkt.

De ombyggda serviserna kommer att placeras på samma ställe som de befintliga.

Ombyggnaden kommer att utföras av Härnösands kommuns gatuenhet på uppdrag av Härnösand Energi & Miljö AB. Under ombyggnadstiden kan tidvis tillgängligheten till fastigheterna försvåras. Korta driftavbrott kan även förekomma. Dessa frågor löses lämpligen med kommunens arbetsledare, Stefan Nordin tel. 0611-34 85 93, under arbetets gång.

Om vi behöver stänga vattnet till din fastighet så aviseras det separat.

Har ni frågor angående VA-ombyggnaden, kontakta Mattias Unander tel. 076-140 42 04.